Công văn 4893/BGTVT-TC

Công văn 4893/BGTVT-TC năm 2015 về phân bổ chi phí, hạch toán tài sản đầu tư khi quyết toán dự án hoàn thành do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4893/BGTVT-TC 2015 phân bổ chi phí hạch toán tài sản đầu tư khi dự án hoàn thành


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4893/BGTVT-TC
V/v phân bổ chi phí, hạch toán tài sản đầu tư khi QTDAHT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi:

- Tng cục Đưng bộ Việt Nam;
- Các Cục QLNN chuyên ngành;
- Các Sở Giao thông vận tải;
- Các Ban QLDA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 85, Thăng Long, Đường Hồ Chí Minh, An toàn giao thông, Đường sắt, Hàng hải, Đường thủy;
- Các Trường, Viện thuộc Bộ;
- Các Tổng công ty: CIPM, VEC;
- Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

 

Trong thời gian qua, việc lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của một số Chủ đầu tư, Ban QLDA và đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành chưa thực hiện việc phân b chi phí hình thành tài sản qua đầu tư theo đúng quy định. Để chấn chnh tình trạng trên, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị thực hiện việc lập hồ sơ quyết toán, báo cáo kiểm toán quyết toán DAHT, hạch toán tài sản đầu tư khi phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành như sau:

1. Khi lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành nói chung, các Chủ đầu tư, Ban QLDA có trách nhiệm phân b các chi phí hình thành tài sản, chi tiết theo tài sản đầu tư và đơn vị tiếp nhận quản lý khai thác; Các đơn vị kiểm toán độc lập phải kiểm toán việc phân bổ chi phí hình thành tài sản qua đầu tư theo đúng quy định. Các Chủ đầu tư/Ban QLDA phải nghiệm thu báo cáo kiểm toán đầy đủ các nội dung theo quy định.

Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành phải chuyển cho đơn vị tiếp nhận quản lý khai thác đ hạch toán tài sản theo quy định.

2. Đối với việc quyết toán dự án hoàn thành các tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, Bộ yêu cầu các đơn vị nghiên cứu Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, Thông tư số 98/2014/TT-BTC ngày 25/7/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ để thực hiện, trong đó lưu ý các điểm sau:

2.1- Đối với các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ khi triển khai lập Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành (theo quy định tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính), về giá trị tài sản hình thành qua đầu tư phải lập chi tiết theo đơn vị tiếp nhận, quản lý và phân bổ chi phí theo phân loại kết cấu hạ tầng đường bộ được quy định tại khoản 2, điều 16, Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (bổ sung theo biểu mẫu 05A/QTDA kèm theo);

2.2- Đối với các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đã trình phê duyệt báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành nhưng chưa được phê duyệt quyết toán: Các đơn vị khẩn trương lập và phân bổ chi phí để xác định giá trị tài sản hình thành qua đầu tư theo hướng dẫn nêu trên, chuyn cơ quan kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán.

2.3- Các chủ đầu tư, Ban QLDA:

- Lập báo cáo quyết toán theo đúng quy định nêu trên;

- Khi nghiệm thu Báo cáo kiểm toán của đơn vị kiểm toán độc lập, phần giá trị tài sản hình thành qua đầu tư của các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ phải phù hợp các quy định nêu trên.

2.4- Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án hạ tầng đường bộ gửi cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam và gửi cho các Cục Quản lý đường bộ khu vực là các đơn vị chịu trách nhiệm hạch toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, như sau:

- Hệ thống quc lộ, theo chức năng nhiệm vụ của các Cục Quản lý đường bộ khu vực do Tổng cục ĐBVN quy định, cụ thể như sau:

+ Cục Quản lý đường bộ I: Từ Ninh Bình trở ra;

+ Cục Quản lý đường bộ II: Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế;

+ Cục Quản lý đường bộ III: Từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa;

+ Cục Quản lý đường bộ IV: Từ Ninh Thuận, Lâm Đồng trở vào.

- Hệ thống đường bộ cao tốc: do Tổng cục Đường bộ Việt Nam quy định.

2.5- Tổng cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn các Cục Quản lý đường bộ khu vực, các Sở Giao thông vận tải, các đơn vị tiếp nhận hạch toán tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ thuộc thẩm quyền quản lý theo đúng quy định.

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưng (để b/c);
-
Hội Kế toán Kiểm toán Việt Nam (sao gửi các thành viên);
- Lưu VT, TC

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 


Mẫu số: 05A/QTDA

CHI TIẾT TÀI SẢN CỐ ĐỊNH MỚI TĂNG

(Kèm theo văn bản số 4893/BGTVT-TC ngày 20/4/2015 của Bộ GTVT)

 

Tên, ký hiu, loi tài sản hạ tầng đường bộ được giao trực tiếp quản lý

Cấp, loại

Đơn vị tính

Số lượng (hoặc khối lượng) tài sản

Giá đơn vị

Tổng nguyên giá

Ngày đưa TSCĐ vào sử dụng

Nguồn vốn đầu tư

Đơn vị tiếp nhận sử dụng tài sản

Cộng

Giá trị xây lp

Các chi phí liên quan phân bổ

 

Cộng theo đơn vị quản lý, tiếp nhận tài sản hạ tầng đường bộ (và tên đơn vị)

 

 

 

 

………

…….

……….

 

……..

 

 

Đường và các công trình phụ trợ gắn liền với đường (bao gồm cả cầu đường bộ dài dưới 25m, cống)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đường cao tốc

 

km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đường quốc lộ, tnh, huyện, xã

 

km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đường quốc lộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đường tnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đường huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đường đô thị

 

km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cầu đường bộ có chiều dài trên 25m và các công trình phụ trợ gắn liền với cầu đường bộ

 

m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hầm đường bộ và các công trình phụ trợ gắn liền với hầm đường bộ

 

m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hầm đường ô tô

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hầm dành cho người đi bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bến phà đường bộ và các công trình phụ trợ gắn liền với bến phà đường bộ

 

m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bến xe

 

m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bãi đỗ xe

 

m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trạm dừng nghỉ

 

m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trạm kiểm tra tải trọng xe

 

trm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trạm thu phí đường bộ

 

trạm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà hạt quản lý đường bộ

 

m2 sàn XD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các công trình khác phục vụ giao thông đường bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng theo đơn vị quản lý, tiếp nhận tài sản hạ tầng đường bộ (và tên đơn vị)

 

 

 

 

…….

…….

…….

 

…….

 

 

Chi tiết như mục I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng (I+II+...)

 

 

 

 

…….

…….

…….

 

…….

 

 

Người lập

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị
(ký tên và đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4893/BGTVT-TC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4893/BGTVT-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/04/2015
Ngày hiệu lực20/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 4893/BGTVT-TC 2015 phân bổ chi phí hạch toán tài sản đầu tư khi dự án hoàn thành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4893/BGTVT-TC 2015 phân bổ chi phí hạch toán tài sản đầu tư khi dự án hoàn thành
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4893/BGTVT-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Hồng Trường
        Ngày ban hành20/04/2015
        Ngày hiệu lực20/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4893/BGTVT-TC 2015 phân bổ chi phí hạch toán tài sản đầu tư khi dự án hoàn thành

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4893/BGTVT-TC 2015 phân bổ chi phí hạch toán tài sản đầu tư khi dự án hoàn thành

           • 20/04/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/04/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực