Công văn 5109/BHXH-TT

Công văn 5109/BHXH-TT năm 2013 tham gia ý kiến dự thảo Quyết định ban hành quy định về quy trình biên tập đăng tin, gỡ tin, chế độ nhuận bút, thù lao trên website Bảo hiểm xã hội

Nội dung toàn văn Công văn 5109/BHXH-TT năm 2013 tham gia ý kiến dự thảo Quyết định đăng tin gỡ tin website


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5109/BHXH-TT
V/v tham gia ý kiến dự thảo Quyết định ban hành quy định về quy trình biên tập đăng tin, gỡ tin, chế độ nhuận bút, thù lao trên website BHXH

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi:

Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Gia Lai, Đà Nẵng, Đồng Nai, Thanh Hóa, Yên Bái, Quảng Nam, Tuyên Quang

 

Ngày 15/02/2012, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trong đó có quy định chế độ nhuận bút cho tin, bài được đăng tải trên cổng/trang thông tin điện tử. Để thống nhất thực hiện trong toàn Ngành, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam dự thảo Quyết định ban hành quy định về quy trình biên tập, đăng tin, gỡ tin và chế độ nhuận bút, thù lao trên trang điện tử của BHXH Việt Nam.

Đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố tham gia ý kiến vào dự thảo (trên website BHXH Việt Nam tại địa chỉ: baohiemxahoi.gov.vn) và gửi về BHXH Việt Nam (Phòng Quản lý và Biên tập Thông tin website, Ban Tuyên truyền địa chỉ website.tuyentruyen@vss.gov.vn) trước ngày 26/12/2013. Sau thời hạn nêu trên, BHXH Việt Nam không nhận được ý kiến tham gia thì coi như đơn vị đồng ý với dự thảo văn bản./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTGĐ Đỗ Thị Xuân Hương (để b/c);
- Lưu: VT, TT (02 bản)

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN TUYÊN TRUYỀN
Trần Xuân Vinh

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:          /QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày    tháng     năm 2013


Dự thảo

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH BIÊN TẬP, ĐĂNG TIN, GỠ TIN, CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT, THÙ LAO TRÊN TRANG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC BHXH VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Nghị định số 116/2011/NĐ-CP ngày 14/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15/02/2012 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1288/QĐ-BHXH ngày 26/9/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy chế chi tiêu nội bộ đối với các đơn vị thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Tuyên truyền, Trưởng Ban Chi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quy trình biên tập, đăng tin, gỡ tin, chế độ nhuận bút, thù lao trên trang điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trang điện tử của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là website).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số số 1738/QĐ-BHXH ngày 20/12/2010 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về Quy trình biên tập, đăng tin, gỡ tin trên trang tin điện tử của BHXH Việt Nam và Quyết định số 04/QĐ-BHXH ngày 07/01/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm, chế độ nhuận bút trên website BHXH Việt Nam.

Điều 3. Trưởng Ban Tuyên truyền, Trưởng Ban Chi, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Ban Biên tập website chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, BC, TT (02)

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

 

QUY ĐỊNH

QUY TRÌNH BIÊN TẬP, ĐĂNG TIN, GỠ TIN, CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT, THÙ LAO TRÊN WEBSITE BHXH
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-BHXH ngày     tháng    năm của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi áp dụng

- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam;

- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam

- BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH tỉnh).

2. Đối tượng áp dụng

- Đối tượng được hưởng tiền nhuận bút: Là các tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm, tài liệu, tranh, ảnh được đăng tải trên website BHXH.

- Đối tượng được hưởng thù lao: Là những người sưu tầm, cung cấp văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và bản dịch của những văn bản đó; tin tức thời sự thuần túy đưa tin được đăng tải trên website BHXH.

- Đối tượng được hưởng tiền bồi dưỡng: Là những người thuộc Ban biên tập có tác phẩm được đăng tải trên website BHXH.

Điều 2. Giải thích một số từ ngữ

1. Nhuận bút là khoản tiền do Ban Biên tập website trả cho tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm (tin, bài viết, tranh, ảnh) được sử dụng trên trang website BHXH theo quy định tại Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút và Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15/2/2012 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

2. Thù lao là khoản tiền do Ban biên tập website trả cho các cá nhân, tổ chức thực hiện các công việc thu thập, cung cấp tin, bài viết, tranh, ảnh được sử dụng trên Website BHXH.

3. Dịch xuôi là tin, bài dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt. Dịch ngược là tin, bài dịch từ tiếng Việt ra tiếng nước ngoài.

Điều 3. Nguyên tắc chi trả nhuận bút, thù lao, bồi dưỡng

1. Tin, bài viết sử dụng trên website BHXH phải được đánh giá, phân loại chất lượng để làm căn cứ xem xét, quyết định chi trả nhuận bút, thù lao, bồi dưỡng.

2. Chỉ những tin bài được duyệt đăng trên website BHXH mới được hưởng nhuận bút và thù lao.

3. Đối với tác phẩm không quy định trong khung nhuận bút, thù lao tại  Quy định này, Trưởng Ban biên tập website căn cứ vào tính chất, đặc trưng của tác phẩm quyết định hệ số nhuận bút cho tác giả, chủ sở hữu và thù lao tương ứng cho người sưu tầm, người cung cấp.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH BIÊN TẬP, ĐĂNG TIN, GỠ TIN

Điều 4. Quy định về tin, bài, văn bản

1. Quy định về tin, bài

a) Tin, bài được đăng trên website BHXH là các thông tin có nội dung phản ánh, tuyên truyền về  chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chính sách BHXH, bảo hiểm y tế; phản ánh hoạt động của ngành BHXH và các hoạt động khác liên quan.

Văn bản được đăng trên website BHXH là các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, chuyên môn do BHXH Việt Nam ban hành; các quy định quy chế của Ngành; các văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, ngành có liên quan.

b) Về hệ số độ dài tin bài

- Một trang A4 là một trang có số từ tương đương với 500 từ, chữ thường, cỡ chữ 13.

- Một bài hoặc tin có số từ xấp xỉ 250 từ thì được tính tròn thành 1/2 (nửa) trang A4.

-  Một bài hoặc tin có số từ xấp xỉ 500 từ thì được tính tròn thành 1 (một) trang A4.

- Bài viết được tính theo 1 (một) trang A4.

- Tin viết, trả lời bạn đọc, tin dịch xuôi và tin dịch ngược được tính theo 1/2 (nửa) trang A4.

- Những tin bài vượt quá hệ số tối đa chỉ được tính ở mức tối đa.

- Những văn bản có từ 1 đến 2 trang A4 được coi là hệ số 1.

2. Nhóm tác phẩm loại A

Là các tác phẩm do tác giả trực tiếp thực hiện hoặc chủ sở hữu tác phẩm.

Nhóm

Thể loại

Quy định độ dài

1

Tin

Trả lời bạn đọc

Từ 1/2 trang A4 trở lên

2

Tranh

01 tranh

3

Ảnh

01 ảnh

4

Chính luận

Từ 01 trang A4 trở lên

5

Phóng sự, Ký,

Bài phỏng vấn

Từ 01 trang A4 trở lên

6

Văn học

Từ 01 trang A4 trở lên

7

Nghiên cứu

Từ 01 trang A4 trở lên

3. Nhóm tác phẩm loại B

Là các tác phẩm do người sưu tầm, người cung cấp văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và bản dịch của những văn bản đó; tin tức thời sự thuần túy đưa tin, tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian.

Nhóm

Thể loại

Quy định độ dài

1

Văn bản

01 văn bản

3

Tin, Trả lời bạn đọc

Từ 1/2  trang A4 trở lên

4

Bài viết ngắn

Từ 01trang A4 trở lên

5

Tranh, ảnh

01 ảnh, 01 ảnh

6

Tin dịch xuôi

Từ 1/2  trang A4 trở lên

7

Bài dịch xuôi

Từ 01trang A4 trở lên

8

Tin dịch ngược

Từ 01trang A4 trở lên

9

Bài dịch ngược

Từ 01trang A4 trở lên

10

Bài viết tổng hợp, nghiên cứu, phân tích, phỏng vấn

Từ 01trang A4 trở lên

11

Tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian

Từ 01trang A4 trở lên

4. Đối với tác phẩm không quy định trong mục này, Ban Biên tập căn cứ vào tính chất, đặc trưng của tác phẩm quyết định đăng tải tác phẩm.

Điều 5. Số lượng thông tin tối thiểu/tháng

1. Đối với website BHXH Việt Nam

Mỗi tháng, Phòng Quản lý và Biên tập thông tin website phải đảm bảo số lượng tin, bài tối thiểu đưa lên website là:

1.1. Số lượng tin, bài tối thiểu: 65 tin, bài/tháng.

1.2. Số lượng ảnh: từ 65 ảnh/tháng.

2. Đối với website BHXH các tỉnh, thành phố:

2.1. Số lượng tin, bài tối thiểu: 25 tin, bài/tháng.

2.2. Số lượng ảnh: từ 25 ảnh/tháng.

Điều 6. Quy trình biên tập, đăng tin, gỡ tin

1. Đối với website BHXH Việt Nam

Ban Biên tập chịu trách nhiệm duyệt đăng hoặc gỡ bỏ các tin, bài, thông tin, dữ liệu trên website BHXH, theo quy trình như sau:

1.1. Biên tập viên tiếp nhận tin, bài, ảnh, tài liệu, video clip từ các tác giả, cộng tác viên, tiến hành biên tập và đề xuất việc cập nhật, đăng tải tin, bài vào các mục của website phù hợp với nội dung tin, bài, tài liệu ký trình với Trưởng Phòng Quản lý và biên tập thông tin website.

1.2. Trưởng Phòng Quản lý và Biên tập thông tin website rà soát, có ý kiến yêu cầu biên tập viên sửa chữa lại (nếu có thay đổi).

1.3. Trưởng Phòng Quản lý và Biên tập thông tin website trình Ban Biên tập xem xét, quyết định việc đăng tin, bài.

1.4. Sau khi có ý kiến của Ban Biên tập, biên tập viên hoàn thiện và chuyển cho cán bộ quản trị website để nhập dữ liệu lên website.

1.5. Trường hợp cần gỡ bỏ những tin, bài trên website, Trưởng Phòng Quản lý và Biên tập thông tin website trình Ban Biên tập quyết định.

2. Đối với website BHXH các tỉnh, thành phố

Ban Biên tập chịu trách nhiệm duyệt đăng hoặc gỡ bỏ các tin, bài, thông tin, dữ liệu trên website BHXH, theo quy trình như sau:

2.1. Cán bộ phụ trách trang tin điện tử tiếp nhận tin, bài, ảnh, tài liệu, video clip từ các tác giả, cộng tác viên, tiến hành biên tập và đề xuất việc cập nhật, đăng tải tin, bài vào các mục của website phù hợp với nội dung tin, bài, tài liệu ký trình với Ban Biên tập xem xét, quyết định việc đăng tin, bài.

2.2. Sau khi có ý kiến của Ban Biên tập, cán bộ phụ trách trang tin điện tử hoàn thiện và nhập dữ liệu lên website.

3.3. Trường hợp cần gỡ bỏ những tin, bài trên website, cán bộ phụ trách trang tin điện tử trình Ban Biên tập quyết định.

Chương III

QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ CHI TRẢ NHUẬN BÚT, THÙ LAO

Điều 7. Chế độ chi trả nhuận bút

1. Căn cứ tình hình kinh phí của đơn vị, Thủ trưởng (Trưởng Ban biên tập website) xây dựng mức chi trả nhuận bút cho từng thể loại tác phẩm nhưng không vượt quá mức chi nhuận bút quy định tại Phụ lục số 01.

2. Đối với tác phẩm thông qua hình thức phỏng vấn (bài phỏng vấn) thì tỷ lệ hưởng nhuận bút giữa người phỏng vấn và người được phỏng vấn do hai bên tự thỏa thuận.

Điều 8. Chế độ chi trả thù lao

1. Căn cứ tình hình kinh phí của đơn vị, Thủ trưởng (Trưởng Ban biên tập Website) xây dựng mức chi trả thù lao cho từng thể loại tác phẩm nhưng không vượt quá mức chi thù lao quy định tại Phụ lục số 02.

2. Để khuyến khích việc sưu tầm văn bản làm tư liệu cho trang website thù lao tính cho 01 văn bản cung cấp là 10.000 đồng.

Điều 9. Chi bồi dưỡng Ban Biên tập website thực hiện việc sưu tầm, cung cấp, biên tập tin, bài trên website

1. Cán bộ thuộc Ban biên tập là tác giả hoặc chủ sở hữu của tin, bài đăng tải trên website được hưởng nhuận bút theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 quy định này.

2. Cán bộ thuộc Ban biên tập là người sưu tầm, cung cấp tin, bài đăng tải trên website được hưởng thù lao theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 quy định này.

3. Cán bộ làm công tác biên tập tin, bài được hưởng mức thù lao bằng 20% mức thù lao của người sưu tầm, cung cấp tin, bài (nếu là cán bộ kiêm nhiệm).

4. Về định mức tin bài:

4.1. Đối với website BHXH Việt Nam: Trong 01 tháng, cán bộ viên chức Phòng Quản lý và Biên tập thông tin website phải hoàn thành vượt quá 04 bài và 20 tin hoạt động thì được hưởng tiền bồi dưỡng như quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

4.2. Đối với website BHXH các tỉnh, thành phố: Trưởng Ban Biên tập căn cứ vào công việc của cán bộ phụ trách website quyết định định mức cho cán bộ phụ trách website.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Hàng năm, Ban biên tập website xây dựng kế hoạch và kinh phí hoạt động của website trình Thủ trưởng đơn vị xem xét, phê duyệt kế hoạch để thực hiện. Tiền nhuận bút, thù lao, bồi dưỡng website được chi từ nguồn kinh phí chi quản lý bộ máy hàng năm của đơn vị. Riêng BHXH Việt Nam chi từ kinh phí chi quản lý bộ máy của Văn phòng BHXH Việt Nam.

Điều 11. Tiền nhuận bút và thù lao được tổng hợp và quyết toán vào Mục 7000, chi tiết theo Tiểu mục tương ứng quy định tại Mục lục chi quản lý bộ máy của BHXH Việt Nam ban hành theo Quyết định số 1288/QĐ-BHXH ngày 26/9/2012 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy chế chi tiêu nội bộ đối với các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam.

Điều 12. Hàng tháng, Ban biên tập website có trách nhiệm thống kê về số lượng tin, bài, ảnh được sử dụng trên website trong tháng đó; phân loại tin, bài, ảnh tính ra mức nhuận bút, mức thù lao, phụ cấp và các khoản chi khác trình Trưởng Ban biên tập duyệt để thanh toán cho người được hưởng.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Thủ trưởng (Trưởng Ban biên tập website) báo cáo kịp thời về BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5109/BHXH-TT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5109/BHXH-TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2013
Ngày hiệu lực18/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Công nghệ thông tin, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5109/BHXH-TT năm 2013 tham gia ý kiến dự thảo Quyết định đăng tin gỡ tin website


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5109/BHXH-TT năm 2013 tham gia ý kiến dự thảo Quyết định đăng tin gỡ tin website
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5109/BHXH-TT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýTrần Xuân Vinh
        Ngày ban hành18/12/2013
        Ngày hiệu lực18/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Công nghệ thông tin, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5109/BHXH-TT năm 2013 tham gia ý kiến dự thảo Quyết định đăng tin gỡ tin website

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5109/BHXH-TT năm 2013 tham gia ý kiến dự thảo Quyết định đăng tin gỡ tin website

             • 18/12/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/12/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực