Công văn 481/SXD-KTXD

Công văn 481/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2011 do Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 481/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình


UBND TỈNH CÀ MAU
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 481/SXD-KTXD
V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2011

Cà Mau, ngày 15 tháng 08 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Sở, Ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Cà Mau;
- Các chủ đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

 

Thực hiện ý kiến của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 887/BXD-KTXD ngày 07/6/2011, của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tại Văn bản số 2274/UBND-XD ngày 15/6/2011 và Văn bản 3141/UBND-XD ngày 08/8/2011 về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2011. Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau có ý kiến hướng dẫn như sau:

1. Nội dung “Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2011” đề nghị xem chi tiết tại phần Phụ lục kèm theo văn bản này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau để được xem xét giải đáp.

Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau xin thông báo đến các đơn vị có liên quan biết để tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (báo cáo);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- Website Sở XD Cà Mau;
- Lưu: VT, P.KTXD, Hn 01/35.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Hồng Dân

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Văn bản số 481/SXD-KTXD ngày 15/8/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau)

I. CÁC CĂN CỨ ĐỂ HƯỚNG DẪN:

- Căn cứ Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động và các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

- Căn cứ Văn bản số 887/BXD-KTXD ngày 07/6/2011 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2011.

- Căn cứ Văn bản số 2274/UBND-XD ngày 15/6/2011 của UBND tỉnh Cà Mau về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2011.

- Căn cứ Văn bản số 3141/UBND-XD ngày 08/8/2011 của UBND tỉnh Cà Mau về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2011.

II. HƯỚNG DẪN CHUNG:

1. Văn bản hướng dẫn này hướng dẫn việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau theo mức lương tối thiểu được ban hành tại Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ đối với phần khối lượng được phép điều chỉnh theo nguyên tắc nêu tại mục 3 dưới đây của các gói thầu, hạng mục công trình đã tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Đối với các gói thầu, hạng mục công trình chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu thì Chủ đầu tư tham khảo sử dụng Đơn giá nhân công, Đơn giá máy và thiết bị thi công do Sở Xây dựng công bố định kỳ theo hàng quý để lập và phê duyệt dự toán.

2. Văn bản này hướng dẫn điều chỉnh dự toán đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình có sử dụng vốn nhà nước của địa phương hoặc của trung ương giao địa phương thực hiện. Đồng thời, khuyến khích các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng các nguồn vốn khác tham khảo áp dụng.

3. Nguyên tắc điều chỉnh dự toán, giá hợp đồng, giá thanh toán thực hiện theo hướng dẫn tại mục 1, 2, 3, 4 Văn bản số 887/BXD-KTXD ngày 07/6/2011 của Bộ Xây dựng và Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 về việc Hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Trong đó:

- Phần khối lượng được phép điều chỉnh dự toán và đơn giá hợp đồng là phần khối lượng thực hiện đúng tiến độ, chất lượng của hợp đồng đã ký (bao gồm phần khối lượng được chủ đầu tư cho phép gia hạn hợp đồng và chấp nhận điều chỉnh).

- Thẩm quyền quyết định điều chỉnh:

+ Đối với các gói thầu, hạng mục công trình thuộc các dự án do Chủ tịch UBND tỉnh làm cấp quyết định đầu tư thì giao Chủ đầu tư căn cứ vào hợp đồng đã ký để thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng, nếu việc điều chỉnh làm vượt tổng mức đầu tư thì tổ chức lập lại tổng mức đầu tư để trình cấp quyết định đầu tư thẩm định, phê duyệt lại tổng mức đầu tư (không phải xin lại chủ trương của cấp Quyết định đầu tư theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 3, Thông tư 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 về việc Hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng).

+ Đối với các gói thầu, hạng mục công trình khác thì Chủ đầu tư báo cáo cấp quyết định đầu tư xem xét quyết định theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 3, Thông tư 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 về việc Hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

- Việc điều chỉnh giá hợp đồng do nguyên nhân thay đổi chính sách tiền lương của Chính phủ được hướng dẫn tại văn bản này không áp dụng đối với các hợp đồng đã được các bên thanh lý.

4. Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công trong văn bản hướng dẫn này là mức tối đa cho phép tham khảo áp dụng để điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do việc thay về chính sách tiền lương của Chính phủ (không bao gồm việc điều chỉnh theo mức đơn giá nhiên liệu và năng lượng khác tại thời điểm năm 2011).

5. Các hệ số điều chỉnh tại vùng II (ứng với mức lương tối thiểu vùng 1.200.000 đồng/tháng) áp dụng cho các công trình xây dựng tại khu vực thành phố Cà Mau; các hệ số điều chỉnh tại vùng III (ứng với mức lương tối thiểu vùng 1.050.000 đồng/tháng) áp dụng cho các công trình xây dựng tại khu vực huyện Năm Căn, Cái Nước, Trần Văn Thời; các hệ số điều chỉnh tại vùng IV (ứng với mức lương tối thiểu vùng 830.000 đồng/tháng) áp dụng cho các công trình xây dựng tại khu vực còn lại trong tỉnh Cà Mau. Mức lương tối thiểu chung được áp dụng để điều chỉnh dự toán tại văn bản hướng dẫn này là mức lương tối thiểu chung trung bình trong năm 2011.

III. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT:

1. Điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng:

a) Chi phí nhân công, máy thi công trong dự toán xây dựng công trình được lập trên cơ sở tham khảo áp dụng một số đơn giá được lập theo mức lương tối thiểu 290.000 đồng/tháng đã ban hành kèm Quyết định số 79/2004/QĐ-UB ngày 13/12/2004 của UBND tỉnh Cà Mau nhưng chưa có đơn giá để thay thế (gồm Đơn giá công tác sản xuất cây xanh đô thị; Đơn giá công tác lắp đặt máy, thiết bị trong xây dựng) thì: chi phí nhân công trong dự toán được nhân với hệ điều chỉnh tối đa KNC; chi phí máy thi công trong dự toán được nhân với hệ số điều chỉnh tối đa KM ứng với mức lương tối thiểu vùng tại địa điểm xây dựng công trình. Hệ số điều chỉnh tối đa cho phép KNC, KM được xác định theo bảng dưới đây:

Số thứ tự

Tên hệ số điều chỉnh

Vùng II
Mức lương tối thiểu 1.200.000 đồng/tháng

Vùng III
Mức lương tối thiểu 1.050.000 đồng/tháng

Vùng IV
Mức lương tối thiểu 830.000 đồng/tháng

01

Chi phí nhân công (KNC)

5,152

4,536

3,629

02

Chi phí máy thi công (KM)

1,669

1,612

1,581

b) Chi phí nhân công, máy thi công trong dự toán xây dựng công trình được lâp trên cơ sở tham khảo áp dụng bộ đơn giá được lập theo mức lương tối thiểu 350.000 đồng/tháng do Sở Xây dựng Cà Mau công bố tại Văn bản số 915/SXD-KTKT ngày 11/12/2007 (gồm Đơn giá Xây dựng công trình – Phần lắp đặt; Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng) thì: chi phí nhân công trong dự toán được nhân với hệ điều chỉnh tối đa KNC; chi phí máy thi công trong dự toán được nhân với hệ số điều chỉnh tối đa KM ứng với mức lương tối thiểu vùng tại địa điểm xây dựng công trình. Hệ số điều chỉnh tối đa cho phép KNC, KM được xác định theo bảng dưới đây:

Số thứ tự

Tên hệ số điều chỉnh

Vùng II
Mức lương tối thiểu 1.200.000 đồng/tháng

Vùng III
Mức lương tối thiểu 1.050.000 đồng/tháng

Vùng IV
Mức lương tối thiểu 830.000 đồng/tháng

01

Chi phí nhân công (KNC)

3,085

2,716

2,173

02

Chi phí máy thi công (KM)

1,346

1,300

1,275

c) Chi phí nhân công, máy thi công trong dự toán xây dựng công trình được lập trên cơ sở tham khảo áp dụng các bộ đơn giá được lập theo mức lương tối thiểu 540.000 đồng/tháng do Sở Xây dựng Cà Mau công bố tại Văn bản số 739/SXD-QLXD ngày 06/10/2008 (gồm Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng; Đơn giá duy trì cây xanh đô thị; Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị và Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị) thì: chi phí nhân công trong dự toán được nhân với hệ điều chỉnh tối đa KNC; chi phí máy thi công trong dự toán được nhân với hệ số điều chỉnh tối đa KM ứng với mức lương tối thiểu vùng tại địa điểm xây dựng công trình. Hệ số điều chỉnh tối đa cho phép KNC, KM được xác định theo bảng dưới đây:

Số thứ tự

Tên hệ số điều chỉnh

Vùng II
Mức lương tối thiểu 1.200.000 đồng/tháng

Vùng III
Mức lương tối thiểu 1.050.000 đồng/tháng

Vùng IV
Mức lương tối thiểu 830.000 đồng/tháng

01

Chi phí nhân công (KNC)

2,359

2,076

1,660

02

Chi phí máy thi công (KM)

1,135

1,107

1,066

2. Điều chỉnh dự toán chi phí khảo sát xây dựng:

Chi phí nhân công trong dự toán khảo sát xây dựng được lập trên cơ sở tham khảo áp dụng bộ đơn giá được lập theo mức lương tối thiểu 350.000 đồng/tháng do Sở Xây dựng Cà Mau công bố tại Văn bản số 915/SXD-KTKT ngày 11/12/2007 (Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát) thì: Chi phí nhân công trong đơn giá khảo sát được nhân với hệ số điều chỉnh tối đa KKS ứng với mức lương tối thiểu vùng tại địa điểm xây dựng công trình. Hệ số điều chỉnh tối đa cho phép KKS được xác định theo bảng dưới đây:

Số thứ tự

Tên hệ số điều chỉnh

Vùng II
Mức lương tối thiểu 1.200.000 đồng/tháng

Vùng III
Mức lương tối thiểu 1.050.000 đồng/tháng

Vùng IV
Mức lương tối thiểu 830.000 đồng/tháng

01

Chi phí nhân công (KNC)

3,085

2,716

2,173

3. Điều chỉnh một số chi phí khác:

Một số chi phí khác tính bằng định mức tỉ lệ (%) trong dự toán xây dựng công trình như chi phí trực tiếp khác; chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công; thu nhập chịu thuế tính trước; chi phí quản lý dự án, thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi công,… được tính theo quy định hiện hành của Nhà nước. Trong đó, đối với những mục chi phí cho phần việc đã thực hiện hoàn thành trước khi điều chỉnh dự toán và đã được phê duyệt như: chi phí thiết kế xây dựng công trình, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, … thì không được phép điều chỉnh./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 481/SXD-KTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu481/SXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2011
Ngày hiệu lực15/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 481/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 481/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu481/SXD-KTXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýTrần Hồng Dân
        Ngày ban hành15/08/2011
        Ngày hiệu lực15/08/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 481/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

         Lịch sử hiệu lực Công văn 481/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

         • 15/08/2011

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/08/2011

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực