Công văn 5029/BGDĐT-GDCN

Công văn số 5029/BGDĐT-GDCN về việc triệu tập giáo viên tập huấn môn Chính trị trung cấp chuyên nghiệp năm 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5029/BGDĐT-GDCN triệu tập giáo viên tập huấn môn Chính trị trung cấp chuyên nghiệp năm 2009


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 5029/BGDĐT-GDCN
V/v triệu tập giáo viên tập huấn môn Chính trị TCCN năm 2009

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các trường trung cấp chuyên nghiệp;
- Các cơ sở có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp.

 

Thực hiện Kế hoạch năm học 2008 - 2009 và Công văn số 19-HD/BTGTW ngày 4/6/2009 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc Hướng dẫn nội dung bồi dưỡng chính trị hè năm 2009 cho đội ngũ giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn giáo viên giảng dạy môn Chính trị các trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) và các cơ sở có đào tạo TCCN (các trường cao đẳng, đại học, học viện,…) sau đây gọi chung là các trường, vào tháng 7 năm 2009.

1. Nội dung tập huấn

1.1. Quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính phủ về giáo dục đào tạo, về phát triển kinh tế, xã hội và khoa học công nghệ vừa được ban hành (Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, khóa X “Về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng”; Thông báo kết luận của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII, phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020; Triển khai chủ đề cuộc vận động năm 2009: “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”).

1.2. Tình hình quốc tế, tình hình kinh tế - xã hội trong nước 6 tháng đầu năm 2009 và các biện pháp của Chính phủ nhằm khắc phục ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế quốc tế và khu vực; đảm bảo tăng trưởng kinh tế và ổn định đời sống nhân dân.

1.3. Trao đổi góp ý kế hoạch đổi mới kết cấu nội dung chương trình, giáo trình môn Chính trị TCCN và tài liệu lồng ghép Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào giáo trình môn Chính trị TCCN.

1.4. Trao đổi về đổi mới phương pháp dạy - học và thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học môn Chính trị TCCN. Tổ chức báo cáo điển hình và dạy minh họa một số tiết trong giáo trình môn Chính trị về đổi mới phương pháp dạy học bộ môn của một số trường trong đào tạo TCCN.

2. Thành phần tham dự

Mỗi trường cử 02 người (01 đồng chí tổ trưởng bộ môn Chính trị hoặc trưởng khoa và 01 giáo viên) đang trực tiếp giảng dạy bộ môn Chính trị trình độ TCCN.

3. Thời gian, địa điểm

3.1. Lớp phía Bắc (dành cho giáo viên các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra)

- Thời gian: Từ ngày 20/7 đến 23/7/2009. Khai mạc lúc 8h00 ngày 20/7/2009.

- Địa điểm: Hội trường Trụ sở liên cơ quan, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, 169 Lê Thánh Tông, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh (đối diện Nhà văn hóa lao động Việt Nhật).

3.2. Lớp phía Nam (dành cho giáo viên các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào)

- Thời gian: Từ ngày 27/7 đến ngày 30/7/2009. Khai mạc lúc 8h00 ngày 27/7/2009.

- Địa điểm: Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành, số 300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Những vấn đề khác

Các trường cử người tham gia lớp tập huấn thanh toán chi phí cho học viên theo chế độ qui định hiện hành của Bộ Tài chính. Học viên tham dự lớp tập huấn tự liên hệ chỗ ăn, ở và phương tiện đi lại.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường tạo điều kiện để giáo viên tham gia tập huấn đúng thành phần và thời gian qui định. Các trường cử người chuẩn bị báo cáo tham luận tại Hội nghị tập huấn (theo nội dung 1.3; 1.4 mục 1 của Công văn này) và gửi Danh sách giáo viên đăng ký tham gia lớp tập huấn môn Chính trị TCCN (mẫu 1); thống kê Danh sách giáo viên giảng dạy môn Chính trị TCCN (mẫu 2) của trường về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/7/2009, theo địa chỉ: Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp - Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội; Email: tsam@moet.gov.vn       

Sau khi nhận được thông báo này, đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo; các Bộ, ngành có trường đôn đốc các trường nghiêm túc thực hiện.

Mọi chi tiết liên hệ với đồng chí Trần Sâm, chuyên viên Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp theo số điện thoại: 04 38694988 (cq); 0912336949 (dđ)./.      

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo TW (để b/cáo);
- TT.Phạm Vũ Luận (để b/cáo);
- Các sở GDĐT (để phối hợp);
- Các Bộ, ngành có trường (để phối hợp);
- Vụ KHTC; Văn phòng Bộ; Cục CNTT (để phối hợp thực hiện);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT; VP; Vụ GDCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đồng Thị Diện

 

Ghi chú: Học viên tham dự tập huấn có nhu cầu về chỗ ở liên hệ qua các số máy để được cung cấp thông tin về khách sạn:

- Lớp phía Bắc: 0902055672; 633.2240096 (Nguyễn Thị Thủy - Tập đoàn Than-Khoáng sản VN)

- Lớp phía Nam: 0986155044; 08.39415426 (Vũ Thị Thảo Nguyên - Phòng Đối ngoại, Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành).

 


Mẫu 1

SỞ GDĐT (BỘ, NGÀNH): ………………………….……..

TRƯỜNG: ……………………………………..…………. 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ THAM GIA TẬP HUẤN
MÔN CHÍNH TRỊ TCCN - NĂM 2009

(Kèm theo Công văn             /BGDĐT-GDCN  ngày     /    /2009)

Địa chỉ của Trường: ………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………………; Số Fax:……………………………; E.mail:………….…………………….

Tổng số giáo viên giảng dạy môn Chính trị TCCN: ………………..…………….………………………………………..

TT

Họ và Tên

Giới tính

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ đào tạo

Ngành/chuyên ngành đào tạo

Tên đề tài/chuyên đề đăng ký tham luận tại Hội nghị tập huấn

Điện thoại liên lạc

GV cơ hữu/ thỉnh giảng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

…………….., ngày         tháng       năm 2009
HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

 

Chú dẫn: Cột (5) và (6) chỉ ghi chức vụ và trình độ đào tạo cao nhất.

 

Mẫu 2

SỞ GDĐT (BỘ, NGÀNH): ………………………….……..

TRƯỜNG: ……………………………………..…………. 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY MÔN CHÍNH TRỊ TCCN

Tính đến ngày 10 tháng 7 năm 2009

(Kèm theo Công văn              /BGDĐT-GDCN  ngày     /     /2009)

Địa chỉ của Trường: ………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại liên hệ:………………………………; Số Fax:…………………………; E.mail:……….…………………….

Tổng số GV giảng dạy môn Chính trị TCCN: …………; Trong đó: Cơ hữu: ……………; Thỉnh giảng: …………..

TT

Họ và Tên

Giới tính

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ đào tạo

Ngành, chuyên ngành ĐT

CC.nghiệp vụ sư phạm

Trình độ ĐT và BD C.Môn khác

Ghi chú

VB ,C.chỉ

Ngành, lĩnh vực

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

I

Giáo viên cơ hữu/biên chế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Giáo viên thỉnh giảng/hợp đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

…………….., ngày         tháng       năm 2009
HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

 

Chú dẫn: Cột (6) ghi trình độ cao nhất: Tiến sỹ, Thạc sỹ, Cử nhân, …; Cột (9) ghi văn bằng 2 hoặc chứng chỉ  (A,B,C nếu là Ngoại ngữ, Tin học), giấy chứng nhận; Cột (10) ghi tên của các ngành, chuyên ngành đào tạo hoặc lĩnh vực được bồi dưỡng. Nếu giáo viên được đào tạo nhiều ngành, bồi dưỡng nhiều chương trình thì chỉ ghi vào cột (9) và (10) trình độ đào tạo và bồi dưỡng cao nhất.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5029/BGDĐT-GDCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5029/BGDĐT-GDCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2009
Ngày hiệu lực18/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5029/BGDĐT-GDCN

Lược đồ Công văn 5029/BGDĐT-GDCN triệu tập giáo viên tập huấn môn Chính trị trung cấp chuyên nghiệp năm 2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5029/BGDĐT-GDCN triệu tập giáo viên tập huấn môn Chính trị trung cấp chuyên nghiệp năm 2009
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5029/BGDĐT-GDCN
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýĐồng Thị Diện
        Ngày ban hành18/06/2009
        Ngày hiệu lực18/06/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5029/BGDĐT-GDCN triệu tập giáo viên tập huấn môn Chính trị trung cấp chuyên nghiệp năm 2009

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5029/BGDĐT-GDCN triệu tập giáo viên tập huấn môn Chính trị trung cấp chuyên nghiệp năm 2009

              • 18/06/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/06/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực