Công văn 50/SGDĐT-KTKĐCL

Công văn 50/SGDĐT-KTKĐCL quy định lại thủ tục, mẫu đơn và lệ phí cấp bản sao bằng tốt nghiệp từ sổ gốc theo mẫu phôi mới do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 50/SGDĐT-KTKĐCL thủ tục, mẫu đơn và lệ phí cấp bản sao bằng


UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/SGDĐT-KTKĐCL
V/v quy định lại thủ tục, mẫu đơn và lệ phí cấp bản sao bằng TN từ sổ gốc theo mẫu phôi mới

Thành phố Cao Lãnh, ngày 11 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các trường THPT;
- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các Trung tâm GDTX.

 

Căn cứ Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Căn cứ Quyết định 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/06/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quyết định số 17/2008/BGDĐT ngày 17/04/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và mẫu bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học cơ sở;

Căn cứ Quyết định số 25/2008/BGDĐT ngày 05/5/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và mẫu bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp trung học phổ thông;

Căn cứ văn bản 7593/BGDĐT-VP ngày 31/8/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo giá văn bằng chứng chỉ áp dụng từ tháng 09/2009;

Vừa qua Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản số 411/SGDĐT-KThí ngày 05/5/2009 về thủ tục và lệ phí cấp bản sao bằng TN từ sổ gốc; chứng thực bản sao bằng TN từ bản chính; thông báo mẫu đơn xin cấp bản sao; nhưng nay qua công tác rà soát thủ tục hành chính theo Đề án 30 một số nội dung của văn bản này không còn phù hợp. Để thuận lợi cho người yêu cầu đề nghị cấp bản sao từ sổ gốc, Sở Giáo dục và Đào tạo quy định lại thủ tục, mẫu đơn và lệ phí cấp bản sao bằng TN từ sổ gốc theo mẫu phôi mới như sau.

1. Thủ tục cấp bản sao bằng tốt nghiệp từ sổ gốc

1.1. Người có đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp từ sổ gốc phải thực hiện các thủ tục sau:

- Đơn đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp (theo mẫu đính kèm)

- 03 ảnh 4cm x 6cm đối với bản sao bằng tốt nghiệp THCS (cấp 3 bản sao)

- Xuất trình giấy chứng minh nhân dân.

1.2. Người có đề nghị chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng, giải quyết bằng việc cấp bản sao bằng tốt nghiệp thì áp dụng mẫu đơn theo 2 dạng như sau:

- Đơn đề nghị điều chỉnh bằng tốt nghiệp (dùng cho các trường hợp sai sót do khâu viết hoặc in bằng). (Có mẫu kèm theo).

- Đơn đề nghị điều chỉnh bằng tốt nghiệp (dùng cho các trường hợp cải chính khai sinh, hộ tịch sau khi có Quyết định điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền). (Có mẫu kèm theo).

- Thủ tục điều chỉnh văn bằng tốt nghiệp THCS (đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo) vẫn thực hiện theo tinh thần văn bản số 1133/SGDĐT-KThí ngày 06/11/2008 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Các mẫu đơn kèm theo giao trách nhiệm cho các Phòng GDĐT chỉnh lại nội dung các thông tin trên mẫu cho phù hợp đối với những trường hợp điều chỉnh và cấp bản sao bằng tốt nghiệp do Phòng GDĐT giải quyết.

1.3. Thời gian áp dụng: 11/01/2010

2. Lệ phí cấp bản sao bằng tốt nghiệp từ sổ gốc.

Căn cứ văn bản 7593/BGDĐT-VP ngày 31/8/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo giá văn bằng chứng chỉ áp dụng từ tháng 09/2009;

Căn cứ vào văn bản 1008/SGDĐT-KHTC ngày 14/9/2009 của Sở Giáo dục và Đào tạo gởi Sở Tài chính về việc sử dụng tiền thu lệ phí cấp bản sao bằng tốt nghiệp từ tháng 9 năm 2009;

Căn cứ vào văn bản 1552/STC-HCSN ngày 30/9/2009 của Sở Tài chính gởi Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thu và sử dụng tiền lệ phí cấp bản sao bằng tốt nghiệp từ tháng 9 năm 2009; Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tạm thời lệ phí cấp bản sao bằng tốt nghiệp từ sổ gốc như sau:

2.1. Đối với bản sao bằng tốt nghiệp THPT từ sổ gốc: 7500đ/1 bản sao.

2.2. Đối với bản sao bằng tốt nghiệp THCS từ sổ gốc: 3000đ/1 bản sao (do sử dụng mẫu phôi cũ).

Thời gian áp dụng đối với lệ phí từ ngày 15/12/2009 (theo tinh thần văn bản số 1360/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 14/12/2009 của Sở GDĐT về việc thông báo và hướng dẫn sử dụng mẫu phôi mới bằng tốt nghiệp và mẫu bản sao mới bằng TNTHCS và TNTHPT từ năm học 2008 - 2009).

Trên đây là những quy định lại về thủ tục, mẫu đơn và lệ phí đối với việc cấp bản sao bằng tốt nghiệp từ sổ gốc theo mẫu phôi mới, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện và thông báo rộng rãi trong giáo viên học sinh để biết và thực hiện khi có nhu cầu.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở (để b/c);
- Các phòng ban Sở;
- Lưu: VT, (KTKĐCL-Đ).

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hoàng Nhi

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH BẰNG TỐT NGHIỆP __________
(Dùng cho các trường hợp sai sót do khâu viết hoặc in bằng)

Ảnh 4x6

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

 

Tôi tên là: ________________________________________________________

Ngày sinh: _________________ tại: ___________________________________

Trước đây tôi là học sinh của trường: __________________________________

Đã dự thi tốt nghiệp khóa ngày: ___________ năm học: __________________________________  

Tại Hội đồng thi: __________________________________ Xếp loại TN: ______________________

Và đã được Sở cấp bằng tốt nghiệp:

Vào sổ cấp bằng số: ______________________ Số hiệu:__________________________________

Nay tôi xin điều chỉnh:

- Họ tên: Từ ___________________ thành______________________________________________

- Ngày sinh: Từ ________________ thành ______________________________________________

- Nơi sinh: Từ _________________ thành ______________________________________________

Đề nghị quý Sở xem xét điều chỉnh bằng tốt nghiệp cho tôi.

Tôi chân thành cảm ơn.

 


Hồ sơ kèm theo:
- Xuất trình CMND, học bạ;
- Bản sao khai sinh;
- Bản chính bằng TN;
- 03 ảnh 4x6 (đối với TN THCS).

_____, ngày ___ tháng ___ năm _____
NGƯỜI VIẾT ĐƠN
(Họ tên và chữ ký)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP _________

Ảnh 4x6

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

 

Tôi tên là: ________________________________________________________

Ngày sinh: _________________ tại: ___________________________________

Trước đây tôi là học sinh của trường: __________________________________

Đã dự thi tốt nghiệp khóa ngày: ___________ năm học: __________________________________  

Tại Hội đồng thi: __________________________________ Xếp loại TN: ______________________

Và đã được Sở cấp bằng tốt nghiệp:

Vào sổ cấp bằng số: ______________________ Số hiệu: _________________________________

Tôi làm đơn này gửi đến quý Sở cấp cho tôi bản sao bằng tốt nghiệp.

Lý do: ___________________________________________________________________________

Tôi chân thành cảm ơn.

 


Hồ sơ kèm theo:
- Xuất trình CMND;
- 03 ảnh 4x6 (đối với TN THCS).

_____, ngày ___ tháng ___ năm _____
NGƯỜI VIẾT ĐƠN
(Họ tên và chữ ký)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH BẰNG TỐT NGHIỆP _________
(Dùng cho các trường hợp có Quyết định điều chỉnh)

Ảnh 4x6

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp

 

Tôi tên là: ________________________________________________________

Ngày sinh: _________________ tại: ___________________________________

Trước đây tôi là học sinh của trường: __________________________________

Đã dự thi tốt nghiệp khóa ngày: ___________ năm học: __________________________________  

Tại Hội đồng thi: __________________________________ Xếp loại TN: ______________________

Và đã được Sở cấp bằng tốt nghiệp:

Vào sổ cấp bằng số: ______________________ Số hiệu: _________________________________

Nay tôi xin điều chỉnh:

- Họ tên: Từ ___________________ thành ______________________________________________

- Ngày sinh: Từ ________________ thành ______________________________________________

- Nơi sinh: Từ _________________ thành ______________________________________________

Theo quyết định số: ___________ ngày ______________ của UBND ________________________

Và khai sinh số: _____________ ngày _______________ do UBND xã ___________________  cấp

Đề nghị quý Sở xem xét điều chỉnh bằng tốt nghiệp cho tôi.

Tôi chân thành cảm ơn.

 


Hồ sơ kèm theo:
- Xuất trình CMND;
- Quyết định điều chỉnh (sao y bản chính);
- Bản sao khai sinh;
- Bản chính bằng TN;
- 03 ảnh 4x6 (đối với TN THCS).

Xác nhận của trường
(Đối với trường hợp mượn khai sinh)

_____, ngày ___ tháng ___ năm _____
NGƯỜI VIẾT ĐƠN
(Họ tên và chữ ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 50/SGDĐT-KTKĐCL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu50/SGDĐT-KTKĐCL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2010
Ngày hiệu lực11/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 50/SGDĐT-KTKĐCL thủ tục, mẫu đơn và lệ phí cấp bản sao bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 50/SGDĐT-KTKĐCL thủ tục, mẫu đơn và lệ phí cấp bản sao bằng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu50/SGDĐT-KTKĐCL
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýNguyễn Hoàng Nhi
        Ngày ban hành11/01/2010
        Ngày hiệu lực11/01/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 50/SGDĐT-KTKĐCL thủ tục, mẫu đơn và lệ phí cấp bản sao bằng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 50/SGDĐT-KTKĐCL thủ tục, mẫu đơn và lệ phí cấp bản sao bằng

            • 11/01/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/01/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực