Công văn 5017/TCT-CS

Công văn 5017/TCT-CS năm 2017 về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng công trình cho doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5017/TCT-CS 2017 thuế giá trị gia tăng hoạt động xây dựng công trình doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 5017/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Won Kwang Vina.
(s 9B/193 đường dự án 833, khu Thư Trung, P. Đằng Lâm, Q.Hải An, Tp. Hải Phòng)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 03CV/WKVN-2017 của Công ty TNHH Won Kwane Vina về thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng công trình cho doanh nghiệp chế xuất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật số 31/2013/QT13 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng s 13/2008/QH12 về mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu;

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT về mức thuế suất 0%;

Căn cứ quy định tại khoản 1 và đim a khoản 2 Điều 9 Thông tư s 209/2013/NĐ-CP">219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ về thuế sut 0%;

Căn cứ quy định tại Điều 11 Thông tư số 209/2013/NĐ-CP">219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế suất 10%;

Căn cứ quy định trên, về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình cho doanh nghiệp chế xuất, ngày 11/05/2017 Cục Thuế thành phố Hải Phòng đã có công văn số 4574/CT-TT&HT trả lời Công ty TNHH Won Kwang Vina.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Won Kwang Vina được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Thuế Tp. Hải Phòn
g;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC, DNL-TCT;
- Web
site TCT;
-
Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5017/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5017/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/10/2017
Ngày hiệu lực 30/10/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5017/TCT-CS

Lược đồ Công văn 5017/TCT-CS 2017 thuế giá trị gia tăng hoạt động xây dựng công trình doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 5017/TCT-CS 2017 thuế giá trị gia tăng hoạt động xây dựng công trình doanh nghiệp
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5017/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Lưu Đức Huy
Ngày ban hành 30/10/2017
Ngày hiệu lực 30/10/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 5017/TCT-CS 2017 thuế giá trị gia tăng hoạt động xây dựng công trình doanh nghiệp

Lịch sử hiệu lực Công văn 5017/TCT-CS 2017 thuế giá trị gia tăng hoạt động xây dựng công trình doanh nghiệp

  • 30/10/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 30/10/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực