Công văn 5093/LĐTBXH-VSTBPN

Công văn 5093/LĐTBXH-VSTBPN về báo cáo công tác vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018 và kế hoạch hành động năm 2019 do Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5093/LĐTBXH-VSTBPN 2018 báo cáo công tác vì sự tiến bộ phụ nữ


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ
PHỤ NỮ BỘ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5093/LĐTBXH-VSTBPN
V/v báo cáo công tác vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018 và kế hoạch hành động năm 2019

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ; căn cứ Kế hoạch hành động và bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 704/QĐ-LĐTBXH ngày 10/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ đề nghị Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ đơn vị:

1. Xây dựng Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018 của đơn vị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. Nội dung báo cáo phải nêu được thực trạng, kết quả triển khai thực hiện công tác vì sự tiến bộ phụ nữ tại đơn vị (đánh giá từng chỉ tiêu, mục tiêu đưa ra trong kế hoạch hành động; nêu rõ khó khăn, thuận lợi và phân tích những vấn đề liên quan đến tình hình thực hiện chỉ tiêu thuộc lĩnh vực đơn vị phụ trách), tình hình tổ chức bộ máy Ban vì sự tiến bộ phụ nữ đơn vị.

2. Xây dựng phương hướng nhiệm vụ; đề xuất giải pháp triển khai nội dung vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2019; dự báo nhng thuận lợi, khó khăn, thách thức làm cơ sở xây dựng chỉ tiêu cho giai đoạn tới phù hợp với tình hình của đơn vị.

3. Đối với Cục Việc làm; Cục Quản lý lao động ngoài nước; Cục Bảo trợ xã hội; Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội; Cục Trẻ em; Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; Đoàn thanh niên Cơ quan Bộ; Văn phòng Đảng ủy: Báo cáo, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu thuộc phạm vi nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị năm 2018 và nhận định tình hình thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch hành động đã đặt ra giai đoạn 2016-2020. Đề xuất chỉ tiêu, kế hoạch và giải pháp thực hiện năm 2019 và năm tiếp theo của Kế hoạch hành động.

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về Tổ giúp việc, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/12/2018./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ởng (để b/c);
- TT Nguyễn Thị Hà (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

TM. BAN VSTBPN BỘ LĐ&TB-XH
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trịnh Minh Chí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5093/LĐTBXH-VSTBPN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5093/LĐTBXH-VSTBPN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2018
Ngày hiệu lực03/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5093/LĐTBXH-VSTBPN 2018 báo cáo công tác vì sự tiến bộ phụ nữ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5093/LĐTBXH-VSTBPN 2018 báo cáo công tác vì sự tiến bộ phụ nữ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5093/LĐTBXH-VSTBPN
        Cơ quan ban hànhBan Vì sự tiến bộ của phụ nữ
        Người kýTrịnh Minh Chí
        Ngày ban hành03/12/2018
        Ngày hiệu lực03/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5093/LĐTBXH-VSTBPN 2018 báo cáo công tác vì sự tiến bộ phụ nữ

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5093/LĐTBXH-VSTBPN 2018 báo cáo công tác vì sự tiến bộ phụ nữ

             • 03/12/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/12/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực