Công văn 486/VPCP-KSTT

Công văn 486/VPCP-KSTT thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 486/VPCP-KSTT thông báo ý kiến chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 486/VPCP-KSTT
V/v thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ;
- Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tổng giám đốc các cơ quan: Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội.

 

Xét báo cáo của Văn phòng Chính phủ về kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính (sau đây viết tắt là TTHC) tại 58 tỉnh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc, có chất lượng hoạt động kiểm soát TTHC, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là trách nhiệm chính trị trong xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, phục vụ, vì dân;

- Có cơ chế, chính sách đãi ngộ hợp lý đối với đội ngũ cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC tại các vụ, cục, tổng cục (đối với cấp Bộ), cấp sở, ngành, huyện, xã (đối với địa phương);

- Thường xuyên nắm bắt tình hình, kết quả giải quyết TTHC của các đơn vị cấp dưới để có những biện pháp đôn đốc, chấn chỉnh kịp thời trong quá trình giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức. Định kỳ hàng quý báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả giải quyết TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý theo mẫu báo cáo của Văn phòng Chính phủ;

- Kịp thời công bố, công khai các TTHC, văn bản QPPL quy định về TTHC theo đúng quy định; chỉ đạo cập nhật đầy đủ Hồ sơ văn bản, Hồ sơ TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; yêu cầu các cơ quan, đơn vị giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức theo tất cả các ngày làm việc trong tuần.

- Thường xuyên tập huấn kiểm soát thủ tục hành chính cho công chức, chú trọng đội ngũ thực hiện TTHC. Tăng cường kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC;

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, tạo chuyển biến nhận thức xã hội về hoạt động kiểm soát TTHC; huy động các cá nhân, tổ chức, đoàn thể tham gia tích cực vào sự nghiệp cải cách TTHC;

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ nghiên cứu, xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các khó khăn, vướng mắc của địa phương đã được Văn phòng Chính phủ tổng hợp (Phụ lục kèm theo), đồng thời tổ chức thực thi dứt điểm các phương án đơn giản hóa TTHC đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua.

2. Yêu cầu Bộ Nội vụ:

- Sửa đổi, bổ sung Quyết định 93/2007/QĐ-TTg theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4240/VPCP-KSTT ngày 27 tháng 6 năm 2011 và sửa đổi điều, khoản liên quan để công khai tất cả TTHC theo đúng quy định tại Chương III Nghị định 63/2010/NĐ-CP;

- Hướng dẫn các tỉnh để bố trí nhân sự Phòng Kiểm soát TTHC theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn 1064/TTg-TCCV Quyết định 945/QĐ-TTg công văn 5046/VPCP-KSTT;

- Đưa nội dung Kiểm soát TTHC là một trong những tiêu chí của Bộ chỉ số theo dõi đánh giá cải cách hành chính.

3. Giao Văn phòng Chính phủ ban hành tài liệu hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương thống nhất về việc niêm yết công khai TTHC, nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức tại các cấp chính quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết và phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó TTg (để báo cáo);
- Văn phòng Quốc hội;
- HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Thông tấn xã VN, Đài Truyền hình VN, Đài tiếng nói VN;
- VPCP: BTCN, các PCN,
 các Vụ, Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, KSTT (5). 190

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA 58 ĐỊA PHƯƠNG

(Ban hành kèm theo Công văn số: 486/VPCP-KSTT ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ)

STT

Nội dung

Tỉnh kiến nghị

Bộ, ngành

1.

Khẩn trương hoàn thành việc thực thi 25 Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính

Cao Bằng, Kon Tum, Bình Thuận, Vĩnh Long, Bình Định, Hà Tĩnh, Bà Rịa - Vũng Tàu

Các Bộ, ngành

2.

Công bố, công khai văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính và thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính đúng theo quy định tại Chương III Nghị định số 63/2010/NĐ-CP

Hà Giang, Lào Cai, Quảng Ngãi, Vĩnh Long, Bình Thuận, Phú Thọ, An Giang, Vĩnh Phúc

Các Bộ, ngành

3.

Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết kịp thời và đúng theo quy định tại Điều 8 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008

Vĩnh Long, Hưng Yên, Phú Thọ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Các Bộ, ngành

4.

Khi ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính phải đúng về mặt thẩm quyền và đầy đủ các bộ phận cấu thành theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP

Thanh Hóa

Các Bộ, ngành

5.

Quy định chế tài trong các trường hợp cho phép cá nhân, tổ chức cam đoan khi thực hiện thủ tục hành chính nhưng cá nhân cam đoan không đúng với thực tế dẫn đến vi phạm điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Bình Định

Các Bộ, ngành

6.

Đề nghị các Bộ, ngành không hướng dẫn thủ tục hành chính bằng Công văn vì điều này trái với NĐ 63 về KSTTHC, tạo sự tùy tiện và gây khó khăn cho địa phương khi triển khai thực hiện

Bà Rịa - Vũng Tàu

Các Bộ, ngành

7.

Tăng cường tập huấn nghiệp vụ, đào tạo nâng cao trình độ và hướng dẫn, hỗ trợ cho cán bộ thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại địa phương

Tuyên Quang, Đồng Nai, Lào Cai, Bình Phước, Quảng Nam, An Giang, Vĩnh Phúc, Khánh Hòa, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Gia Lai, Hải Dương

Văn phòng Chính phủ

8.

Tăng cường việc kiểm tra, đánh giá hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các địa phương

Vĩnh Phúc, Gia Lai, Khánh Hòa, Bình Định

Văn phòng Chính phủ

9.

Nâng cấp và hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; hướng dẫn các địa phương liên kết từ Trang thông tin của địa phương đến cơ sở dữ liệu quốc gia

Quảng Bình, Khánh Hòa, Bình Định, Vĩnh Long

Văn phòng Chính phủ

10.

Bộ Tư pháp hướng dẫn cụ thể về thứ tự ưu tiên đối với các giấy tờ làm căn cứ thực hiện thủ tục hành chính đăng ký lại việc sinh (do chỉ nêu ra giấy tờ làm căn cứ nên địa phương yêu cầu cá nhân nộp tất cả các loại giấy tờ). Cho phép các địa phương không phải mua phiếu lý lịch tư pháp do Bộ Tư pháp phát hành vì việc này gây tốn kém và lãng phí.

Bắc Ninh, Quảng Nam

Bộ Tư pháp

11.

Đối với các hợp đồng về nhà ở và quyền sử dụng đất, đề nghị cho phép cá nhân, tổ chức lựa chọn giữa việc công chứng hoặc chứng thực tại UBND cấp có thẩm quyền

Bắc Ninh, Hà Giang, Bình Phước

Bộ Tư pháp

12.

Đề nghị phân cấp việc cấp chứng chỉ hành nghề luật sư cho các địa phương

Ninh Thuận

Bộ Tư pháp

13.

Đề nghị nghiên cứu, xem xét tính hợp lý tại Nghị định số 180/2007/NĐ-CP và Nghị định 23/2009/NĐ-CP vì có sự mâu thuẫn về thời gian thực hiện, trình tự thực hiện liên quan đến việc xử phạt trong xây dựng

Ninh Thuận

Bộ Xây dựng

14.

Đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi Thông tư số 224/2010/TT-BTP theo hướng quy định cụ thể, không dẫn chiếu đến các văn bản quy phạm pháp luật khác để địa phương triển khai thực hiện

Ninh Bình, Tuyên Quang

Bộ Tài chính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 486/VPCP-KSTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu486/VPCP-KSTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/01/2012
Ngày hiệu lực20/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 486/VPCP-KSTT

Lược đồ Công văn 486/VPCP-KSTT thông báo ý kiến chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 486/VPCP-KSTT thông báo ý kiến chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu486/VPCP-KSTT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVũ Đức Đam
        Ngày ban hành20/01/2012
        Ngày hiệu lực20/01/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 486/VPCP-KSTT thông báo ý kiến chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 486/VPCP-KSTT thông báo ý kiến chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ

           • 20/01/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/01/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực