Công văn 4854/BTTTT-CBC

Công văn 4854/BTTTT-CBC năm 2021 về chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4854/BTTTT-CBC 2021 chấn chỉnh lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4854/BTTTT-CBC
V/v chấn chnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2021

 

Kính gửi:

- UBND các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Hội Nhà báo Việt Nam;
- Các cơ quan ch quản báo chí;
- Tng biên tập các cơ quan báo chí.

Thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được nhiều thông tin, phn ánh v việc có một số cơ quan báo chí, trong đó ch yếu là tạp chí thuộc các t chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, lợi dụng danh nghĩa báo chí đ hoạt động trái pháp luật, sách nhiu cơ quan, doanh nghiệp, địa phương.

Đó là tình trạng một số cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên, cộng tác viên có hành vi vượt quá chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, với nhiều cách thức gây phiền hà như: Gửi văn bản yêu cầu giải trình, cung cấp thông tin, c nhà báo, cấp giấy giới thiệu cho phóng viên, cộng tác viên tác nghiệp về những vấn đ không đúng tôn ch, mục đích ghi trong giấy phép; yêu cu cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu như cơ quan thanh tra, điều tra; gây sức ép bng cách liên tục gọi điện, nhn tin... Đặc biệt, có hiện tượng một số nhà báo, phóng viên, cộng tác viên lợi dụng việc nm được những thông tin nội bộ một chiều, chưa được kiểm chứng về những tồn tại, sai sót của cơ quan, doanh nghiệp, địa phương đ gợi ý, gây sức ép, thậm chí là đe dọa để sau đó đề nghị ký kết hợp đng truyền thông, qung cáo hoặc thu lợi bất chính; vòi vĩnh cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân, nhất là trong giai đoạn gần Tết Ngun đán và những ngày l lớn.

Đây là những hoạt động thiếu chuẩn mực, có du hiệu vi phạm đạo đức nghề nghiệp, trái quy định pháp luật; nh hưởng đến hoạt động hợp pháp và gây bức xúc cho cơ quan, doanh nghiệp, địa phương; làm tn hại nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh của những cơ quan báo chí, người làm báo chân chính. Hiện tượng này đã tồn tại âm một thời gian, nhưng gần đây có chiều hướng gia lăng, biến tướng phức tạp.

Một phần nguyên nhân là do sự suy thoái, yếu kém về đạo đức; sự buông lng quản lý, giáo dục của cơ quan chủ qun, cơ quan báo chí; lãnh đạo cơ quan báo chí thiếu kiểm soát đ một bộ phận phóng viên, cộng tác viên không thực chất hoạt động nghiệp vụ, lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi. Bên cạnh đó, không loại tr nguyên nhân là kh năng một số lãnh đạo cơ quan báo chí tạo sức ép về làm kinh tế, thậm chí là giao, khoán ch tiêu doanh thu, qung cáo cho văn phòng đại diện, nhà báo, phóng viên, cộng tác viên; từ đó làm ngơ, dung túng đ những việc làm nhũng nhiễu nêu trên diễn ra.

Thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát và x lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về báo chí theo Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định x phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bn, trong đó tập trung về các hành vi cơ quan báo chí thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích; hành vi người đứng đầu cơ quan báo chí c hoặc giao quyền cho cấp dưới c nhà báo, phóng viên hoạt động báo chí không đúng tôn chỉ, mục đích; hành vi nhà báo hoạt động báo chí không đúng tôn ch, mục đích ghi trong giấy phép của cơ quan đang công tác. Đối với những vụ việc phức tạp, có dấu hiệu vi phạm hình sự, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chuyn, phối hợp các cơ quan chức năng xem xét, x lý.

Nhm góp phần chấn chnh, hạn chế triệt đ tình trạng nhức nhi nêu trên, cần có sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm liên quan. Vì vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị:

1. Đối với Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Thực hiện và chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, cơ sở trực thuộc phối hợp, cung cấp, minh bạch thông tin đối với những yêu cu cung cấp thông tin đúng quy định, đúng tôn chỉ, mục đích, bo đm quyn được thông tin của cơ quan báo chí, bảo đảm các cơ quan báo chí hoạt động đúng pháp luật; kiên quyết không thực hiện hợp đồng truyền thông, qung cáo khi có dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa báo chí đ sách nhiu, trục lợi.

- Hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân, trong trường hợp phát hiện dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa báo chí để hoạt động trái pháp luật hoặc có hiện tượng sách nhiu, lưu lại bng chứng, kịp thời báo cho cơ quan chức năng của địa phương (cơ quan công an, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo cấp tnh...) xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời, thông báo kết quả xử lý đ Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam có biện pháp chn chnh hoạt động của cơ quan báo chí.

- Chỉ đạo S Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí tại địa phương; thực hiện trách nhiệm qun lý, kiểm tra hoạt động của Văn phòng đại diện, phóng viên thưng trú trên địa bàn theo quy định; chủ động phát huy thẩm quyền được pháp luật giao, nhất là tại Nghị định 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bn để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kể cả đối với hoạt động của cơ quan báo chí của Trung ương.

2. Đối với cơ quan ch qun báo chí:

- Chú trọng công tác xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí. Nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của các cấp ủy, tổ chức đảng, của người đứng đầu cơ quan ch quản đối với hoạt động của cơ quan báo chí trực thuộc.

- Quan tâm sâu sát hơn nữa đối với hoạt động của cơ quan báo chí trực thuộc. Ch đạo cơ quan báo chí thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép. Thường xuyên kiểm tra, giám sát; kim điểm, xem xét, x lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí nếu cơ quan báo chí bị x lý vi phạm hoặc đ nhà báo, phóng viên, cộng tác viên vi phạm quy định pháp luật.

- Tập trung đầu tư, bảo đảm kinh phí thường xuyên và các điều kiện cần thiết cho hoạt động của cơ quan báo chí trực thuộc. Hàng năm, bố trí ngân sách, nguồn lực đ đặt hàng hoặc hỗ trợ cơ quan báo chí thực hiện các nhiệm vụ chính trị, thông tin, tuyên truyền.

- Không áp đặt nghĩa vụ tài chính đối với cơ quan báo chí trực thuộc trái quy định pháp luật.

- Chỉ đạo cơ quan báo chí trực thuộc xây dựng đ thông qua kế hoạch hoạt động theo năm; thường xuyên đôn đốc, kim tra tình hình thực hiện.

3. Đối với người đứng đu cơ quan báo chí:

- Tăng cường k luật, k cương thông tin và công tác quản lý nhà báo, phóng viên, cộng tác viên. Chỉ đạo cơ quan báo chí tổ chức thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép.

- Khi yêu cầu cung cấp thông tin hoặc cấp giấy giới thiệu, nội dung phải phù hợp với tôn ch, mục đích ghi trong giấy phép; giấy giới thiệu phi ghi rõ làm việc với cơ quan, tổ chức nào, nội dung gì, thời gian cụ thể. Không cấp giấy giới thiệu cho người không phải phóng viên cơ quan báo chí; không cấp giấy giới thiệu cho cộng tác viên nhưng ghi chức danh là phóng viên.

- Đối với Trưởng văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại địa phương, do xa tòa soạn, cần tuyển chọn k lưỡng những nhân sự có phẩm chất tốt về chính trị, đạo đức và theo dõi, giám sát hoạt động một cách thường xuyên, chặt chẽ.

4. Đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam:

- Nâng cao vai trò giáo dục, bồi dưỡng đạo đức ngh nghiệp cho đội ngũ người làm báo.

- Chỉ đạo các Hội Nhà báo cấp tnh, các liên chi hội, chi hội nhà báo đy mạnh theo dõi, giám sát, kiểm tra và kết luận rõ ràng đối với người làm báo vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo. Quy tc s dụng Mạng xã hội của người làm báo Việt Nam đ làm cơ sở x lý tiếp theo.

Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị liên hệ, phản ánh về Cục Báo chí (Địa ch: Số 7 Yết Kiêu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội: Sđiện thoại Đường dây nóng: 0865.28.28.28) đ trao đi, hướng dẫn.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Tuyên giáo Trung ương (đ
b/c);
-
Bộ trưng Nguyễn Mạnh Hùng (đ b/c);
- Thứ trư
ng Phạm Anh Tun;
- Các
đồng chí Thứ trưng;
- Lưu: VT, CBC, BTT (300).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4854/BTTTT-CBC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4854/BTTTT-CBC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2021
Ngày hiệu lực26/11/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(29/11/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4854/BTTTT-CBC 2021 chấn chỉnh lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4854/BTTTT-CBC 2021 chấn chỉnh lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4854/BTTTT-CBC
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýPhạm Anh Tuấn
        Ngày ban hành26/11/2021
        Ngày hiệu lực26/11/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (29/11/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 4854/BTTTT-CBC 2021 chấn chỉnh lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 4854/BTTTT-CBC 2021 chấn chỉnh lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu

             • 26/11/2021

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/11/2021

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực