Công văn 5090/LĐTBXH-TCCB

Công văn 5090/LĐTBXH-TCCB về đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2019 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5090/LĐTBXH-TCCB 2019 đánh giá phân loại công chức viên chức và người lao động


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5090/LĐTBXH-TCCB
V/v đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2019

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện các quy định về đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện việc đánh giá, phân loại đối với công chức, viên chức và người lao động năm 2019 như sau:

1. Về nguyên tắc, đối tượng, thời điểm, thẩm quyền và quy trình đánh giá, phân loại đối với công chức, viên chức và người lao động:

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ và Công văn số 4978/LĐTBXH-TCCB ngày 28/11/2017 của Bộ về việc hướng dẫn đánh giá phân loại công chức, viên chức và người lao động.

2. Trên cơ sở đánh giá, phân loại, Thủ trưởng đơn vị báo cáo kết quả về Bộ, gồm:

Công văn báo cáo quá trình thực hiện; Bảng tổng hp kết quả đánh giá công chức, viên chức và người lao động; danh sách những công chức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực nêu rõ lý do hạn chế về năng lực; danh sách những công chức, viên chức và người lao động không hoàn thành nhiệm vụ yêu cu nêu rõ lý do không hoàn thành nhiệm vụ (theo mu đính kèm).

3. Đối với các trường hp thuộc thẩm quyền đánh giá, phân loại của Bộ (gồm Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục và Cục) đơn vị gửi hồ sơ, gồm: Phiếu đánh giá, phân loại cá nhân; biên bản cuộc họp; ý kiến bằng văn bản của cấp ủy đảng; các tài liệu liên quan như công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong hoạt động công vụ của đơn vị được cấp có thẩm quyền công nhận.

Hồ sơ, văn bản báo cáo việc triển khai và kết quả thực hiện, đơn vị gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 05/01/2020.

Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai và báo cáo Bộ theo đúng thời hạn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trịnh Minh Chí


Mẫu số 01
(Đơn vị QLNN)

Tên đơn vị:……….

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Kèm Công văn số 5090/LĐTBXH-TCCB ngày 27 tháng 11 năm 2019)

TT

Các trường hp đánh giá, phân loại

Tổng số

(người)

Mức độ đánh giá, phân loại

Ghi chú

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực

Không hoàn thành nhiệm vụ

Số lượng (người)

T lệ (%)

Số lượng (người)

Tỷ lệ (%)

Số lượng (người)

Tỷ lệ (%)

Số lượng (người)

Tỷ lệ (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Công chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Lao động hp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Lao động hp đồng khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BẢNG

……, ngày … tháng … năm …
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

Mẫu số 02
(Đơn vị sự nghiệp)

Tên đơn vị:………..

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Kèm Công văn s: 5090/LĐTBXH-TCCB ngày 27 tháng 11 năm 2019)

TT

Các trường hp đánh giá, phân loại

Tổng số (người)

Mức độ phân loại đánh giá

Ghi chú

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

Không hoàn thành nhiệm vụ

Số lượng (người)

Tỷ lệ (%)

Số lượng (người)

Tỷ lệ (%)

Số lượng (người)

Tỷ lệ (%)

Số lượng (người)

Tỷ lệ (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Viên chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Lao động hợp đồng khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BẢNG

……, ngày … tháng … năm …
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

Mu số: 03

Tên đơn v:…………….

DANH SÁCH CÔNG CHỨC HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ NHƯNG CÒN HẠN CHẾ VỀ NĂNG LỰC VÀ CÔNG CHỨC KHÔNG HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ NĂM 2019

(Kèm Công văn s: 5090/LĐTBXH-TCCB ngày 27 tháng 11 năm 2019)

STT

Họ và tên

Chức vụ

Lý do không hoàn thành

Ghi chú

(1)

"(2)

(3)

(4)

(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập bảng

……, Ngày …. tháng …. năm ….
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

Mẫu số: 04

Tên đơn vị:………….

DANH SÁCH VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ NĂM 2019

(Kèm Công văn s: 5090/LĐTBXH-TCCB ngày 27 tháng 11 năm 2019)

STT

Họ và tên

Chức vụ

Lý do không hoàn thành

Ghi chú

(1)

"(2)

(3)

(4)

(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập bảng

……, Ngày …. tháng …. năm ….
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5090/LĐTBXH-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5090/LĐTBXH-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2019
Ngày hiệu lực27/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5090/LĐTBXH-TCCB 2019 đánh giá phân loại công chức viên chức và người lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5090/LĐTBXH-TCCB 2019 đánh giá phân loại công chức viên chức và người lao động
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5090/LĐTBXH-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýTrịnh Minh Chí
        Ngày ban hành27/11/2019
        Ngày hiệu lực27/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5090/LĐTBXH-TCCB 2019 đánh giá phân loại công chức viên chức và người lao động

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5090/LĐTBXH-TCCB 2019 đánh giá phân loại công chức viên chức và người lao động

           • 27/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực