Công văn 5117/BTP-KTrVB

Công văn 5117/BTP-KTrVB năm 2013 thực hiện nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản theo quy định tại Nghị định 16/2013/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5117/BTP-KTrVB vụ rà soát hệ thống hóa văn bản năm 2013


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5117/BTP-KTrVB
V/v: triển khai thực hiện nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản theo quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ngày 06/02/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi là Nghị định số 16/2013/NĐ-CP) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013. Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 15/6/2013, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2013 (sau đây gọi là Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP).

Để việc triển khai thực hiện Nghị định số 16/2013/NĐ-CP của Chính phủ đạt hiệu quả cao, với tư cách là cơ quan được giao giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi là văn bản), Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý Cơ quan quan tâm triển khai thực hiện một số việc từ nay đến hết năm 2013 như sau:

1. Căn cứ vào quy định về Trách nhiệm thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy định tại Điều 5 và Căn cứ rà soát văn bản quy định tại Điều 11 Nghị định số 16/2013/NĐ-CP, triển khai rà soát văn bản thuộc trách nhiệm rà soát của cơ quan mình theo trình tự, thủ tục, quy trình rà soát văn bản.

2. Định kỳ công bố danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần theo đúng thời gian quy định tại Điều 20 Nghị định số 16/2013/NĐ-CP và Điều 11 Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP.

3. Xây dựng Kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện bảo đảm để tổ chức hệ thống hóa văn bản kỳ đầu thống nhất trong cả nước theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 16/2013/NĐ-CP. Trong đó cần lưu ý:

- Thời gian công bố kết quả hệ thống hóa văn bản theo quy định tại Điểm c Khoản 5 Điều 25 Nghị định số 16/2013/NĐ-CP chậm nhất là 30 (ba mươi) ngày đối với văn bản của Trung ương, 60 (sáu mươi) ngày đối với văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp kể từ thời điểm hệ thống hóa văn bản (thời điểm hệ thống hóa văn bản kỳ đầu thống nhất trong cả nước là ngày 31/12/2013).

- Việc xác định đối tượng, phạm vi hệ thống hóa được thực hiện theo quy định của Nghị định số 16/2013/NĐ-CP và Thông tư 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP theo đó phải bảo đảm tập hợp được tất cả các văn bản còn hiệu lực tính đến ngày 31/12/2013.

4. Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức có liên quan thuộc cơ quan, đơn vị nghiên cứu, nắm rõ các quy định về rà soát, hệ thống hóa văn bản tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP và Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP.

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 16/2013/NĐ-CP nếu có vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh về Bộ Tư pháp để tổng hợp, xem xét giải quyết.

Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- STP các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, Cục KTrVB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Thế Liên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5117/BTP-KTrVB

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5117/BTP-KTrVB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/06/2013
Ngày hiệu lực 27/06/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5117/BTP-KTrVB vụ rà soát hệ thống hóa văn bản năm 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 5117/BTP-KTrVB vụ rà soát hệ thống hóa văn bản năm 2013
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5117/BTP-KTrVB
Cơ quan ban hành Bộ Tư pháp
Người ký Hoàng Thế Liên
Ngày ban hành 27/06/2013
Ngày hiệu lực 27/06/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 5117/BTP-KTrVB vụ rà soát hệ thống hóa văn bản năm 2013

Lịch sử hiệu lực Công văn 5117/BTP-KTrVB vụ rà soát hệ thống hóa văn bản năm 2013

  • 27/06/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 27/06/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực