Công văn 501/UBDT-KHTC

Công văn 501/UBDT-KHTC năm 2021 về quán triệt thực hiện Nghị quyết 45/NQ-CP về triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 501/UBDT-KHTC 2021 quán triệt thực hiện Nghị quyết 45/NQ-CP triển khai công việc của Chính phủ


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 501/UBDT-KHTC
V/v quán triệt thực hiện Nghị quyết 45/NQ-CP của Chính phủ về triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc

Thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16/4/2021 của Chính phủ về triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (có gửi kèm bn sao Nghị quyết 45/NQ-CP), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) yêu cầu các Vụ, đơn vị quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

I. MỘT SỐ QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG TRONG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1. Đảng và Nhà nước ta luôn xác định công tác dân tộc và đoàn kết dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng của cách mạng Việt Nam và đã ban hành nhiu chủ trương, chính sách quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu svà miền núi (DTTS&MN), Đại hội Đng toàn quốc lần th XIII tiếp tục khẳng định “Đoàn kết dân tộc có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của nước ta”, đã đề ra những quan điểm chỉ đạo, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đối với công tác dân tộc trong tình hình mới. Một số chtrương, chính sách lớn về công tác dân tộc là: Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết s24-NQ/TW của Ban chp hành Trung ương Đng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quc hội phê duyệt Đán tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu svà miền núi giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ về việc triển khai Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội khóa XIV về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 và một số Quyết định của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội vùng đng bào DTTS&MN.

2. Thtrưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc trong chỉ đạo, điều hành, giao nhiệm vụ phải rõ ràng, cụ thể đến từng công chức, viên chức và người lao động thuộc Vụ, đơn vị; đng thời phải thường xuyên đôn đốc, đánh giá, kiểm tra, giám sát kết quả. Tham mưu cho Lãnh đạo UBDT về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân gắn với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; khen thưng, kỷ luật nghiêm minh trong thực thi công vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường đổi mới, sáng tạo. Chủ động xử lý công việc theo thm quyền, tăng cường phi hợp, không đùn đy trách nhiệm; bảo đảm hiệu quả, thực cht, tránh phô trương, hình thức.

3. Quán triệt, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đng, pháp luật của Nhà nước, ng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện nghiêm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực một cách hiệu qu và không hình thức.

4. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu qucác mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại các Nghị quyết, quy định của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN. Thường xuyên rà soát, bsung, hoàn thiện thchế, cơ chế, chính sách để huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phục vụ phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN.

5. Phát huy giá trị văn hóa và truyền thng tt đẹp của đồng bào DTTS trở thành nguồn lực, động lực quan trọng trong phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN. Quan tâm hơn nữa đến công tác an sinh xã hội và đời sống nhân dân vùng DTTS&MN; bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tham gia và thụ hưng thành quphát triển KT-XH của đất nước. Phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương về tăng cường phòng chống thiên tai, chđộng ứng phó với biến đi khí hậu; bo đảm vững chc quốc phòng, an ninh; ổn định chính trị - xã hội và an toàn, an ninh cho nhân dân vùng DTTS&MN; tích cực, chđộng hội nhập quốc tế sâu rộng; giữ vng độc lập, chủ quyền; tiếp tục xây dựng và gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.

II. VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

1. Về Chương trình hành động của UBDT thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Quan đim, tư tưng chỉ đạo xây dựng Chương trình là phải bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đng; Kết luận số 65-KL/TTW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của BCHTW Đảng khoá IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đán tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội khóa XIV về việc phê duyệt ch trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBDT, phi phù hợp với yêu cầu phát triển và tình hình thực tế đất nước. Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị, tchức liên quan xây dựng Chương trình hành động của UBDT thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; trong đó lưu ý rà soát, đề xuất các nhiệm vụ, đán lớn cn triển khai thực hiện, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, khả thi, hiệu qu, trình Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc trong quý II/2021.

2. Về xây dựng, triển khai các đ án, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Th trưng các Vụ, đơn vị căn cứ Quyết định số 21/QĐ-UBDT ngày 18/01/2021 của Bộ trưởng, Chnhiệm UBDT về Chương trình hành động của UBDT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chyếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 ca Chính phvề về tiếp tục thực hiện nhng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu ci thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; Quyết định số 33/QĐ-UBDT ngày 22/01/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT vviệc giao nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT năm 2021; Quyết định số 223/QĐ-UBDT ngày 05/4/2021 của Bộ trưởng, Chnhiệm UBDT về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chng lãng phí năm 2021 của UBDT và các Quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2021 của từng Vụ, đơn vị thuộc UBDT, tổ chức triển khai thực hiện các đề án, nhiệm vụ đảm bảo đúng thời hạn, chất lượng, hiệu quả và quy định của pháp luật; thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thcho Lãnh đạo và chuyên viên trong Vụ, đơn vị, tập trung nhân lực, phối hợp tt với các Vụ, đơn vị liên quan để hoàn thành 07 đề án đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong Chương trình công tác năm 2021, cụ th như sau:

(1) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đng bào dân tộc thiểu số và min núi giai đoạn 2021-2030 (Văn phòng điều phi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 chủ trì).

(2) Quyết định của Thtướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vn đầu tư công nguồn ngân sách TW htrợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đng bào dân tộc thiểu svà miền núi giai đoạn 2021-2030 (Vụ Chính sách dân tộc chủ trì).

(3) Xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc, thay thế Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Ủy ban Dân tộc (Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì).

(4) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì).

(5) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (Vụ Chính sách dân tộc ch trì).

(6) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025 (Vụ Dân tộc thiểu s ch trì).

(7) Đề án Xác định thành phần, tên gọi của một số dân tộc và xây dựng danh mục các dân tộc Việt Nam (Vụ Dân tộc thiểu s ch trì).

Bên cạnh đó, triển khai xây dựng 03 Thông tư thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT:

(1) Thông tư quy định chi tiết, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ quan công tác dân tộc cấp tnh, huyện (Vụ Tổ chức Cán bộ ch trì).

(2) Thông tư quy định chi tiết xây dựng vị trí việc làm hệ thống cơ quan công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương (Vụ Tổ chức Cán bộ chủ trì).

(3) Thông tư quy định về bồi dưng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức (Vụ Tổ chức Cán bộ chủ trì).

3. Về việc tổng kết Quy chế làm việc ca UBDT và sửa đổi một số Quy chế khác

a) UBDT tiến hành tng kết, đánh giá đầy đtình hình thực hiện Quy chế làm việc của UBDT để sớm sửa đổi, bổ sung trên cơ sở bám sát tình hình và yêu cầu thực tin, kế thừa những ưu điểm, khc phục nhng tồn tại, hạn chế, phát huy nhng bài học kinh nghiệm quý trong quá trình tchức thực hiện, yêu cầu quán triệt thực hiện theo hướng:

- Tăng cường kluật, kỷ cương hành chính, công khai, minh bạch trong toàn bộ hệ thống hành chính của UBDT.

- Tăng cường phân cấp, phân quyền cho các Vụ, đơn vị xử lý công việc; xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân gắn với đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; cá thể hóa hơn nữa trách nhiệm cá nhân theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc UBDT thực hiện nghiêm quy định về thời hạn xử lý công việc, bảo đảm chất lượng; phải làm hết trách nhiệm tham mưu, không được né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, nêu rõ quan điểm, phương án xử lý khi đxuất với Lãnh đạo UBDT.

- Lãnh đạo các Vụ, đơn vị có trách nhiệm tham dự đầy đủ các phiên họp của UBDT khi được mời đích danh theo chỉ đạo ca Bộ trưởng, Chủ nhiệm. Văn phòng Ủy ban có trách nhiệm thông báo, quản lý chặt chẽ nội dung và thành phần dự họp; bảo đảm kluật, kcương trong các cuộc họp và tuyệt đối an ninh, an toàn thông tin về nội dung họp theo quy định. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc và chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo UBDT.

b) Sửa đổi, bổ sung Quy chế chỉ tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Cơ quan Ủy ban Dân tộc (ban hành kèm theo Quyết định số 288/QĐ-UBDT ngày 31/5/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT) và Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí đặc thù phục vụ công tác Ủy ban Dân tộc (ban hành kèm theo Quyết định số 199/QĐ-UBDT ngày 18/4/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT) để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế.

c) Giao Văn phòng Ủy ban chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan tham mưu cho UBDT về công tác tổng kết đánh giá và sửa đổi Quy chế làm việc của UBDT và 02 Quy chế nêu trên; trình Lãnh đạo UBDT xem xét, quyết định (thời hạn trình: quý II/2021).

4. Về việc tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật, đề xuất sửa đổi, b sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật

a) Ngày 16/12/2020, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 787/QĐ-UBDT về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật năm 2021, đnghị các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban có trách nhiệm thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Vụ, đơn vị do Ủy ban ban hành hoặc chủ trì soạn thảo như: Nghị định, Quyết định của Thtướng Chính phủ, Thông tư đkịp thời đình ch thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ theo quy định. Nội dung rà soát hệ thống hóa: tiến hành rà soát vhiệu lực, thm quyền, nội dung, hình thức, đối tượng điều chỉnh của văn bản; trong đó tập trung rà soát nội dung của các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách dân tộc vùng DTTS&MN, nhm tháo gỡ nhng khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS&MN.

b) Vụ Pháp chế chtrì, phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan, tham mưu cho UBDT:

- Tiếp tục nghiên cứu sự cần thiết ban hành Luật Dân tộc, đề xuất Chính phủ báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị vào thời điểm thích hợp, để trình Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh;

- Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi bổ sung Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của BCHTW Đảng khoá IX về công tác dân tộc trong tình hình mới và Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thphát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030.

c) Yêu cu các Vụ, đơn vị được giao chủ trì xây dựng các đề án, nhiệm vụ của năm 2021 bám sát Chương trình toàn khóa của Ban Chp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đ đy nhanh tiến độ soạn thảo, báo cáo Lãnh đạo UBDT trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản quy phạm luật do Ủy ban Dân tộc ban hành.

5. Về phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cp nhiệm kỳ 2021-2026

Nhằm phục vụ tốt công tác bầu cđại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 02/3/2021, UBDT đã phối hợp với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội ban hành Kế hoạch s1449/KH-HĐDT14 về triển khai công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ngày 29/3/2021, Ủy ban Dân tộc đã có công văn s347/UBDT-TT về triển khai Kế hoạch thông tin, tuyên truyn gửi các Báo, tạp chí thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Cơ quan công tác dân tộc các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 13/4/2021, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 416/KH-UBDT về phối hợp tchức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Giao Vụ Tun truyền chủ trì, phối hợp với các cơ quan truyền thông (các báo, tạp chí về lĩnh vực dân tộc) tiếp tục tham mưu đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác bầu cử đại biu Quc hội khóa XV và đại biu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với vùng đng bào dân tộc thiu số. Đặc biệt phát huy vai trò của Người có uy tín vùng đồng bào DTTS trong công tác thông tin, tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS&MN trong việc bu cử đại biu Quc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

- Giao Thanh tra Ủy ban chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp công dân, công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tcáo theo đúng quy định của pháp luật; tng hợp, tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban thường xuyên, định kỳ báo cáo kịp thời với Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ về công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.

- Thủ trưởng các Vụ, đơn vị yêu cầu công chức, viên chức và người lao động trong Vụ, đơn vị tham gia việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại nơi cư trú theo đúng quy định ca pháp luật.

6. Về phòng, chống dịch Covid-19

Công tác phòng chống dịch Covid-19 được Lãnh đạo UBDT đặc biệt quan tâm. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chng dịch Covid-19 theo Chthị 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19. Ủy ban Dân tộc đã ban hành công văn số 121/UBDT-TT ngày 02/02/2021 gửi cơ quan làm công tác dân tộc các tnh/thành phố trực thuộc trung ương và các Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT. Tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương, khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời với cơ sở y tế về tình hình sức khỏe nếu có yếu tố, biu hiện nghi nhiễm bệnh Covid-19.

- Giao các Vụ Địa phương I, II, III và Văn phòng Ủy ban thường xuyên bám sát, phối hợp với địa phương thuộc địa bàn phụ trách, đặc biệt cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn vùng đng bào DTTS&MN, phát huy vai trò nòng cốt người có uy tín, lực lượng công an, quân sự, y tế để tăng cường nắm chắc tình hình, thông tin kịp thời để công tác phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh đạt hiệu quả. Phối hợp với các địa phương, lực lượng biên phòng trong kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, ngăn chặn và xử lý nghiêm nhập cnh trái phép, nhất là các tnh biên giới, đặc biệt là biên giới Tây Nam.

- Giao Văn phòng Ủy ban: (i) Phối hợp với các đơn vị liên quan có phương án cụ th, chuẩn bị cho các tình hung theo tình hình diễn biến dịch Covid-19 về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc, đáp ứng hoàn thành nhiệm vụ được giao; (ii) Tổ công tác phòng chống dịch Covid 19 ca Văn phòng thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc công chức, viên chức và người lao động Cơ quan UBDT tuân thủ nghiêm túc các quy định trong phòng chng dịch Covid-19.

- Yêu cầu công chức, viên chức và người lao động cơ quan Ủy ban Dân tộc thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thtướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chng dịch Covid19, Bộ Y tế và Ủy ban Dân tộc; phi tuân thnghiêm quy tắc 5K theo quy định của Bộ Y tế trong tất cả các hoạt động: “Khẩu trang - Kh khun - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế”, đng thời kêu gọi mọi người cùng nhau thực hiện việc chung sng an toàn với dịch bệnh.

7. Về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, gii ngân vốn đu tư công là một nhiệm vụ quan trọng của UBDT:

a) Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính làm đầu mối phối hợp với các đơn vị, chủ đầu tư và căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra giám sát, đôn đốc công tác triển khai các dán và kịp thời tham mưu, đề xuất cho Lãnh đạo UBDT giải quyết hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc của các dự án trong quá trình triển khai thực hiện.

b) Các chủ đầu tư căn cứ các dự án đầu tư công được phê duyệt và nguồn vốn đầu tư năm 2021 được giao, khẩn trương triển khai các hoạt động thực hiện dự án, đáp ứng tiến độ, chất lượng theo đúng quy định của pháp luật. Kịp thời báo cáo Lãnh đạo Ủy ban giải quyết những vướng mc, khó khăn trong quá trình triển khai dự án.

c) Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan đy nhanh công tác giải trình, làm cơ sở phê duyệt Báo cáo nghiên cu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 (Chương trình) đkịp thời triển khai thực hiện Chương trình từ năm 2021.

d) Các Vụ, đơn vị được giao chủ trì các dự án, nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, nghiên cứu kcác quy định pháp lý, phối hợp với Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 và các Vụ, đơn vị liên quan, tham mưu xây dựng các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện ngay sau khi Chương trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ủy ban Dân tộc yêu cầu Thủ trưởng các Vụ, đơn vị tập trung quán triệt ngay đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị các nội dung trên theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình và kết quthực hiện; hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện, những khó khăn vướng mc qua Vụ Kế hoạch - Tài chính để tng hợp, báo cáo Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc./.

 


Nơi nhận:
- Như trên:
- Văn phòng Chính ph
;
- T
công tác của Thng CP;
- Các Thứ trư
ng, PCN UBDT;
- C
ng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT. KHTC.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Hầu A Lềnh

 

DANH SÁCH

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ
(Kèm theo công văn số: 501/UBDT-KHTC ngày 29/4/2021 của Ủy ban Dân tộc)

1. Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16/4/2021 của Chính phủ về triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

2. Quyết định số 21/QĐ-UBDT ngày 18/01/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về Chương trình hành động của UBDT thực hiện Nghquyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, gii pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021

3. Quyết định số 33/QĐ-UBDT ngày 22/01/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về việc giao nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chnhiệm UBDT năm 2021.

4. Quyết định số 787/QĐ-UBDT ngày 16/12/2020 của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật năm 2021.

5. Văn bản số 10084/VPCP-QHĐP ngày 02/12/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết quả rà soát chính sách, pháp luật liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu svà miền núi.

6. Quyết định số 223/QĐ-UBDT ngày 05/4/2021 của Bộ trưởng, Chnhiệm UBDT về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chng lãng phí năm 2021 của UBDT.

7. Kế hoạch s 1449/KH-HĐDT14 ngày 02/3/2021 của UBDT và Hội đng Dân tộc của Quốc hội về triển khai công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cđại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu s.

8. Kế hoạch s416/KH-UBDT ngày 13/4/2021 của UBDT về phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 501/UBDT-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu501/UBDT-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2021
Ngày hiệu lực29/04/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 501/UBDT-KHTC 2021 quán triệt thực hiện Nghị quyết 45/NQ-CP triển khai công việc của Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 501/UBDT-KHTC 2021 quán triệt thực hiện Nghị quyết 45/NQ-CP triển khai công việc của Chính phủ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu501/UBDT-KHTC
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýHầu A Lềnh
        Ngày ban hành29/04/2021
        Ngày hiệu lực29/04/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 501/UBDT-KHTC 2021 quán triệt thực hiện Nghị quyết 45/NQ-CP triển khai công việc của Chính phủ

             Lịch sử hiệu lực Công văn 501/UBDT-KHTC 2021 quán triệt thực hiện Nghị quyết 45/NQ-CP triển khai công việc của Chính phủ

             • 29/04/2021

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/04/2021

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực