Công văn 4996/UBND-ĐT

Công văn 4996/UBND-ĐT năm 2020 về thực hiện giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa đối với cơ quan hành chính nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố Hà Nội theo Chỉ thị 33/CT-TTg

Nội dung toàn văn Công văn 4996/UBND-ĐT 2020 giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa đối với cơ quan nhà nước Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4996/UBND-ĐT
V/v thực hiện các giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa đối với các cơ quan hành chính nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố theo Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành thuộc Thành ph;
- UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây.

Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 25/10/2019 về phòng, chống rác thải nhựa và túi ni lông đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Để tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 25/10/2019 của UBND thành phố Hà Nội và triển khai Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan hành chính nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố căn cứ nội dung, nhiệm vụ ưu tiên được phân công, tiếp tục triển khai Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 25/10/2019 của UBND thành phố Hà Nội về phòng, chống rác thải nhựa và túi ni lông đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, đặc biệt tập trung vào các nội dung sau:

1. Đối với các cơ quan hành chính nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố từ ngày 01/11/2020:

- Gương mẫu, tích cực và đi đầu trong việc giảm thiểu chất thải nhựa; hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần (bao gồm túi ni-lông khó phân hủy, bao gói nhựa thực phẩm, chai lọ nhựa, ống hút, hộp xốp đựng thực phẩm, cốc và bộ đồ ăn.v.v...); không sử dụng băng rôn, khẩu hiệu, chai, cốc, ống hút, bát, đũa nhựa.... dùng một lần tại công sở và trong các hội nghị, hội thảo, cuộc họp và ngày lễ, ngày kỷ niệm và các sự kiện khác; ưu tiên lựa chọn các sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường.

- Tiên phong, gương mẫu thực hiện phân loại rác thải tại nguồn ngay tại công sở, bố trí thùng rác để phân loại rác thải tại các cơ quan, đơn vị; chất thải nhựa và các chất thải khác có thể tái chế không được để lẫn với chất thải hữu cơ.

- Thực hiện truyền thông, tập huấn nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị về phân loại, thu gom, giảm thiu chất thải nhựa.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về giảm thiểu chất thải nhựa, phân loại chất thải, chất thải nhựa; phối hp các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội xây dựng phong trào, liên minh chống chất thải nhựa; vận động người dân, cộng đồng dân cư hạn chế hoặc không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần (bao gồm túi ni-lông khó phân hủy, bao gói nhựa thực phẩm, chai lọ nhựa, ống hút, hộp xốp đựng thực phẩm, cốc và bộ đồ ăn...) để bảo vệ môi trường.

3. Tiếp tục vận động các Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng, chợ dân sinh, khách sạn, nhà hàng, quán nước, khu du lịch và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, du lịch.v.v... trên địa bàn cam kết giảm thiểu chất thải nhựa, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần hoặc thay thế bằng các sản phẩm thân thiện môi trường; không cung cấp miễn phí túi ni-lông cho khách hàng hoặc chuyển từ sử dụng túi ni-lông khó phân hủy sang các loại túi khác thân thiện với môi trường.

4. Nghiêm túc triển khai thực hiện phân loại chất thải tại nguồn; bố trí hoặc yêu cầu bố trí các thùng thu gom, phân loại rác sinh hoạt và rác thải nhựa; tổ chức tập huấn, hướng dẫn phân loại rác tại các công sở, trường học, cơ sở y tế và các khu vực công cộng như sân bay, bến tàu, bến xe, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh, công viên, quảng trường, khu du lịch, danh lam thắng cảnh....

5. Tăng cường năng lực, hiệu quả công tác thu gom, xử lý chất thải rắn; thực hiện thu gom và xử lý riêng các loại chất thải đã được phân loại (bao gồm cả chất thải nhựa). Thực hiện thu phí dịch vụ thu gom rác đối với các tiu thương tại các chợ dân sinh truyền thống;

6. Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thị xã Sơn Tây tổ chức và thực hiện các biện pháp kỹ thuật để thu gom chất thải nhựa trên các sông, suối, các ao hồ, rạch, kênh, mương... trong khu đô thị, khu dân cư.

7. Sở Tài chính không bố trí kinh phí cho các khoản chi trong cơ quan hành chính Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp để mua sắm các sản phẩm nhựa dùng một lần sử dụng trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác của cơ quan từ năm 2020 (theo văn bản chỉ đạo số 3549/UBND-ĐT ngày 19/8/2019 của UBND Thành phố). Từ năm 2020 trở đi, ngoài việc thực hiện theo văn bản chỉ đạo số 3549/UBND-ĐT ngày 19/8/2019 của UBND Thành phố, Sở Tài chính tiếp tục không bố trí kinh phí cho các khoản chi trong cơ quan hành chính Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp để làm băng rôn, khẩu hiệu, chai, cốc, ống hút, bát, đũa nhựa... dùng một lần tại công sở và trong các hội nghị, hội thảo, cuộc họp và ngày lễ, ngày kỷ niệm và các sự kiện khác; ưu tiên lựa chọn các sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường.

8. Các đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15/12 hàng năm về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

9. Sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý chất thải nhựa theo phân công tại Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật cơ chế, chính sách về quản lý chất thải nhựa đ tham mưu, báo cáo UBND thành phố Hà Nội sửa đổi Kế hoạch số 232/KH- UBND ngày 25/10/2019 của UBND thành phố Hà Nội để đảm bảo thống nhất các nội dung thực hiện phù hợp với các quy định hiện hành và tiếp tục triển khai các nhiệm vụ liên quan đến rác thải nhựa.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để b/c);
- TTTU, TT HĐND Thành phố (để b/c);
- Chủ tịch UBND Thành phố (để b/c);
- Ủy ban MTTQ Thành phố (để b/c);
- Các PCT UBND Thành phố;
- Các Đài: PT&TH Hà Nội, TNVN (để đưa tin);
- Các Báo: HNM, KT&ĐT, ANTĐ; Tuổi trẻ TĐ; PNTĐ, LĐTĐ, PL&XH (để đưa tin);
- Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội (để đưa tin);
- Phòng, ban chuyên môn thuộc UBND TP (để th/h);
- Lưu: VT, ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4996/UBND-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4996/UBND-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2020
Ngày hiệu lực16/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4996/UBND-ĐT

Lược đồ Công văn 4996/UBND-ĐT 2020 giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa đối với cơ quan nhà nước Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4996/UBND-ĐT 2020 giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa đối với cơ quan nhà nước Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4996/UBND-ĐT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thế Hùng
        Ngày ban hành16/10/2020
        Ngày hiệu lực16/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 4996/UBND-ĐT 2020 giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa đối với cơ quan nhà nước Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 4996/UBND-ĐT 2020 giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa đối với cơ quan nhà nước Hà Nội

              • 16/10/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/10/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực