Công văn 483/VP-TH

Công văn 483/VP-TH năm 2018 trả lời các đề xuất, kiến nghị của Hải quan địa phương do Văn phòng Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 483/VP-TH 2018 trả lời đề xuất kiến nghị của Hải quan địa phương


TỔNG CỤC HẢI QUAN
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 483/VP-TH
V/v trlời các đề xut, kiến nghị của Hải quan địa phương

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh: An Giang, Đồng Nai, Gia Lai - Kon Tum, Hà Tĩnh.

Thực hiện Quy chế làm việc của Tổng cục Hải quan, Văn phòng Tổng cục đã tiến hành rà soát đề xuất, kiến nghị của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố trong Báo cáo tháng 10 năm 2018 và đôn đốc các đơn vị nghiệp vụ nghiên cứu, trả lời.

Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị chức năng, Văn phòng Tổng cục gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố ý kiến trả lời chi tiết như Bảng tổng hợp kèm theo công văn này.

Văn phòng Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Đàm Mạnh Hiếu

 

TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ CỦA CỤC HẢI QUAN ĐỊA PHƯƠNG TẠI BÁO CÁO THÁNG 10 NĂM 2018

(Kèm theo Công văn số 483/VP-TH ngày 16/11/2018 của Văn phòng Tổng cục)

STT

Đơn vị kiến nghị

Số/ngày CV

Nội dung

Đơn vị xử lý

Trả lời của đơn vị

1

HQ An Giang

1288/HQAG-NV ngày 21/06/2018

Vướng mắc thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải qua cửa khẩu đường sông

Cục GSQL

Cục GSQL tổng hợp đưa vào Quy trình 1966

2

HQ Đồng Nai

2027/HQĐNa-GSQL ngày 20/9/2017 2532/HQĐNa-GSQL ngày 24/11/2017

Vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK tại bến phao của Công ty CP Nhà Rồng

Cục GSQL

Cục GSQL đã có công văn số 3587/GSQL-GQ5 ngày 12/11/2018 trả lời Cục HQ Đồng Nai

436/HQĐNa-GSQL ngày 15/3/2018

Vướng mắc thực hiện quyền NK, quyền XK, quyền PP của DNCX

Cục GSQL

Cục GSQL đã có công văn số 1128/GSQL-GQ2 ngày 18/4/2018 trả lời Cục HQ Đồng Nai.

809/HQĐNa-GSQL ngày 8/5/2018

Vướng mắc Giấy phép xuất khẩu tại chỗ tiền chất của DN nội địa vào DNCX nằm ngoài KCX (Cty TNHH TM & DV Đạt Mỹ).

Cục GSQL

Cục GSQL đã có công văn số 1587/GSQL-GQ2 ngày 28/5/2018 trả lời Cục HQ Đồng Nai.

1187/HQĐNa-GSQL ngày 26/6/2018

V/v Báo cáo vướng mắc thực hiện Luật QLNT, các văn bản quản lý chuyên ngành, NĐ59/2018/NĐ-CP và TT39/2018/TT-BTC

Cục GSQL

Cục GSQL đã có công văn số 2299/GSQL-GQ1 ngày 30/7/2018 trả lời Cục HQ Đồng Nai.

1737/HQĐNa-GSQL ngày 07/9/2018

V/v vướng mắc trong việc áp dụng các quy định khi sử dụng hệ thống

Cục GSQL, Cục CNTT

Cục CNTT&TKHQ đã có công văn số 1510/PTUD ngày 20/10/2018 gửi Cục GSQL tổng hợp.

Cục GSQL đã tổng hợp ý kiến Cục CNTT&TKHQ, Cục đang lấy ý kiến tham gia của Phòng GQ2 và tổng hợp trình Lãnh đạo Cục. ký cv trả lời HQ Đồng Nai

1938/HQĐNa-GSQL ngày 05/10/2018

V/v Thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh

Cục GSQL

Cục GSQL đang nghiên cứu, đề xuất hướng giải quyết

2723/HQĐNa-TXNK ngày 22/12/2017

V/v Cơ quan thu thuế BVMT

Cục TXNK

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 258/TXNK-CST ngày 29/8/2018 gửi Vụ Chính sách thuế chuyển các văn bản vướng mắc nêu trên của Doanh nghiệp, Cục HQ địa phương để Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính báo cáo Bộ có công văn hướng dẫn chung.

Đồng thời, TCHQ đã có công văn số 5663/TXNK-CST ngày 25/9/2018 thông báo Cục HQ Đồng Nai về việc chuyển các công văn của Cục HQĐN để Vụ CST chủ trì hướng dẫn

88/HQĐNa-TXNK ngày 16/1/2018

V/v Cơ quan thu thuế BVMT

Cục TXNK

257/HQĐNa-TXNK ngày 6/2/2018

V/v Cơ quan thu thuế BVMT

Cục TXNK

1505/HQĐNa-TXNK ngày 7/8/2018

V/v Áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường

Cục TXNK

1415/TCHQ-TXNK ngày 24/7/2018

V/v Phân loại hàng hóa và xử lý thuế đối với mặt hàng xe 04 bánh có gắn động cơ điện loại chạy bằng ắc quy chở từ 10 người trở lên hoạt động trong phạm vi hạn chế

Cục TXNK

Cục TXNK đã tổ chức cuộc họp ngày 23/10/2018 để giải quyết vướng mắc liên quan, theo đó đã đề xuất phương án xử lý trình LĐTC (ngày 30/10/2018). Thực hiện ý kiến chỉ đạo của LĐTC, cục TXNK thực hiện rà soát, tổng hợp số liệu để báo cáo

1747/HQĐNa-TXNK ngày 10/9/2018

Xử lý thuế GTGT hàng nhập khẩu sản xuất, kinh doanh tái xuất khẩu

Cục TXNK

Cục TXNK đã có công văn số 351/CST ngày 06/11/2018 xin ý kiến các đơn vị Bộ

1726/HQĐNa-TXNK ngày 06/9/2018

Vướng mắc miễn thuế, hoàn thuế đối với hàng hóa gửi nước ngoài gia công sau đó tái nhập tiếp tục sản xuất sản phẩm xuất khẩu

Cục TXNK

Cục TXNK đã có công văn trả lời địa phương số 6507/TXNK- CST ngày 24/10/2018

2005/HQĐNa-TXNK ngày 12/10/2018

Vướng mắc hoàn thuế đối với DNCX thực hiện Quyền XK, NK.

Cục TXNK

Cục TXNK đã có công văn trả lời địa phương số 6467/TCHQ- TXNK ngày 02/11/2018

1662/HQĐNa- KTSTQ ngày 27/8/2018

Vướng mắc thực hiện văn bản

Cục KTSTQ

Cục TXNK đã có công văn tham gia ý kiến với Cục KTSTQ số 1441/CST ngày 31/7/2018.

Cục KTSTQ đã trình Lãnh đạo cục ký 03 tờ trình số 266/TTr- KTSTQ ngày 27/8/2018, tờ trình số 296/TTr-KTSTQ ngày 21/9/2018, tờ trình số 304/TTr- KTSTQ ngày 2/10/2018 nhưng đây là vướng mắc chung liên quan đến xử lý kết quả KTSTQ lượng chênh lệch tồn âm/dương, vướng mắc trong toàn ngành nên Lãnh đạo Tổng cục đã chủ trì cuộc họp ngày 8/10/2018, Hiện tại Cục KTSTQ vẫn đang tiếp tục lấy ý kiến Hải quan các tỉnh, thành phố để tổng hợp đề xuất văn bản trả lời chung

1242/HQĐNa- KTSTQ ngày 02/7/2018

Vướng mắc trong thực hiện NĐ 59/2018-CP và TT 39/2018/TT-BTC

Cục KTSTQ, Cục TXNK

1762/HQĐNa-CNTT ngày 11/9/2018

Vướng mắc thực hiện thủ tục mới trên Hệ thống HQ36a DVCTT

Cục CNTT

Ngày 19/10/2018, cán bộ phụ trách của Cục CNTT đã trao đổi trực tiếp với cán bộ phụ trách CNTT của Cục HQĐN để xử lý

3

HQ Gia Lai - Kon Tum

564/HQGLKT-NV ngày 18/06/2018

Vướng mắc hệ thống quản lý thông tin PTVT XNC qua cửa khẩu đường bộ

Cục GSQL

Tổng hợp đưa vào Quy trình 1966

4

HQ Hà Tĩnh

1198/HQHT-NV ngày 31/7/2018

Vướng mắc thông quan trên hệ thống sau khi giải thể Chi cục Hải quan KKT Cầu Treo

Cục GSQL, Cục CNTT

Cục CNTT&TKHQ đã có công văn số 1280/TTQLVH ngày 13/9/2018 gửi Cục GSQL tng hợp, trả lời Cục HQ Hà Tĩnh. Trong đó, Cục CNTT đã đề nghị Cục GSQL hướng dẫn xử lý tờ khai chưa thông quan sau khi giải thể, hợp nhất bằng phương pháp thủ công.

Cục GSQL đang tổng hợp báo cáo Lãnh đạo TC

1333/HQHT-NV ngày 22/8/2018

Vướng mắc xác định nguồn gốc hợp pháp của khoáng sản làm VLXD xuất khẩu

Cục GSQL

Cục GSQL đang trình LĐTC ký công văn hướng dẫn các Cục Hải quan tnh, thành phố

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 483/VP-TH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu483/VP-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2018
Ngày hiệu lực16/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 483/VP-TH 2018 trả lời đề xuất kiến nghị của Hải quan địa phương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 483/VP-TH 2018 trả lời đề xuất kiến nghị của Hải quan địa phương
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu483/VP-TH
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐàm Mạnh Hiếu
        Ngày ban hành16/11/2018
        Ngày hiệu lực16/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 483/VP-TH 2018 trả lời đề xuất kiến nghị của Hải quan địa phương

           Lịch sử hiệu lực Công văn 483/VP-TH 2018 trả lời đề xuất kiến nghị của Hải quan địa phương

           • 16/11/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/11/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực