Công văn 5070/TCT-CS

Công văn 5070/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5070/TCT-CS 2017 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5070/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức
(Đ/c: Quốc lộ 1A Khi 8A, Phường Điện Nam Trung, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Qung Nam).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10884/VPCP-DMDN ngày 13/10/2017 của Văn Phòng Chính phủ chuyn kiến nghị của Công ty c phần Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp. Về kiến nghị của Công ty c phần Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 12 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 (sửa đổi, bổ sung Điều 18 Luật thuế TNDN năm 2008) quy định: “4. Trong cùng một thời gian, nếu doanh nghiệp được hưởng nhiều mức ưu đãi thuế khác nhau đối với cùng một khoản thu nhập thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nht”.

- Tại điểm a khoản 2 Điều 15 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN quy định:

“2. Áp dụng thuế suất 10% đối với các khoản thu nhập sau:

a) Phn thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện hoạt động xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường.

Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các doanh nghiệp thực hiện xã hội hoá quy định tại khoản này do Thủ tướng Chính phủ quy định;”.

- Tại Điểm b Khoản 20 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/12/2015 của Chính phủ quy định:

“b) Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng đã được cơ quan có thẩm quyền cp phép đầu tư hoặc đã thực hiện đầu tư trong giai đoạn 2009 - 2013, tính đến hết kỳ tính thuế năm 2014 đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế theo quy định của Luật s 32/2013/QH13 thì được hưởng ưu đãi thuế đối với đầu tư mở rộng theo quy định của Nghị định này cho thời gian còn lại k từ kỳ tính thuế năm 2015”.

- Tại khoản 4 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 6 Điều 18 Thông tư số 218/2013/NĐ-CP thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) quy định:

“6. Về đầu tư mở rộng

a) Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động như mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công sut, đi mới công nghệ sản xuất (gọi chung là dự án đầu tư mở rộng) thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP (bao gồm cả khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp trừ khu công nghiệp nm trên địa bàn các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và Khu công nghiệp nằm trên địa bàn các đô thị loại I trực thuộc tỉnh) nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại điểm này thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (bao gồm mức thuế sut, thời gian min giảm nếu có) hoặc được áp dụng thời gian min thuế, giảm thuế đối với phn thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại (không được hưởng mức thuế sut ưu đãi) bng với thời gian min thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn hoặc lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại thì dự án đầu tư mở rộng đó phải thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP đng thời cũng thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn với dự án đang hoạt động.

Dự án đầu tư mở rộng quy định tại điểm này phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

- Nguyên giá tài sản cố định tăng thêm khi dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động đạt tối thiểu từ 20 tỷ đồng đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP hoặc từ 10 tỷ đng đối với các dự án đầu tư mở rộng thực hiện tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP.

- Tỷ trọng nguyên giá tài sản c định tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tng nguyên giá tài sản c định trước khi đầu tư.

- Công suất thiết kế khi đầu tư mở rộng tăng thêm tối thiểu từ 20% so với công sut thiết kế theo luận chứng kinh tế kĩ thuật trước khi đầu tư ban đu..

- Tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 12/2015/NĐ-CP">96/2015/TT-BTC nêu trên quy định:

“1. Bổ sung Khoản 2a, 2b, 2c, 2d, 2d Điều 23 Thông tư số 218/2013/NĐ-CP thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">78/2014/TT-BTC như sau:

“2a. Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tư hoặc đã thực hiện đầu tư trong giai đoạn năm 2009 - năm 2013, tính đến kỳ tính thuế năm 2014 đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế (lĩnh vực ưu đãi hoặc địa bàn ưu đãi bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) theo quy định của Luật số 32/2013/QH13; Luật s 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì được hưởng ưu đãi thuế đối với đầu tư mở rộng theo quy định của Luật s 32/2013/QH13, Luật s 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thời gian còn lại k từ kỳ tính thuế năm 2015. ”

- Căn cứ điểm 1.1 khoản 1 Phần A Mục III Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực y tế ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ đối với loại hình Bệnh viện và Mục III Danh mục sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN đã có quy định về ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động đầu tư mở rộng và ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động xã hội hoá trong lĩnh vực y tế. Đề nghị Công ty căn cứ các quy định nêu trên để lựa chọn ưu đãi thuế TNDN có lợi nhất và đảm bảo nguyên tắc trong cùng một thời gian, nếu doanh nghiệp được hưng nhiều mức ưu đãi thuế khác nhau đối với cùng một khoản thu nhập thì doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- V
ăn phòng Chính phủ (để b/c);
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (đ
b/c);
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Vụ Đổi mới doanh nghiệp - VPCP;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Thuế tỉnh Qu
ng Nam;
- Văn phòng Bộ (để b/cáo);
- Vụ CST, Vụ PC-BTC;
-
Văn phòng TCT;
- Vụ PC-TCT;
- We
bsite TCT;
- Lưu: VT, CS (3b
).

TL. TNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5070/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5070/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 01/11/2017
Ngày hiệu lực 01/11/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5070/TCT-CS

Lược đồ Công văn 5070/TCT-CS 2017 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 5070/TCT-CS 2017 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5070/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Lưu Đức Huy
Ngày ban hành 01/11/2017
Ngày hiệu lực 01/11/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 5070/TCT-CS 2017 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Lịch sử hiệu lực Công văn 5070/TCT-CS 2017 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

  • 01/11/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/11/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực