Công văn 4981/LĐTBXH-KHTC

Công văn 4981/LĐTBXH-KHTC năm 2017 về báo cáo tiền lương tháng 10/2017 để làm cơ sở phân bổ dự toán kinh phí tiền lương năm 2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4981/LĐTBXH-KHTC 2017 báo cáo tiền lương tháng 10 để phân bổ dự toán kinh phí tiền lương


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4981/LĐTBXH-KHTC
V/v: Báo cáo tiền lương tháng 10/2017 để làm cơ sở phân bổ dự toán kinh phí tiền lương năm 2018

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị dự toán trực thuộc Bộ

Thực hiện Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020; ngày 13/7/2017, Bộ đã có công văn số 2905/LĐTBXH-KHTC hướng dẫn các đơn vị xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2018-2020 (vốn sự nghiệp).

Để có cơ sở phân bổ kinh phí thường xuyên đảm bảo Quỹ tiền lương trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Bộ yêu cầu các đơn vị báo cáo danh sách chi trả tiền lương tháng 10/2017 (có xác nhận của cán bộ, công chức) như sau:

1. Đối với các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ:

Danh sách chi trả tiền lương của số cán bộ, công chức trong biên chế được giao tại các Quyết định của Bộ số 666/QĐ-LĐTBXH ngày 08/5/2017 về việc giao biên chế công chức hành chính năm 2017 và số 1781/QĐ-LĐTBXH ngày 15/11/2017 về việc điều chỉnh biên chế công chức hành chính năm 2017.

2. Đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ:

Danh sách chi trả tiền lương của số cán bộ trong biên chế được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.

(Danh sách chi trả lương theo mu đính kèm)

Đđảm bảo thời hạn phân bổ ngân sách nhà nước năm 2018, báo cáo của các đơn vị đề nghị gửi về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 01/12/2017 (ngoài việc gửi theo đường công văn, đề nghị các đơn vị gửi bản fax theo số 04.3.8248.036 hoặc email về địa chỉ [email protected]).

Quá thời hạn nêu trên, các đơn vị không có báo cáo sẽ đảm bảo Quỹ tiền lương năm 2018 bằng số đã bố trí trong dự toán ngân sách năm 2017 của đơn vị./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để báo cáo);
- Vụ TCCB (để phối hợp);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Phạm Quang Phụng

 

Phụ lục số 1a

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
ĐƠN VỊ…………..

DANH SÁCH CHI TRẢ TIN LƯƠNG THÁNG 10/2017

(ĐỐI VỚI CÁN BỘ TRONG BIÊN CHẾ ĐƯỢC GIAO) - Dùng cho đơn vị dự toán cấp 3

ĐVT: 1.000 đồng

STT

Họ và tên

Chức vụ

Hệ số lương

Các khoản đóng góp theo lương (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, BHTN, công đoàn, đảng phí...)

Tổng số tiền lương và đóng góp theo lương đảm bảo từ NSNN

Chữ ký của người lao động

Tổng hệ số lương

Hệ số lương cơ bản

Phụ cấp chức vụ

Các loại phụ cấp khác

Phụ cấp công vụ

Trách nhiệm

Độc hại, nguy hiểm

Vượt khung

Khu vực

Phụ cấp khác

1

2

3

4=5+6+7+8

5

6

7

8

9=24% x (5+6+7)x1.300

10=(4x1.300)+9

11

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

 

 

Thủ trưởng đơn vị

 

 

Phụ lục số 1b

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
ĐƠN VỊ…………..

DANH SÁCH CHI TRẢ TIN LƯƠNG THÁNG 10/2017

(ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG) - Dùng cho đơn vị dự toán cấp 3

ĐVT: 1.000 đồng

STT

Họ và tên

Chức vụ

Hệ số lương

Các khoản đóng góp theo lương (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, BHTN, công đoàn, đảng phí...)

Tổng số tiền lương và đóng góp theo lương đảm bảo từ NSNN

Chữ ký của người lao động

Tổng hệ số lương

Hệ số lương cơ bản

Phụ cấp chức vụ

Các loại phụ cấp khác

Phụ cấp công vụ

Trách nhiệm

Độc hại, nguy hiểm

Vượt khung

Khu vực

Phụ cấp khác

1

2

3

4=5+6+7+8

5

6

7

8

9=24% x (5+6+7)x1.300

10=(4x1.300)+9

11

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP không xác định thời hạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP xác định thời hạn và các lao động hợp đồng khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

 

 

Thủ trưởng đơn vị

 

 

Phụ lục số 2

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
ĐƠN VỊ…..

TNG HỢP CHI TRẢ TIN LƯƠNG THÁNG 10/2017

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp II tổng hợp các đơn vị trực thuộc)

ĐVT: 1.000 đồng

STT

Đơn vị

Biên chế lao động

Quỹ lương và các khoản đóng góp theo lương

Biên chế năm 2017 được cấp có thẩm quyền giao

Lao động có mặt tại thời điểm báo cáo 31/10/2017, trong đó:

Hệ số lương

Các khon đóng góp theo lương do người sử dụng lao động thực hiện

Tng số tiền lương và đóng góp theo lương đảm bảo t NSNN

Tổng cộng

Biên chế

Hp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP không xác định thời hạn

Hp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP xác định thời hạn và các lao động hợp đồng khác

Tng số

Ngạch, bậc

Chức vụ

Phụ cấp khác

Phụ cấp công vụ

1

2

3

4=5+6+7

5

6

7

8=9+10

9

10

11=24%x9x1.210

12=(8x1.210)+11

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Quản lý hành chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Sự nghiệp đảm bảo xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Sự nghiệp khoa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Sự nghiệp kinh tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu

 

 

Thủ trưởng đơn vị

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4981/LĐTBXH-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4981/LĐTBXH-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2017
Ngày hiệu lực28/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4981/LĐTBXH-KHTC

Lược đồ Công văn 4981/LĐTBXH-KHTC 2017 báo cáo tiền lương tháng 10 để phân bổ dự toán kinh phí tiền lương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4981/LĐTBXH-KHTC 2017 báo cáo tiền lương tháng 10 để phân bổ dự toán kinh phí tiền lương
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4981/LĐTBXH-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Quang Phụng
        Ngày ban hành28/11/2017
        Ngày hiệu lực28/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 4981/LĐTBXH-KHTC 2017 báo cáo tiền lương tháng 10 để phân bổ dự toán kinh phí tiền lương

           Lịch sử hiệu lực Công văn 4981/LĐTBXH-KHTC 2017 báo cáo tiền lương tháng 10 để phân bổ dự toán kinh phí tiền lương

           • 28/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực