Công văn 5112/TCHQ-GSQL

Công văn số 5112/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 5112/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định đã được thay thế bởi Công văn 4118/TCHQ-GSQL thông báo các văn bản không còn giá trị thực hiện và được áp dụng kể từ ngày 13/07/2009.

Nội dung toàn văn Công văn 5112/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 5112/TCHQ-GSQL
V/v Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thời gian qua Tổng cục Hải quan nhận được kiến nghị của một số doanh nghiệp và Hải quan địa phương phản ảnh vướng mắc khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định thực hiện các dự án đầu tư. Trong khi chờ bổ sung vào Thông tư mới thay thế Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và thống nhất thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan tạm thời hướng dẫn như sau:

1. Thủ tục đăng ký danh Mục hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định được miễn thuế nhập khẩu lần đầu cho dự án đầu tư:

1.1. Trước khi làm thủ tục hải quan để nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định được miễn thuế nhập khẩu, doanh nghiệp phải đăng ký danh Mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế này cho cả dự án đầu tư hoặc từng giai đoạn thực hiện dự án từng hạng Mục công trình của dự án với cơ quan hải quan theo mẫu 01 kèm theo công văn này.

1.2. Địa Điểm và thủ tục đăng ký danh Mục thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 2 Mục I phần D Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính và công văn số 4537/TCHQ-KTTT ngày 09/8/2007 của Tổng cục Hải quan về thủ tục đăng ký Danh Mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Trường hợp Cục Hải quan địa phương ủy quyền cho Chi cục Hải quan đăng ký danh Mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế thì phải ký thừa ủy quyền và phải đóng dấu Cục Hải quan như qui định tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư.

1.3. Hồ sơ đăng ký:

- Công văn kèm danh Mục hàng miễn thuế của doanh nghiệp đề nghị đăng ký danh Mục hàng nhập khẩu tạo tài sản cố định miễn thuế nhập khẩu của dự án đầu tư, cam kết sử dụng đúng Mục đích.

- Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư (bản sao); xuất trình bản chính để đối chiếu.

- Luận chứng kinh tế kỹ thuật của dự án đầu tư (bản sao); xuất trình bản chính để đối chiếu

1.4. Phiếu theo dõi, trừ lùi hàng hóa nhập khẩu miễn thuế thực hiện theo mẫu 02 kèm theo công văn này.

2. Thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định miễn thuế:

2.1. Nơi làm thủ tục hải quan:

Doanh nghiệp tiến hành làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan nơi có hàng nhập khẩu hoặc tại Chi cục Hải quan nơi xây dựng dự án đầu tư.

2.2. Thủ tục hải quan:

- Thủ tục hải quan thực hiện theo hướng dẫn đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại tại Mục 1, phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính và Quyết định số 874/QĐ-TCHQ ngày 15/5/2006 của Tổng cục Hải quan.

- Hồ sơ miễn thuế và trình tự, thủ tục giải quyết miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định cho dự án đầu tư thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 2, Điểm 3, Mục I, Phần D Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

- Khi doanh nghiệp nhập khẩu hết lượng hàng hóa ghi trên danh Mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đã đăng ký, Chi cục Hải quan làm thủ tục nhập khẩu cho lo hàng cuối cùng xác nhận “đã nhập khẩu hết hàng hóa” lên Phiếu theo dõi trừ lùi (bản doanh nghiệp xuất trình); doanh nghiệp gửi 01 bản sao phiếu này cho Cục Hải quan nơi đăng ký danh Mục và cấp phiếu theo dõi trừ lùi để theo dõi.

3. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định cho dự án đầu tư không thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu thì thực hiện như đối với hàng hóa nhập khẩu thương mại; doanh nghiệp không phải đăng ký danh Mục hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định với cơ quan hải quan.

Trong quá trình thực hiện văn bản này, nếu có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền thì cục Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo kịp thời về Tổng cục Hải quan để xem xét giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính:
+ Thứ trưởng Trương Chí Trung: để báo cáo
+ Vụ Pháp chế: để phối hợp
+ Vụ Chính sách thuế: để phối hợp;
- Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc TCHQ,
- Website Hải quan;
- Lưu VT, GSQL(3 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Mẫu 1

 

Số tờ…...
Tờ số …..

DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TẠO TÀI SẢN
CỐ ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐƯỢC MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU

Số……..; ngày đăng ký………………………………………

1- Tên doanh nghiệp: ……………………………………..; Mã số doanh nghiệp……………………

2- Địa chỉ trụ sở doanh nghiệp …………………………………………………………………………..

3- Tên dự án đầu tư ……………………………………………………………………………………….

4- Địa Điểm xây dựng dự án ………………………………………………………………………………

5- Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư số ………………………; ngày cấp …………..

6- Đăng ký tại Cục Hải quan: ……………………………………………………………………………..

 

Số TT

Tên hàng hóa

Quy cách, phẩm chất

Đơn vị tính

Lượng

Trị giá

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày ….tháng…. năm…….
Giám đốc doanh nghiệp
(Ký; ghi rõ họ, tên; đóng dấu doanh nghiệp)
(6)

Ngày ….tháng…. năm…….
Hải quan làm thủ tục đăng ký
(ký tên; đóng dấu Cục)
(7)

 

Ghi chú: - Số, ngày đăng ký danh Mục do đơn vị Hải quan làm thủ tục đăng ký danh Mục ghi, phù hợp với số thứ tự, ngày đăng ký ghi trong sổ theo dõi đăng ký danh Mục.

- Trị giá ghi tại cột (5): nếu tại thời Điểm đăng ký, doanh nghiệp chưa biết được chính xác trị giá hàng nhập khẩu thì ghi trị giá vào cột (5) và khi “trị giá dự kiến” vào cột (6)

- Người ký tại Mục (7): Lãnh đạo Cục hoặc lãnh đạo đơn vị được Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố ủy quyền ký.

 

Mẫu 2

 

Số tờ…...
Tờ số …..

PHIẾU THEO DÕI, TRỪ LÙI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TẠO TÀI SẢN
CỐ ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU

 

1- Kèm theo Danh Mục hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định dự án đầu tư được miễn thuế nhập khẩu số ………; ngày……tháng…….năm…………

2- Tên doanh nghiệp : ……………………………………..; Mã số doanh nghiệp……………………

3- Địa chỉ trụ sở doanh nghiệp …………………………………………………………………………..

4- Tên dự án đầu tư ……………………………………………………………………………………….

 

Số TT

Số, ký hiệu, ngày tờ khai hải quan

Tên hàng

Quy cách, phẩm chất

Đơn vị tính

Hàng hóa nhập khẩu theo tờ khai Hải quan

Hàng hóa còn lại chưa nhập khẩu

Công thức hải quan thống kê, trừ lùi ký tên, đóng dấu công chức.

Lượng

Trị giá

Lượng

Trị giá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hải quan cấp Phiếu theo dõi, trừ lùi
(ký tên; đóng dấu Cục)
(5)

 

Ghi chú: - Số tờ, tờ số và các tiêu chí tại các Mục 1, 2, 3, 4 do Hải quan nơi cấp phiếu theo dõi, trừ lùi ghi. Khi cấp phiếu theo dõi, trừ lùi, nếu 01 phiếu gồm nhiều tờ thì đơn vị Hải quan cấp phiếu phải đóng dấu treo lên tất cả các tờ.

- Số liệu tại các cột từ 1 đến 10 của Phiếu do Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa ghi.

- Người ký tại Mục (5) Phiếu theo dõi, trừ lùi này là người ký tại Mục (7) Danh Mục hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định dự án đầu tư được miễn thuế nhập khẩu.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5112/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5112/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/09/2007
Ngày hiệu lực06/09/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/07/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5112/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5112/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5112/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Ngọc Túc
        Ngày ban hành06/09/2007
        Ngày hiệu lực06/09/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/07/2009
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 5112/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định

          Lịch sử hiệu lực Công văn 5112/TCHQ-GSQL thủ tục hải quan hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định