Công văn 498/CĐKGDBĐ-QLNV

Công văn 498/CĐKGDBĐ-QLNV năm 2014 hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản do Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 498/CĐMDN-QLNV 2014 hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản


BỘ TƯ PHÁP
CỤC ĐĂNG KÝ QUỐC GIA
GIAO DỊCH BẢO ĐẢM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 498/CĐKGDBĐ-QLNV
V/v hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản

Nhằm áp dụng thống nhất các quy định của Thông tư số 08/2014/TT-BTP ngày 26/02/2014 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP và Thông tư số 22/2010/TT-BTP (sau đây gọi là Thông tư số 08/2014/TT-BTP) Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đề nghị các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản (sau đây gọi là Trung tâm Đăng ký) lưu ý thực hiện một số một số nội dung sau đây:

1. Đối với trường hợp Đơn yêu cầu đăng ký kê khai nhiều số hợp đồng

Theo hướng dẫn kê khai đăng ký tại Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tư pháp thì Đơn yêu cầu đăng ký chỉ kê khai một (01) giao dịch bảo đảm (nghĩa là một (01) hợp đồng bảo đảm) tại mục 5 (Số giao dịch bảo đảm, hợp đồng). Do vậy, Cục Đăng ký đề nghị Trung tâm Đăng ký hướng dẫn khách hàng chỉ kê khai một (01) số hợp đồng bảo đảm tại mục “Số giao dịch bảo đảm, hợp đồngtrên Đơn yêu cầu đăng ký. Trong trường hợp khách hàng kê khai nhiều số hợp đồng bảo đảm tại cùng một (01) Đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm thì Trung tâm Đăng ký từ chối đăng ký theo quy định của pháp luật.

2. Đối với trường hợp kê khai Đơn yêu cầu đăng ký trực tuyến không đúng giao diện

Trường hợp khách hàng thực hiện đăng ký trên hệ thống đăng ký trực tuyến, nhưng kê khai nội dung đăng ký không đúng giao diện của Đơn yêu cầu đăng ký trực tuyến (Ví dụ: Yêu cầu đăng ký thay đổi, nhưng lại kê khai trên giao diện đơn đăng ký lần đầu) thì Trung tâm Đăng ký hủy đơn yêu cầu đăng ký với lý do người yêu cầu đăng ký đã kê khai không đúng mẫu Đơn yêu cầu đăng ký.

3. Đối với yêu cầu gửi thông báo về việc xóa thế chấp phương tiện giao thông cơ giới nhưng trước đó giao dịch bảo đảm đã bị xóa đăng ký

Trong trường hợp khách hàng yêu cầu Trung tâm Đăng ký gửi Thông báo về việc xóa thế chấp phương tiện giao thông cơ giới, nhưng trước đó việc đăng ký giao dịch bảo đảm đã chấm dứt do quá thời hạn 05 năm theo quy định tại Nghị định số 08/2000/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2000 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm thì các Trung tâm Đăng ký không thực hiện việc gửi Thông báo về việc xóa đăng ký thế chấp phương tiện giao thông, mà hướng dẫn khách hàng xuất trình văn bản giải chấp hoặc văn bản đồng ý của bên nhận thế chấp trong việc cấp lại, cấp đổi Giấy đăng ký phương tiện giao thông hoặc chuyển quyền sở hữu đối với phương tiện giao thông theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 Thông tư liên tịch số 15/2013/TTLT/BTP-BGTVT-BTNMT-BCA.

4. Lưu ý về việc hủy, từ chối đăng ký đối với một số trường hợp cụ thể

4.1. Trường hợp tài sản bảo đảm là tàu ngủ đêm vỏ gỗ

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Thông tư số 43/2012/TT-BGTVT ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định các yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, nhà hàng nổi, khách sạn nổi thì “tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm là phương tiện thủy nội địa chở khách du lịch, có buồng ngủ, trên hành trình có neo lại để cho khách du lịch ngủ qua đêm.” Do vậy, căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 05/2011/TT-BTP và điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án thì Trung tâm Đăng ký không từ chối/hủy Đơn yêu cầu đăng ký với lý do tài sản bảo đảm không thuộc thẩm quyền trong trường hợp kê khai tài sản là tàu ngủ đêm vỏ gỗ.

4.2. Trường hợp tài sản bảo đảm là tài sản hình thành từ vốn vay cho công trình/dự án xây dựng, cải tạo tài sản gắn liền với đất

Trên thực tế, tài sản hình thành từ vốn vay cho các công trình/dự án xây dựng, cải tạo tài sản gắn liền với đất (ví dụ Dự án/công trình xây dựng, cải tạo mạng lưới điện, nâng điện áp, trạm điện, trạm biến áp, đường ống cấp thoát nước, giàn khoan…) có thể bao gồm các tài sản gắn liền với đất không thuộc thẩm quyền đăng ký của Trung tâm Đăng ký (ví dụ như có tòa nhà làm việc, công trình xây dựng khác…). Do đó, trong trường hợp Đơn yêu cầu đăng ký kê khai tài sản bảo đảm là tài sản hình thành từ vốn vay cho công trình/dự án cải tạo các loại tài sản gắn liền với đất nêu trên mà không loại trừ quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc thẩm quyền đăng ký của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thì Trung tâm Đăng ký hủy (từ chối) đăng ký với lý do tài sản bảo đảm không thuộc thẩm quyền đăng ký của Trung tâm Đăng ký theo quy định của khoản 8 Điều 1 Thông tư số 08/2014/TT-BTP và khoản 1 Điều 18 Thông tư số 22/2010/TT-BTP.

4.3. Trường hợp tài sản bảo đảm là tài sản hình thành từ vốn vay cho dự án Mua sắm động sản là hoặc tài sản hình thành từ hợp đồng mua bán động sản

Trong trường hợp kê khai tài sản bảo đảm là tài sản hình thành từ vốn vay cho dự án Mua sắm động sản là hoặc tài sản hình thành từ hợp đồng mua bán động sản cụ thể (ví dụ như: ô tô, xe máy, xăng dầu, biến dòng cách ly 3 pha, máy móc, thiết bị…) thì Trung tâm Đăng ký không từ chối/hủy đơn đăng ký vì các tài sản nêu trên thuộc thẩm quyền đăng ký của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, ngoài các nội dung kê khai nêu trên, trong trường hợp khách hàng kê khai bổ sung là: “Tất cả các quyền và lợi ích phát sinh từ tài sản thế chấp nêu trên cũng thuộc tài sản thế chấp” mà mà không loại trừ quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc thẩm quyền đăng ký của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, tàu bay và tàu biển thì Trung tâm Đăng ký từ chối/hủy đơn yêu cầu đăng ký đó vì quyền và lợi ích phát sinh từ tài sản thế chấp cũng có thể bao gồm cả bất động sản hoặc động sản không thuộc thẩm quyền đăng ký của Trung tâm Đăng ký.

5. Đối với trường hợp kê khai tên bên bảo đảm là tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam bằng tiếng Việt không có dấu

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 14 Thông tư số 22/2010/TT-BTP thì trong trường hợp tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam có đăng ký kinh doanh thì khi đăng ký phải kê khai tên và mã số thuế do cơ quan thuế cấp. Do đó, trong trường hợp Đơn yêu cầu đăng ký kê khai tên của bên bảo đảm là tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam bằng tiếng Việt không có dấu (không đúng tên thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) thì Trung tâm Đăng ký hủy Đơn yêu cầu đăng ký với lý do kê khai tên bên bảo đảm không đúng theo quy định của điểm d khoản 1 Điều 14 Thông tư số 22/2010/TT-BTP.

6. Về việc nhập thông tin trên Đơn yêu cầu đăng ký vào Cơ sở dữ liệu

Nhằm áp dụng thống nhất quy trình giải quyết đơn yêu cầu đăng ký về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử, cũng như ngăn chặn tình trạng không đồng nhất giữa thời điểm đăng ký trong cơ sở dữ liệu với thời điểm cấp Giấy chứng nhận đăng ký, Cục Đăng ký yêu cầu Giám đốc các Trung tâm Đăng ký quán triệt và chỉ đạo cán bộ đăng ký phải nhập đầy đủ thông tin trên Đơn yêu cầu đăng ký vào Cơ sở dữ liệu trước khi in Giấy chứng nhận và trả kết quả cho người yêu cầu đăng ký. Giám đốc các Trung tâm Đăng ký chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Cục về việc tổ chức thực hiện quy trình giải quyết đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm.

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn về nghiệp vụ đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đề nghị các Trung tâm Đăng ký nghiên cứu, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, Phòng QLNV.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hồ Quang Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 498/CĐKGDBĐ-QLNV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu498/CĐKGDBĐ-QLNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2014
Ngày hiệu lực11/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 498/CĐKGDBĐ-QLNV

Lược đồ Công văn 498/CĐMDN-QLNV 2014 hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 498/CĐMDN-QLNV 2014 hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu498/CĐKGDBĐ-QLNV
     Cơ quan ban hànhCục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
     Người kýHồ Quang Huy
     Ngày ban hành11/11/2014
     Ngày hiệu lực11/11/2014
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Bất động sản
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật10 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hợp nhất

       Văn bản gốc Công văn 498/CĐMDN-QLNV 2014 hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản

       Lịch sử hiệu lực Công văn 498/CĐMDN-QLNV 2014 hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản

       • 11/11/2014

        Văn bản được ban hành

        Trạng thái: Chưa có hiệu lực

       • 11/11/2014

        Văn bản có hiệu lực

        Trạng thái: Có hiệu lực