Công văn 4833/LĐTBXH-KHTC

Công văn 4833/LĐTBXH-KHTC năm 2017 về rà soát nhu cầu kinh phí cấp bù tiền miễn, giảm học phí năm 2017 thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4833/LĐTBXH-KHTC 2017 rà soát nhu cầu kinh phí cấp bù tiền miễn giảm học phí


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4833/LĐTBXH-KHTC
V/v rà soát nhu cầu kinh phí cấp bù tiền miễn, giảm học phí năm 2017 thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Trường Đại học Lao động Xã hội (cơ sở Hà Nội, cơ sở Sơn Tây, cơ sở Tp. Hồ Chí Minh);
- Các Trường Đại học sư phạm kỹ thuật: Nam Định, Vinh, Vĩnh Long;
- Các Trường Cao đẳng nghề: Kỹ thuật công nghệ, Kỹ nghệ II, Kỹ thuật công nghệ Dung Quất

Về việc thực hiện chính sách miễn, giảm học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ, năm 2017, Bộ đã thông báo kinh phí miễn, giảm học phí cho các Trường tại Quyết định số 1809/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2016 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Để đảm bảo dự toán cấp bù kinh phí miễn, giảm học phí theo quy định, Bộ yêu cầu các Trường: Rà soát nhu cầu kinh phí cấp bù tiền miễn, giảm học phí năm 2017; Báo cáo tình hình kinh phí cấp bù tiền miễn, giảm học phí năm 2017, tránh trường hợp không đảm bảo chính sách cho đối tượng hoặc phải hủy dự toán đối với kinh phí này (mẫu báo cáo gửi kèm theo).

Báo cáo gửi về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 24/11/2017 để tổng hợp, điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước theo quy định. Sau thời hạn nêu trên, các đơn vị tự chịu trách nhiệm về kinh phí cấp bù tiền miễn, giảm học phí năm 2017 còn thiếu hoặc để số dư tại đơn vị.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo)
- Thứ trưởng Lê Quân (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

Phụ lục số 1a

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Trường:…………….

BÁO CÁO RÀ SOÁT KINH PHÍ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ NĂM 2017

Thực hiện theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP

Biểu báo cáo cho đối tượng, học sinh, sinh viên hệ đào tạo chính quy
(Kèm theo Công văn số: 4833/LĐTBXH-KHTC ngày 17/11/2017)

TT

Nội dung

Số SV được miễn, giảm học phí

Mức thu học phí/1sv/1 tháng

Số tháng miễn giảm

Mức miễn giảm

Kinh phí cấp bù học phí

Ghi chú

Nhu cầu KP cấp bù tiền miễn, giảm học phí

KP đã cấp tại QĐ 1809/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2016

Đề nghị điều chỉnh KP cấp bù tiền miễn, giảm học phí

(Người)

(1.000 đồng)

(Tháng)

(%)

(Triệu đồng)

(Triệu đồng)

(Triệu đồng)

1

2

3

4

5

6

7=3x4x5x6

8

9=7-8

10

1

Đại học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm ngành...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm ngành...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Cao đẳng, Cao đẳng nghề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm ngành...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm ngành...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm ngành...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm ngành...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Dạy nghề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm ngành...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm ngành...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Người lập biểu

..., ngày      tháng      năm 2017
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

Phụ lục số 1b

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Trường:…………….

BÁO CÁO RÀ SOÁT KINH PHÍ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ NĂM 2017

Thực hiện theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP

Biểu báo cáo cho đối tượng, học sinh, sinh viên hệ đào liên kết do Trường tuyển sinh
(Kèm theo Công văn số: 4833/LĐTBXH-KHTC ngày 17/11/2017)

TT

Nội dung

Số SV được miễn, giảm học phí

Mức thu học phí/1SV/1 tháng

Số tháng miễn giảm

Mức miễn giảm

Kinh phí cấp bù học phí

Ghi chú

Nhu cầu KP cấp bù tiền miễn, giảm học phí

KP đã cấp tại QĐ 1809/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2016

Đề nghị điều chỉnh KP cấp bù tiền miễn, giảm học phí

(Người)

(1.000 đồng)

(Tháng)

(%)

(Triệu đồng)

(Triệu đồng)

(Triệu đồng)

1

2

3

4

5

6

7=3x4x5x6

8

9=7-8

10

1

Đại học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm ngành...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm ngành...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Cao đẳng, Cao đẳng nghề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm ngành...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm ngành...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm ngành...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm ngành...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Dạy nghề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm ngành...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm ngành...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Người lập biểu

..., ngày ….tháng…… năm 2017
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 


Phụ lục số 2a

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Trường:………………..

TỔNG HỢP NHU CẦU CẤP BÙ HỌC PHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 86/2015/NĐ-CP

Biểu báo cáo cho đối tượng, học sinh, sinh viên hệ đào tạo chính quy

(Kèm theo Công văn số: 4833/LĐTBXH-KHTC ngày 17/11/2017)

TT

Chỉ tiêu

Dự toán cấp bù học phí năm 2017

Kết quả dự kiến thực hiện cấp bù học phí năm 2017

Số đối tượng

Kinh phí

Trung cấp nghề

Trung cấp chuyên nghiệp

Cao đẳng, Cao đẳng nghề

Đại học

Kinh phí cấp bù học phí năm 2017

I

Đối tượng miễn học phí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trung cấp nghề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Đối tượng giảm học phí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đối tượng giảm 50% học phí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đối tượng giảm 70% học phí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Đối tượng không phải đóng học phí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhóm ngành đại học sư phạm kỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhóm ngành cao đẳng sư phạm kỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Người lập biểu

 

..., ngày      tháng       năm 2017
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

Phụ lục số 2b

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Trường:………………..

TỔNG HỢP NHU CẦU CẤP BÙ HỌC PHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 86/2015/NĐ-CP

Biểu báo cáo cho đối tượng, học sinh, sinh viên hệ đào tạo liên kết do Trường tuyển sinh

(Kèm theo Công văn số: 4833/LĐTBXH-KHTC ngày 17/11/2017)

TT

Chỉ tiêu

Dự toán cấp bù học phí năm 2017

Kết quả dự kiến thực hiện cấp bù học phí năm 2017

Số đối tượng

Kinh phí

Trung cấp nghề

Trung cấp chuyên nghiệp

Cao đẳng, Cao đẳng nghề

Đại học

Kinh phí cấp bù học phí năm 2017

I

Đối tượng miễn học phí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trung cấp nghề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Đối tượng giảm học phí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đối tượng giảm 50% học phí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đối tượng giảm 70% học phí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Đối tượng không phải đóng học phí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhóm ngành đại học sư phạm kỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhóm ngành cao đẳng sư phạm kỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Người lập biểu

 

..., ngày ….tháng…… năm 2017
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4833/LĐTBXH-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4833/LĐTBXH-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2017
Ngày hiệu lực17/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4833/LĐTBXH-KHTC

Lược đồ Công văn 4833/LĐTBXH-KHTC 2017 rà soát nhu cầu kinh phí cấp bù tiền miễn giảm học phí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4833/LĐTBXH-KHTC 2017 rà soát nhu cầu kinh phí cấp bù tiền miễn giảm học phí
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4833/LĐTBXH-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Quang Phụng
        Ngày ban hành17/11/2017
        Ngày hiệu lực17/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4833/LĐTBXH-KHTC 2017 rà soát nhu cầu kinh phí cấp bù tiền miễn giảm học phí

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4833/LĐTBXH-KHTC 2017 rà soát nhu cầu kinh phí cấp bù tiền miễn giảm học phí

           • 17/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực