Công văn 5096/BNV-TCBC

Công văn 5096/BNV-TCBC năm 2018 về giảm 10% hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị nghiệp công lập do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5096/BNV-TCBC 2018 giảm hợp đồng lao động trong các đơn vị nghiệp công lập


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5096/BNV-TCBC
V/v giảm 10% hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị nghiệp công lập

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Trả lời văn bản số 830/UBND-NC ngày 31/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về đề nghị xem xét việc giảm 10% hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Thực hiện chủ trương tinh giản biên chế tại Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 19-NQ/TW); Kết luận số 17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015 - 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017 - 2021 và Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW đã chỉ đạo: Đến năm 2021 giảm ít nhất 10% tổng số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước; kiểm soát chặt chẽ việc phê duyệt, thẩm định biên chế sự nghiệp và việc thực hiện số hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (sau đây gọi tắt là Nghị định số 68/2000/NĐ-CP) của các bộ, ngành, địa phương so với số giao năm 2015. Do vậy, Bộ Nội vụ đã thẩm định hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên của tỉnh Lạng Sơn năm 2018 là 2.133 người, giảm bình quân ít nhất 393 người/năm (giảm 15,5%/năm) để bảo đảm đến năm 2021 giảm ti thiểu 10% so với số có mặt năm 2015 theo quy định (công văn số 6410/BNV-TCBC ngày 07/12/2017).

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản của Đảng, Chính phủ và công văn số 6410/BNV-TCBC nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ về việc giảm 10% hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đ
b/c);
- TTr Nguyễn Duy Thăng (để b/c);
- Lưu VT, TCBC (03b).

TL. BỘ TRƯỞNG
Q. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC - BIÊN CHẾ
Nguyễn Văn Lượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5096/BNV-TCBC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5096/BNV-TCBC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2018
Ngày hiệu lực12/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5096/BNV-TCBC 2018 giảm hợp đồng lao động trong các đơn vị nghiệp công lập


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5096/BNV-TCBC 2018 giảm hợp đồng lao động trong các đơn vị nghiệp công lập
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5096/BNV-TCBC
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýNguyễn Văn Lượng
        Ngày ban hành12/10/2018
        Ngày hiệu lực12/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5096/BNV-TCBC 2018 giảm hợp đồng lao động trong các đơn vị nghiệp công lập

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5096/BNV-TCBC 2018 giảm hợp đồng lao động trong các đơn vị nghiệp công lập

           • 12/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực