Công văn 4997/BYT-KCB

Công văn 4997/BYT-KCB năm 2018 về tăng cường đầu tư và phát triển công tác chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người khuyết tật do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4997/BYT-KCB 2018 tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4997/BYT-KCB
V/v tăng cường đầu tư và phát triển công tác CSSK, PHCN cho người khuyết tật

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe (CSSK) người khuyết tật (NKT) nói chung và công tác phục hồi chức năng (PHCN) nói riêng, thể hiện cụ thể ở các văn bản như: Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12 của Quốc hội; Nghị quyết số 84/2014/QH13 về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của NKT; Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án trợ giúp NKT giai đoạn 2012 - 2020 (sau đây gọi tắt là Đề án 1019 của Chính phủ); Quyết định số 1100/QĐ-TTg ngày 21/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền của NKT (sau đây gọi tắt là Quyết định số 1100/QĐ-TTg), Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 43-CT/TW), Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 của Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 1125/QĐ-TTg).

Bộ Y tế đã ban hành một số văn bản chỉ đạo điều hành công tác PHCN: Thông tư số 46/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở PHCN; Quyết định 4039/QĐ-BYT ngày 06/10/2014 phê duyệt Kế hoạch quốc gia về phát triển PHCN giai đoạn 2014-2020, Thông tư số 18/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 quy định Danh mục kỹ thuật, danh mục vật tư y tế dùng trong PHCN và việc chi trả chi phí PHCN ban ngày thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và nhiều tài liệu hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành PHCN; Quyết định số 3815/QĐ-BYT ngày 21/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai hệ thống thông tin Quản lý sức khỏe, phục hồi chức năng NKT (sau đây viết tắt là Quyết định số 3815/QĐ-BYT).

Tuy nhiên, công tác CSSK, PHCN cho NKT ở nhiều địa phương chưa được quan tâm, đầu tư tương xứng với vai trò và nhiệm vụ được giao: cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như đội ngũ cán bộ chuyên môn về PHCN còn thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu CSSK, PHCN đối với người bệnh, NKT.

Để thực hiện tốt công tác CSSK, PHCN đối với người bệnh và NKT theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và Quốc hội, Bộ Y tế đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo, giao Sở Y tế là đầu mối, phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan trong tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch CSSK, PHCN cho NKT của Tỉnh để triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 43-CT/TW, Quyết định số 1100/QĐ-TTg , Quyết định số 1125/QĐ-TTg , Quyết định số 1019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ tình hình cụ thể của địa phương để thành lập Ban Công tác về NKT; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động hàng năm về CSSK, PHCN cho NKT; chủ động bố trí ngân sách từ dự toán chi thường xuyên hàng năm, từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các chương trình mục tiêu, đề án trợ giúp NKT và đề án liên quan khác để thực hiện các hoạt động của Kế hoạch này.

2. Tăng cường củng cố, đầu tư và phát triển cơ sở PHCN cả về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ chuyên môn kỹ thuật ở các tuyến: Bệnh viện PHCN; khoa PHCN thuộc Bệnh viện đa khoa, Bệnh viện chuyên khoa của tỉnh; khoa PHCN hoặc tổ PHCN thuộc Bệnh viện/Trung tâm y tế huyện, ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở PHCN theo quy định tại Thông tư số 46/2013/TT-BYT. Bố trí cán bộ Trạm y tế xã, phường, thị trấn theo dõi công tác PHCN và đào tạo kiến thức cơ bản về PHCN theo quy định tại Thông tư số 33/2015/TT-BYT và Quyết định 4039/QĐ-BYT ngày 06/10/2014 phê duyệt Kế hoạch quốc gia về phát triển PHCN giai đoạn 2014-2020.

Không sáp nhập bệnh viện PHCN vào bệnh viện YHCT của tỉnh, đồng thời từng bước phát triển hệ thống KBCB, PHCN hoàn chỉnh của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

3. Triển khai công tác PHCN dựa vào cộng đồng trên phạm vi toàn tỉnh theo mô hình đã được Bộ Y tế quy định tại Quyết định số 1213/QĐ-BYT ngày 15/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành tài liệu “Hướng dẫn Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng”, trong đó chú trọng nội dung phòng ngừa khuyết tật; phát hiện sớm, can thiệp sớm khuyết tật nhằm hạn chế tỷ lệ người khuyết tật mới, cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật về mọi mặt (Tài liệu đã đăng tải trên trang tin điện tử của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế: http://kcb.vn; đồng thời triển khai thực hiện Quyết định số 3815/QĐ-BYT tại các Trạm Y tế xã, Bệnh viện/Trung tâm Y tế huyện và Sở Y tế, nhằm quản lý và CSSK, PHCN tốt hơn cho NKT trên địa bàn, cụ thể như sau:

a) Đối với tỉnh đã có bệnh viện PHCN: Sở Y tế giao đầu mối chỉ đạo, thực hiện công tác PHCN dựa vào cộng đồng và triển khai Quyết định số 3815/QĐ-BYT cho bệnh viện PHCN của tỉnh.

b) Đối với tỉnh chưa thành lập được bệnh viện PHCN: Sở Y tế giao đầu mối chỉ đạo, thực hiện công tác PHCN dựa vào cộng đồng và triển khai Quyết định số 3815/QĐ-BYT cho bệnh viện đa khoa tỉnh có khoa PHCN hoặc Bệnh viện Y học cổ truyền của tỉnh có khoa PHCN, nếu cơ sở này đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của công tác này.

c) Kinh phí để triển khai thực hiện công tác PHCN, PHCN dựa vào cộng đồng và triển khai Quyết định số 3815/QĐ-BYT tại địa phương được bố trí từ nguồn dự toán chi thường xuyên hàng năm của tỉnh, từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các chương trình mục tiêu, đề án trợ giúp người khuyết tật và đề án liên quan khác theo quy định của Chính phủ.

4. Tăng cường công tác đào tạo cán bộ chuyên khoa PHCN, để có đủ nhân lực phục vụ công tác PHCN theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 46/2013/TT-BYT, đáp ứng những quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh, Luật Bảo hiểm Y tế và những văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

5. Sở Y tế xem xét, chỉ đạo những cơ sở KBCB: nếu chưa có bác sỹ được cấp Chứng chỉ hành nghề về PHCN phải chuyển người bệnh có nhu cầu PHCN đến bệnh viện PHCN tỉnh hoặc các cơ sở y tế trên địa bàn đã có bác sỹ được cấp Chứng chỉ hành nghề về PHCN đang công tác để điều trị và PHCN, nhằm đáp ứng và nâng cao chất lượng điều trị, PHCN, đảm bảo quyền lợi của người bệnh, NKT trong khám, chữa bệnh và PHCN.

6. Căn cứ quy định tại Thông tư số 46/2013/TT-BYT , Thông tư số 15/2018/TT-BYT ngày 30/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá thanh toán chi phí KCB trong một số trường hợp và Thông tư số 18/2016/TT-BYT ; Căn cứ vào kết quả điều trị và khả năng đáp ứng PHCN của từng người bệnh, bác sỹ điều trị có thể ra y lệnh điều trị (chỉ định) PHCN ban ngày cụ thể đối với từng bệnh nhân và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chỉ định điều trị PHCN ban ngày của mình, góp phần chống quá tải bệnh viện, giảm chi phí và nâng cao chất lượng điều trị, PHCN cho người bệnh.

Bộ Y tế kính đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo Sở Y tế và các Sở, ban ngành liên quan của tỉnh triển khai thực hiện tốt những nội dung nêu trên, giúp ngành y tế hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân được Đảng và Nhà nước giao phó.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Bảo hiểm XHVN (p/h chỉ đạo);
- Sở Y tế các tỉnh, t/phố (để t/hiện);
- Bệnh viện trực thuộc BYT (để t/hiện);
- Các BVPHCN (để t/hiện);
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4997/BYT-KCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4997/BYT-KCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2018
Ngày hiệu lực27/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4997/BYT-KCB

Lược đồ Công văn 4997/BYT-KCB 2018 tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 4997/BYT-KCB 2018 tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu4997/BYT-KCB
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Viết Tiến
        Ngày ban hành27/08/2018
        Ngày hiệu lực27/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 4997/BYT-KCB 2018 tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật

         Lịch sử hiệu lực Công văn 4997/BYT-KCB 2018 tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật

         • 27/08/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 27/08/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực