Công văn 5007/BTP-VP

Công văn 5007/BTP-VP về báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018 do Bộ tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5007/BTP-VP 2017 báo cáo kết quả công tác tư pháp


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5007/BTP-VP
V/v báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017

 

nh gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hin Quy chế làm việc của Chính phủ (ban hành kèm theo Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01/10/2016 của Chính phủ), để có cơ sở đánh giá kết quả công tác tư pháp năm 2017 và xác định những nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018, Bộ Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc xây dựng báo cáo tổng kết, thống kê số liệu như sau:

1. Xây dựng Báo cáo tổng kết

a) Phạm vi Báo cáo

- 09 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2017 (tại mục III, Phần thứ hai của Báo cáo số 01/BC-BTP ngày 03/01/2017 của Bộ Tư pháp); 09 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2017 (được nêu tại mục I, Phần thứ hai của Báo cáo số 204/BC-BTP ngày 24/7/2017 của Bộ Tư pháp).

- Chương trình hành động của Ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 (ban hành kèm theo Quyết định số 28/QĐ-BTP ngày 10/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

(Các báo cáo và Chương trình hành động nêu trên được đăng tải tại Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, www.moj.gov.vn, mục “Chỉ đạo điều hành”)

- Chương trình, kế hoạch công tác tư pháp năm 2017 của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Những lĩnh vực công tác quan trọng, nổi bật khác.

b) Nội dung Báo cáo

- Đánh giá khái quát về đặc điểm tình hình chính trị, kinh tế - xã hội tác động đến việc thực hiện công tác tư pháp của địa phương.

- Những kết quả công việc đã hoàn thành và so sánh với kết quả năm 2016 (kèm theo số liệu, dẫn chứng cụ thể).

- Những cách làm mới, hiệu quả so với năm 2016.

- Những hạn chế, vướng mắc trong công tác; nguyên nhân của những hạn chế, vướng mắc.

- Đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện công tác tư pháp năm 2018.

- Kiến nghị đối với công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp (nếu có): Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, tập hợp các kiến nghị mới hoặc đã gửi Bộ Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp nhưng chưa được giải đáp, tổng hợp thành một Phụ lục kèm theo Báo cáo.

(Chi tiết nội dung Báo cáo được thể hiện tại Đ cương Báo cáo đăng tải cùng với Công văn này tại mục Chỉ đạo điều hành trên Cng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, www.moj.gov.vn; trong đó, có một số nội dung Bộ Tư pháp hướng dẫn việc báo cáo chuyên sâu nhằm thực hiện việc giảm thiếu s lượng báo cáo)

2. Thống kê số liệu

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thống kê số liệu theo 24 biểu mẫu quy định tại Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03/3/2016 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp.

(Chi tiết đã quy định tại mục II Phụ lục I Danh mục biểu mẫu báo cáo thống kê ngành Tư pháp ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BTP).

- Tổng hợp danh sách lãnh đạo Sở Tư pháp, tình hình tổ chức, cán bộ của các Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và đội ngũ cán bộ làm công tác Tư pháp - Hộ tịch cấp (theo 04 Biu thng kê được đăng tải cùng với Công văn này tại mục Chỉ đạo điều hành, Cng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, www.moj.gov.vn).

3. Thời gian, thời hạn và địa chỉ gửi báo cáo, thống kê số liệu

a) Thời gian báo cáo tổng kết, thống kê số liệu: Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017, trong đó số liệu thực tế được lấy từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/10 (10 tháng); số liệu ước tính được lấy từ ngày 01/11 đến hết ngày 31/12 (02 tháng).

b) Thời hạn, địa chỉ gửi báo cáo tổng kết, thống kê số liệu:

Báo cáo tổng kết, biểu mẫu thống kê gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 28 tháng 11 năm 2017 bằng hình thức qua thư điện tử bản chụp văn bản giấy dưới dạng file pdf hoặc bản điện tử có chữ ký số (theo địa chỉ hộp thư: [email protected]j.gov.vn và [email protected]j.gov.vn).

Lưu ý: Việc gửi Báo cáo, biểu mẫu thống kê đảm bảo về chất lượng, hình thức và thời hạn theo đúng yêu cầu của Công văn này là một trong những tiêu chí chấm điểm thi đua để xét, đánh giá, xếp hạng Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017.

(Mọi chi tiết, xin liên hệ: (1) Về nội dung báo cáo, Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ, số điện thoại: 024.62739312/024.62739324; (2) Về nội dung thống kê, Phòng Thống kê, Cục Kế hoạch - Tài chính, s điện thoại: 024.62739546/024.62739554)

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Các Sở Tư pháp (để thực hiện);
- Cổng Thông tin điện tử;
- Lưu: VT, VP, KHTC, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tiến Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5007/BTP-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5007/BTP-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2017
Ngày hiệu lực30/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5007/BTP-VP

Lược đồ Công văn 5007/BTP-VP 2017 báo cáo kết quả công tác tư pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5007/BTP-VP 2017 báo cáo kết quả công tác tư pháp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5007/BTP-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýTrần Tiến Dũng
        Ngày ban hành30/10/2017
        Ngày hiệu lực30/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5007/BTP-VP 2017 báo cáo kết quả công tác tư pháp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5007/BTP-VP 2017 báo cáo kết quả công tác tư pháp

           • 30/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực