Công văn 4825/BNV-TCBC

Công văn 4825/BNV-TCBC năm 2017 rà soát, đánh giá về Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4825/BNV-TCBC 2017 Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Ủy ban nhân dân tỉnh


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4825/BNV-TCBC
V/v rà soát, đánh giá về Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thuộc UBND cấp tỉnh

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại văn bản s 293/TB-VPCP ngày 06/7/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mi và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) báo cáo, đánh giá các nội dung sau:

1. Đối với các tỉnh đã thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

a) Báo cáo tổng quát về Trung tâm

- Hệ thống các văn bản quy định, hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, cơ chế, chính sách đối với Trung tâm.

- Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

- Cơ cấu tổ chức, biên chế, trong đó nêu cụ thể số viên chức được cấp có thẩm quyền giao, hợp đồng chuyên môn theo cơ chế tự chủ, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hp đng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (sau đây gọi tắt là hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP).

- Phương thức hoạt động: Việc thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, (làm rõ việc thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đu thu...), quy chế phối hợp giữa Trung tâm với các Sở, Ban ngành có liên quan.

- Phân công quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của Trung tâm (làm rõ trách nhiệm các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).

- Cơ chế tài chính: Báo cáo tổng hợp các nguồn kinh phí hoạt động; việc phân bổ ngân sách nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; mức độ tự chủ; phân tích khả năng và lộ trình tự đảm bảo chi phí thường xuyên của Trung tâm.

b) Đánh giá kết quhoạt động của Trung tâm

- Kết quả đạt được,

- Thuận lợi; khó khăn về tổ chức và hoạt động của Trung tâm, trong đó làm rõ tính hợp lý hiệu quả hoc hạn chế khi hợp nhất 03 lĩnh vực (xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch) vào một đầu mi tổ chức thực hiện là Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách, mô hình tổ chức để nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch (nếu có).

2. Đối với các tỉnh đang giữ mô hình Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Trung tâm Xúc tiến Du lịch thuộc các Sở quản lý theo ngành, lĩnh vực:

a) Báo cáo đối với tng Trung tâm:

- Hệ thống các văn bản quy định, hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, cơ chế, chính sách đối với từng Trung tâm.

- Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

- Cơ cấu tổ chức, biên chế, trong đó nêu cụ thể số viên chức được cấp có thẩm quyền giao, hợp đồng chuyên môn theo cơ chế tự chủ, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.

- Phương thức hoạt động: Việc thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, (làm rõ việc thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đu thầu...), quy chế phối hợp giữa Trung tâm với các Sở, Ban ngành có liên quan.

- Cơ chế tài chính: Báo cáo tổng hợp các nguồn kinh phí hoạt động; việc phân bổ ngân sách nhà nước đối với tng lĩnh vực (đầu tư, thương mại, du lịch); mức độ tự chủ; phân tích khả năng và lộ trình tự đảm bảo chi phí thường xuyên của từng Trung tâm.

b) Đánh giá kết quả hoạt động của từng Trung tâm

- Kết quả đạt được.

- Thuận lợi, khó khăn về tổ chức và hoạt động, trong đó, làm rõ ưu điểm và hạn chế của mô hình Trung tâm Xúc tiến được tổ chức theo từng lĩnh vực (đầu tư, thương mại, du lịch) thuộc các Sở.

- Kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách, mô hình tổ chức để nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch (nếu có).

3. Đối với một số địa phương đã thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trên cơ sở sáp nhập 03 Trung tâm (Xúc tiến Đầu tư, Xúc tiến Thương mại, Xúc tiến Du lịch) thuộc Sở, Ban ngành, tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động đã giải thể, đề nghị nêu rõ lý do, nguyên nhân của việc giải thể này.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo (có phụ lục kèm theo) về Bộ Nội vụ trước ngày 30/9/2017 để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (đề b/c);
- PTTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (đ p/hợp);
- Bộ trưởng (
để b/c);
- Thứ tr
ưởng Nguyễn Duy Thăng;
- Lưu: VT
, TCBC (05b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng

 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương……………………………..

BÁO CÁO VỀ TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI, DU LỊCH
(Tính đến 31/7/2017)

TT

Tên tổ chức

Cơ quan quyết định thành lập

Cơ quan quản lý trực tiếp

Cơ cấu tổ chức

Công chức

Viên chức

HĐ 68

Hợp đồng chuyên môn thực hiện theo cơ chế tự chủ

Mức độ tự chủ (*)

Kinh phí hoạt động (tính theo tỷ lệ %)

Ghi chú

Số lượng cấp phó của người đứng đầu Trung tâm

Số phòng chuyên môn thuộc Trung tâm

Biên chế được cấp có thẩm quyền giao

Số có mặt (tính đến 31/7/2017)

Biên chế được cấp có thẩm quyền giao

Số có mặt (tính đến 31/7/2017)

Số được cấp có thẩm quyền giao

Số có mặt (tính đến 31/7/2017)

Ngân sách nhà nước cấp(%)

Thu từ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công (%)

Nguồn khác (nếu có) (%)

Trung ương

Địa phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Mức độ tự chủ được phân loại theo 04 mức độ (Tự bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên và chi đầu tư, tự bảo đảm chi thường xuyên, tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, ngân sách nhà nước đảm bảo).

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4825/BNV-TCBC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4825/BNV-TCBC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2017
Ngày hiệu lực08/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4825/BNV-TCBC

Lược đồ Công văn 4825/BNV-TCBC 2017 Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Ủy ban nhân dân tỉnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4825/BNV-TCBC 2017 Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Ủy ban nhân dân tỉnh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4825/BNV-TCBC
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýNguyễn Duy Thăng
        Ngày ban hành08/09/2017
        Ngày hiệu lực08/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4825/BNV-TCBC 2017 Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Ủy ban nhân dân tỉnh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4825/BNV-TCBC 2017 Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Ủy ban nhân dân tỉnh

           • 08/09/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/09/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực