Công văn 501TCT/DNK

Công văn số 501TCT/DNK về việc miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do ưu đãi đầu tư đối với Công ty XNK TS Minh Hải do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 501TCT/DNK miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do ưu đãi đầu tư Công ty XNK TS Minh Hải


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 501TCT/DNK
V/v: Miễn, giảm thuế TNDN do ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 767 CT/TTr ngày 24/12/2004 của Cục thuế hỏi về việc miễn giảm thuế TNDN do ưu đãi đầu tư đối với Công ty XNK TS Minh Hải, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 3 Mục III Phần E Thông tư số 164/2003/NĐ-CP">128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: Cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn, giảm. Trường hợp cơ sở kinh doanh không hạch toán riêng được phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại thì phần thu nhập tăng thêm được miễn thuế, giảm thuế được xác định theo tỷ lệ TSCĐ đầu tư mới đưa vào sử dụng cho SXKD trên tổng nguyên giá TSCĐ thực tế dùng cho hoạt động SXKD.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty XNK TS Minh Hải có 3 dự án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, đổi mới dây chuyền sản xuất đều được cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thì Công ty được miễn thuế, giảm thuế TNDN cho phần thu nhập tăng thêm do từng dự án đầu tư mang lại. Về nguyên tắc Công ty phải hạch toán riêng phần thu nhập tăng của từng dự án đầu tư. Trường hợp Công ty không hạch toán riêng được phần thu nhập tăng thêm do đầu tư của từng dự án thì phần thu nhập tăng thêm được miễn thuế, giảm thuế của từng dự án được xác định theo tỷ lệ TSCĐ đầu tư mới của từng dự án đưa vào sử dụng cho SXKD trên tổng nguyên giá TSCĐ thực tế dùng cho hoạt động SXKD. Phần thu nhập tăng thêm được miễn thuế, giảm thuế của từng dự án được tính riêng biệt và được miễn thuế, giảm thuế theo đúng Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Cà Mau được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC); DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 501TCT/DNK

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 501TCT/DNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/02/2005
Ngày hiệu lực 17/02/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 501TCT/DNK miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do ưu đãi đầu tư Công ty XNK TS Minh Hải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 501TCT/DNK miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do ưu đãi đầu tư Công ty XNK TS Minh Hải
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 501TCT/DNK
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành 17/02/2005
Ngày hiệu lực 17/02/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 501TCT/DNK miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do ưu đãi đầu tư Công ty XNK TS Minh Hải

Lịch sử hiệu lực Công văn 501TCT/DNK miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do ưu đãi đầu tư Công ty XNK TS Minh Hải

  • 17/02/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 17/02/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực