Công văn 5045/BHXH-TĐKT

Công văn 5045/BHXH-TĐKT năm 2013 hướng dẫn công nhận sáng kiến làm điều kiện xét danh hiệu thi đua do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5045/BHXH-TĐKT năm 2013 công nhận sáng kiến xét danh hiệu thi đua bảo hiểm


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5045/BHXH-TĐKT
V/v hướng dẫn công nhận sáng kiến làm điều kiện xét danh hiệu thi đua

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị đnh số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ ban hành Điều lệ sáng kiến; Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 Hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến;

Căn cứ Quy chế thi đua, khen thưởng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 05 tháng 8 năm 2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; Quyết định số 615/QĐ-BHXH ngày 5 tháng 6 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 05 tháng 8 năm 2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Để đảm bảo tính thống nhất trong công tác xét công nhận sáng kiến, phục vụ việc bình xét các danh hiệu thi đua theo quy định của Ngành, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng

Công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống BHXH Việt Nam.

2. Giải thích về sáng kiến

- Định nghĩa về sáng kiến: "Sáng kiến được hiểu là sự sáng tạo, được tạo ra và áp dụng trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, mang lại lợi ích thiết thực, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác"

- Các loại sáng kiến:

+ Sáng kiến trong quản lý, chỉ đạo, điu hành.

+ Sáng kiến trong tác nghiệp triển khai thực hiện nhiệm vụ.

+ Sáng kiến trong lĩnh vực kỹ thuật.

+ Sáng kiến trong ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn.

2.1. Sáng kiến trong quản lý, chỉ đạo, điều hành là:

- Những sáng tạo trong việc xây dựng mới hoặc cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, đường li của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn hoạt động của cơ quan, đơn vị, ngành.

- Phương pháp cải tiến trong quản lý tổ chức bộ máy, bố trí nhân lực, phương tiện làm việc.

- Đổi mới trong công tác điều hành, kiểm tra, giám sát công việc.

- Những cải tiến trong quy trình xử lý công việc mang lại hiệu quả cao, rút ngn thời gian giải quyết, giảm chi phí giải quyết công việc...

- Những cải tiến nhm nâng cao công tác thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí…

2.2. Sáng kiến trong tác nghiệp triển khai thực hiện nhiệm vụ:

- Những cải tiến trong thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 09/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam…

- Những cải tiến về phương pháp làm việc, quy trình tác nghiệp liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao...

- Những đi mới trong giáo dục, đào tạo, thu thập tin, bài, hướng dẫn nghiệp vụ...

2.3. Sáng kiến trong lĩnh vực kỹ thuật:

- Đxuất mới trong xây dựng các phần mềm tin học ứng dụng nghiệp vụ phục vụ công tác.

- Sáng tạo trong thiết kế trang thông tin điện tử, trình bày báo, tạp chí, các ấn phẩm tuyên truyền, website, thiết kế mẫu sBHXH, thẻ BHYT...

2.4. Sáng kiến trong ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn:

Là việc đưa các kết quả của đề tài nghiên cứu, công trình khoa học, các giải pháp hữu hiệu trên tất cả lĩnh vực Khoa học kỹ thuật, Khoa học xã hội và nhân văn, Xây dựng Đảng, Xây dựng chính quyền, Xây dựng Đoàn th; Quốc phòng, an ninh... đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt vào ứng dụng trong thực tiễn của Ngành.

3. Điều kiện để công nhận sáng kiến

Sáng kiến phải đạt các điều kiện sau đây để được công nhận:

- Không trùng với những sáng kiến đã nộp hoặc được công nhận trước đó trong phạm vi cơ quan, đơn vị;

- Đã được áp dụng tại cơ quan, đơn vị và mang lại lợi ích thiết thực, cụ thể.

4. Yêu cầu công nhận sáng kiến

Để được xét công nhận sáng kiến, người trực tiếp tạo ra sáng kiến hay là những tác giả cùng nhau tạo ra sáng kiến (Tác giả sáng kiến, hay đồng tác giả sáng kiến) làm Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến gửi đến Hội đồng khoa học cấp cơ sở (thuộc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - sau đây gọi tắt là BHXH tỉnh) và Thủ trưởng đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam hoặc gửi đến Hội đồng khoa học Ngành (với những sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng rộng trong toàn Ngành hay toàn quốc trong lĩnh vực của Ngành).

4.1. Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến (Mu 01-SK).

Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến phải có các nội dung quy định sau:

a) Tên sáng kiến: Tên phải ngắn gọn, nhưng đủ thể hiện bản chất của giải pháp trong đơn.

b) Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Nêu rõ lĩnh vực có thể áp dụng tại cơ quan, đơn vị nơi đăng ký sáng kiến.

c) Tình trạng trước khi thực hiện sáng kiến: Mô tả ngắn gọn các giải pháp đang được áp dụng tại đơn vị, nhược điểm của giải pháp đang áp dụng cần phải khắc phục (nếu có).

d) Mô tả sáng kiến:

- Mục đích của sáng kiến: nêu vấn đề cần phải giải quyết.

- Nội dung của sáng kiến: Mô tả ngắn gọn, đầy đủ, rõ ràng các bước thực hiện giải pháp cũng như các điều kiện cần thiết để áp dụng giải pháp, nếu là giải pháp cải tiến giải pháp trước đó tại cơ quan, đơn vị thì cần nêu rõ những nội dung đã cải tiến, sáng tạo để khắc phục những nhược điểm của giải pháp trước đó.

- Khả năng áp dụng: Nêu rõ giải pháp đã được áp dụng rộng rãi hoặc áp dụng thử tại đơn vị và mang lại lợi ích thiết thực; ngoài ra có thể nêu rõ giải pháp còn có khả năng áp dụng cho những đối tượng, cơ quan, tổ chức nào.

- Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng giải pháp, theo các nội dung sau:

+ So sánh lợi ích kinh tế, xã hội của giải pháp trong đơn với những giải pháp tương tự đã biết ở cơ quan, đơn vị: cần nêu rõ giải pháp đem lại hiệu quả kinh tế, lợi ích xã hội cao hơn như thế nào hoặc khắc phục được những nhược điểm nào của các giải pháp đã biết trước (nếu là giải pháp cải tiến giải pháp đã biết trước đó);

+ Tính số tiền làm lợi (nếu có th) và nêu cách tính cụ th.

đ) Cam kết của tác giả sáng kiến chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin trong đơn.

4.2. Thời hiệu yêu cu công nhận sáng kiến:

Đối với giải pháp đã được áp dụng, thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu công nhận sáng kiến là 01 năm kể từ ngày sáng kiến được đưa vào áp dụng lần đầu.

5. Trách nhiệm nhận, xét duyệt hồ sơ yêu cầu và công nhận sáng kiến

Trách nhiệm nhận, xét duyệt hồ sơ yêu cầu và công nhận sáng kiến gồm:

- Hội đồng khoa học cấp cơ sở: công nhận các sáng kiến làm điều kiện, tiêu chuẩn để xét danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" (gọi tắt là sáng kiến cấp cơ sở).

+ Hội đồng khoa học cấp cơ sở do Giám đốc BHXH tỉnh quyết định thành lập, Quyết định của Hội đồng được thông qua theo nguyên tắc bỏ phiếu kín với ít nhất 2/3 ý kiến đồng ý của các thành viên Hội đồng.

+ Đối với các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam do Thủ trưởng đơn vị xem xét, xác nhận bằng văn bản.

- Hội đồng khoa học Ngành: công nhận các sáng kiến, đề tài nghiên cứu có tác dụng ảnh hưởng đối với Ngành là điều kiện, tiêu chuẩn để xét danh hiệu "Chiến sỹ thi đua Cấp Ngành" (gọi tắt là sáng kiến cấp Ngành); và các sáng kiến, đề tài nghiên cứu có phạm vi ảnh hưởng rộng đối với toàn quốc (trong lĩnh vực của Ngành) là điều kiện, tiêu chuẩn để xét đề nghị Thủ tướng Chính phxét tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn quốc" (gọi tắt là sáng kiến cấp toàn quốc).

Hội đồng Khoa học Ngành có Quy chế tổ chức và hoạt động khoa học ban hành theo Quyết định số 823/2003/QĐ/BHXH ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, có cơ quan thường trực là Trung tâm nghiên cứu khoa học, nay là Viện khoa học BHXH.

6. Hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến

6.1. Đi với sáng kiến cấp cơ sở:

- Hồ sơ gồm: Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến

6.2. Đi với sáng kiến cấp Ngành, cấp toàn quốc:

- Đối với sáng kiến cấp Ngành, cấp toàn quốc, hồ sơ gồm:

+ Tờ trình đề nghị công nhận sáng kiến cấp Ngành, cấp toàn quốc của Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam kèm theo biên bản họp xét duyệt của Hội đồng khoa học cấp cơ sở hoặc xác nhận bằng văn bản của Thủ trưởng đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;

+ Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến (01 bản chính);

+ Bản mô tả sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu.

- Đối với các chương trình, đề tài, đề án, dự án khoa học nghiên cứu trong lĩnh vực của Ngành có phạm vi ảnh hưởng rộng đến toàn quốc đã được một Hội đồng khoa học ngoài Ngành công nhận, hồ sơ gồm:

+ Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến (01 bản chính);

+ Hồ sơ chứng minh kèm theo.

- Đối với các chương trình, đề tài, đề án, dự án khoa học do BHXH Việt Nam thực hiện được coi là sáng kiến cấp Ngành, hồ sơ là bản sao Biên bản họp hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp Ngành các tài liệu chứng minh kèm theo.

- Đối với các chương trình, đề tài, đề án, dự án khoa học do BHXH Việt Nam thực hiện nếu được Hội đồng khoa học Ngành đánh giá có phạm vi ảnh hưởng rộng đối với toàn quốc (trong lĩnh vực của Ngành) thì được công nhận là sáng kiến cấp toàn quốc, hồ sơ là bản sao Biên bản họp hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp Ngành, các tài liệu chứng minh kèm theo.

7. Thi gian nhận, xét đơn yêu cầu công nhận sáng kiến

- Đối với ng kiến cấp cơ sở:

+ Thời gian nhận đơn do Thủ trưởng đơn vị quyết định

+ Thời gian xét đơn: tháng 10 hàng năm

- Đi với sáng kiến cấp Ngành, toàn quốc:

+ Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 11 hàng năm.

+ Thi gian xét đơn: tháng 12 hàng năm.

8. Thời hn bảo lưu để xét danh hiu thi đua

Sáng kiến được công nhận có giá trị sử dụng một lần để làm điều kiện xét danh hiệu thi đua ngay trong năm được xét công nhận hoặc 01 năm tiếp theo (đối với sáng kiến cấp cơ sở) hoặc 02 năm tiếp theo (đối với sáng kiến cấp Ngành) và 05 năm tiếp theo đối với sáng kiến cấp toàn quốc.

9. Chế độ thông tin báo cáo, lưu trữ hồ sơ

- Chế độ thông tin, báo cáo:

+ Thường trực Hội đồng khoa học Ngành có trách nhiệm cung cấp thông tin về kết quả công nhận sáng kiến cấp Ngành, cp toàn quc hàng năm cho Hội đng thi đua, khen thưởng BHXH Việt Nam (Thường trực là Ban Thi đua-Khen thưởng) để làm căn cứ đối chiếu hồ sơ xét danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Ngành và xem xét, đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc trước ngày 15 tháng 01 của năm tiếp theo (Mu 02-SK).

+ BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam lập báo cáo tổng kết công tác xét công nhận sáng kiến để làm điều kiện xét danh hiệu thi đua hàng năm (bao gồm hồ sơ đối với những sáng kiến thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam) gửi về BHXH Việt Nam (Ban Thi đua-Khen thưởng) cùng thời gian với đề nghị xét danh hiệu thi đua năm (Mẫu 03-SK).

- Lưu trữ hồ sơ:

+ Viện Khoa học BHXH có trách nhiệm quản lý, lưu giữ hồ sơ, ghi sổ, thống kê theo dõi các sáng kiến được công nhận sáng kiến cấp Ngành, cấp toàn quốc; thực hiện chế độ thông tin cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH Việt Nam theo quy định; bàn giao hồ sơ cho Trung tâm lưu trữ theo quy định của pháp luật hiện hành.

+ BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ, ghi sổ thống kê theo dõi các sáng kiến của cá nhân thuộc đơn vị mình.

10. Tổ chức thực hiện

- Các cá nhân là công chức, viên chức và người lao động thuộc BHXH Việt Nam thực hiện yêu cầu công nhận sáng kiến quy định tại hướng dẫn này.

- Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng, Viện trưởng Viện Khoa học BHXH, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban TĐKT TW (để b/c);
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, TĐKT (3b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

 

Mẫu số 01-SK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Kính gửi (1):………………………………………………………

Tôi (chúng tôi) ghi tên dưới đây:

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nơi công tác

Chức danh

Trình độ chuyên môn

Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến

 

 

 

 

 

 

 

Là tác giả (nhóm tác giả) đnghị xét công nhận sáng kiến (2):................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

- Mô tả sáng kiến:......................................................................................................

..................................................................................................................................

- Đánh giá lợi ích thu được (so sánh với trước khi áp dụng sáng kiến) hoặc dự kiến có ththu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả…………………………………

- Danh sách những người đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có):

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nơi công tác

Chức danh

Trình độ chuyên môn

Nội dung công việc hỗ trợ

 

 

 

 

 

 

 

Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 


XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ CƠ SỞ (3)

……, ngày…… tháng…… năm……
Người nộp đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Hội đồng khoa học BHXH...(Trưởng Ban...)

(2) Tên sáng kiến

(3) - Giám đốc BHXH tỉnh xác nhận với sáng kiến thuộc BHXH tỉnh.

- Thủ trưởng đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam xác nhận đối với sáng kiến thuộc đơn vị.

 

Mẫu số 02-SK

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
VIỆN KHOA HỌC BHXH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:………….

......., ngày....... tháng....... năm.......

 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Năm………..

Kính gửi: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH Việt Nam

1. Tổng số giải pháp, đề tài, đề án, dự án khoa học được đề nghị công nhận sáng kiến:

- Cấp Ngành:

- Cấp toàn quốc:

2. Tổng số giải pháp, đề tài, đề án, dự án khoa học được công nhận sáng kiến:

- Cấp Ngành:

- Cấp toàn quốc:

3. Biểu tổng hợp:

TT

Nơi đề nghị công nhận

Họ và tên tác giả

Đơn vị công tác

Tên sáng kiến, đề tài…

A

Sáng kiến cấp Ngành

 

 

 

1

………………

 

 

 

2

………………

 

 

 

B

Sáng kiến cấp toàn quốc

 

 

 

1

………………

 

 

 

2

………………

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
-…….
-…….

Thủ trưởng đơn vị

 

Mẫu số 03-SK

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
TÊN ĐƠN VỊ………………….

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:………….

......., ngày....... tháng....... năm.......

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP NGÀNH, CẤP TOÀN QUỐC

Năm……..

Kính gửi:…………………………………………………………………

1. Tổng số sáng kiến có Đơn yêu cu công nhận cp Ngành, cp toàn quc:

2. Tổng số sáng kiến được công nhận sáng kiến cấp Ngành, cấp toàn quốc:

3. Biu tổng hợp sáng kiến được công nhận:

3.1. Những sáng kiến cấp cơ sở đề nghị được xét công nhận sáng kiến cấp Ngành:

TT

Họ và tên tác giả

Tên sáng kiến

Mô tả tóm tắt bản chất của sáng kiến

Đánh giá phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến (lĩnh vực, địa bàn…) và lợi ích có thể thu được do áp dụng sáng kiến

 

 

 

 

 

3.3. Những sáng kiến cấp cơ sở đề nghị xét được công nhận sáng kiến cấp toàn quốc:

TT

Họ và tên tác giả

Tên sáng kiến

Mô tả tóm tắt bản chất của sáng kiến

Lợi ích (có thể) thu được do áp dụng sáng kiến

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
-…….
-…….

Thủ trưởng đơn vị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5045/BHXH-TĐKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5045/BHXH-TĐKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2013
Ngày hiệu lực16/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5045/BHXH-TĐKT năm 2013 công nhận sáng kiến xét danh hiệu thi đua bảo hiểm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5045/BHXH-TĐKT năm 2013 công nhận sáng kiến xét danh hiệu thi đua bảo hiểm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5045/BHXH-TĐKT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýLê Bạch Hồng
        Ngày ban hành16/12/2013
        Ngày hiệu lực16/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 5045/BHXH-TĐKT năm 2013 công nhận sáng kiến xét danh hiệu thi đua bảo hiểm

         Lịch sử hiệu lực Công văn 5045/BHXH-TĐKT năm 2013 công nhận sáng kiến xét danh hiệu thi đua bảo hiểm

         • 16/12/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 16/12/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực