Công văn 4853/TCT-CS

Công văn 4853/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với tàu đánh bắt xa bờ do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4853/TCT-CS 2017 chính sách thuế giá trị gia tăng đối với tàu đánh bắt xa bờ


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4853/TCT-CS
V/v thuế GTGT tàu đánh bắt xa bờ

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Đóng tàu Cam Ranh.
(Đ/c: Km3, Quốc lộ 1, Phường Cam Phú, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 63A/CRS-KDĐT ngày 21/6/2017 của Công ty TNHH MTV Đóng tàu Cam Ranh về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với tàu đánh bắt xa bờ. Về nội dung này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 1 Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều các Luật về thuế (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015) quy định bổ sung vào đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31/2013/QH13.

1. Bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 Điều 5 như sau:

“3a. Phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác;”

- Tại khoản 7 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định:

“i1) Số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định, phục vụ cho sản xuất: Phân bón, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, tàu đánh bắt xa bờ, thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác tiêu thụ trong nước không được kê khai, khấu trừ mà tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào phát sinh trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 đáp ứng điều kiện khấu trừ, hoàn thuế và thuộc diện hoàn thuế theo quy định tại Điều 10 Nghị định này.“

- Tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 12/2015/NĐ-CP thuế giá trị gia tăng sửa đổi 39/2014/TT-BTC">26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tàu đánh bắt xa bờ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:

“Tàu đánh bắt xa bờ là tàu có công suất máy chính từ 90CV trở lên làm nghề khai thác hải sản hoặc dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác hải sản; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ khai thác, bảo quản sản phẩm cho tàu cá có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên làm nghề khai thác hải sản hoặc dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác hải sản;“

- Tại khoản 3, Điều 4 Thông tư số 12/2015/NĐ-CP thuế giá trị gia tăng sửa đổi 39/2014/TT-BTC">26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hiệu lực thi hành như sau:

“3. Đối với hợp đồng đóng tàu đánh bắt xa bờ được ký trước ngày 01/01/2015 theo giá đã có thuế GTGT nhưng đến thời điểm ngày 31/12/2014 chưa hoàn thành, bàn giao mà thời điểm hoàn thành, bàn giao thực tế sau ngày 01/01/2015 thì toàn bộ giá trị tàu đánh bắt xa bờ thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư này.“

- Tại khoản 6, Điều 6 Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản quy định:

“6. Chủ tàu khai thác hải sản được hoàn thuế giá trị gia tăng của tàu dùng để khai thác hải sản đối với tàu được đóng mới, nâng cấp có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên.“

- Tại Điều 1, Điều 2 Nghị định số 172/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ quy định:

“Điều 1. Bãi bỏ khoản 6 Điều 6 Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với những hợp đồng đóng mới, nâng cấp tàu đánh bắt xa bờ có tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên được ký và hoàn thành, bàn giao thực tế trước ngày 01 tháng 01 năm 2015, chủ tàu được hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng tại thời điểm ký hợp đồng.

Trường hợp chủ tàu tự đóng mới, nâng cấp tàu đánh bắt xa bờ có tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên phát sinh trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 (không ký hợp đồng) được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với những hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho hoạt động đóng tàu (bao gồm cả đóng mới và nâng cấp) kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2014 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2015.

2. Đối với những hợp đồng đóng mới, nâng cấp tàu đánh bắt xa bờ có tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên được ký trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 nhưng hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 trở đi và những trường hợp đóng mới, nâng cấp tàu đánh bắt xa bờ được ký từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội và Điều 1 của Nghị định này. Số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định phục vụ cho việc đóng mới, nâng cấp tàu đánh bắt xa bờ không được hoàn thuế mà tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Chủ tàu được Nhà nước hỗ trợ vay ưu đãi theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị định số 67/20 1 4/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP); giá trị tàu đóng mới, nâng cấp được vay ưu đãi bao gồm cả các khoản thuế giá trị gia tăng đầu vào (nếu có).“

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên và theo trình bày tại công văn số 63A/CRS-KDĐT ngày 21/6/2017 của Công ty TNHH MTV Đóng tàu Cam Ranh: Công ty ký hợp đồng đóng mới tàu cho các chủ tàu được Nhà nước hỗ trợ vay ưu đãi theo quy định của Chính phủ. Trong công văn, Công ty nêu cụ thể một hợp đồng có tổng giá trị hợp đồng 14.839.517.766 VNĐ, tách riêng phần chưa thuế 13.490.470.696 VNĐ, thuế GTGT 1.349.047.070 VNĐ thì số tiền thuế GTGT này không phải số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ, phục vụ cho việc đóng mới tàu mà tương ứng với 10% thuế GTGT đầu ra của con tàu. Như vậy, giá đóng mới tàu đã bao gồm cả 10% thuế GTGT đầu ra là không phù hợp các quy định nêu trên. Đề nghị Công ty TNHH MTV Đóng tàu Cam Ranh liên hệ với Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHH MTV Đóng tàu Cam Ranh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Website Tổng cục Thuế;

- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4853/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4853/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/10/2017
Ngày hiệu lực 19/10/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4853/TCT-CS

Lược đồ Công văn 4853/TCT-CS 2017 chính sách thuế giá trị gia tăng đối với tàu đánh bắt xa bờ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 4853/TCT-CS 2017 chính sách thuế giá trị gia tăng đối với tàu đánh bắt xa bờ
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 4853/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Lưu Đức Huy
Ngày ban hành 19/10/2017
Ngày hiệu lực 19/10/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 4853/TCT-CS 2017 chính sách thuế giá trị gia tăng đối với tàu đánh bắt xa bờ

Lịch sử hiệu lực Công văn 4853/TCT-CS 2017 chính sách thuế giá trị gia tăng đối với tàu đánh bắt xa bờ

  • 19/10/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 19/10/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực