Công văn 512/TT-QLCL

Công văn 512/TT-QLCL năm 2014 thực hiện chứng nhận, công bố hợp quy phân bón hữu cơ và phân bón khác theo Nghị định 202/2013/NĐ-CP do Cục Trồng trọt ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 512/TT-QLCL 2014 chứng nhận công bố hợp quy phân bón theo 202/2013/NĐ-CP


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC TRỒNG TRỌT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 512/TT-QLCL
V/v thực hiện chứng nhận, công bố hợp quy phân bón hữu cơ và phân bón khác theo quy định của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh/thành phố;
- Các Tổ chức chứng nhận hợp quy phân bón.

Ngày 27/11/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón (Nghị định số 202/2013/NĐ-CP) Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/02/2014.

Trách nhiệm quản lý nhà nước về phân bón của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được quy định tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP “Quản lý sản xuất, kinh doanh, chất lượng phân bón hữu cơ và phân bón khác”.

Trong khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân bón hữu cơ, phân bón khác; Thông tư hướng dẫn, quy định cụ thể một số Điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP; căn cứ công văn số 2114/BCT-HC ngày 19/3/2014 của Bộ Công Thương, Cục Trồng trọt hướng dẫn tạm thời hoạt động chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy phân bón hữu cơ, phân bón khác như sau:

1. Loại phân bón, chỉ tiêu phân bón phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy được quy định tại Phụ lục 1 gửi kèm theo công văn này.

2. Chỉ tiêu định lượng bắt buộc trong phân bón phục vụ cho hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy được quy định tại Phụ lục 2 gửi kèm theo công văn này.

3. Phương thức đánh giá hợp quy

- Đối với phân bón sản xuất trong nước: Phương thức 5 được quy định tại Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy (Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT).

- Đối với phân bón nhập khẩu: Phương thức 7 được quy định tại Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT

4. Căn cứ chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy

Phụ lục 1 và Phụ lục 2 tại công văn số 2114/BCT-HC ngày 19/3/2014 của Bộ Công thương về việc triển khai thực hiện Nghị định số 202/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý phân bón.

5. Giấy chứng nhận hợp quy bổ sung nội dung: Phương thức chứng nhận hợp quy, hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy.

6. Việc công bố hợp quy, tiếp nhận công bố hợp quy thực hiện theo quy định của Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT.

7. Hoạt động lấy mẫu phân bón thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 19 Chương III Nghị định số 202/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý phân bón.

8. Hoạt động thử nghiệm thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 19 Chương III Nghị định số 202/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý phân bón.

9. Danh sách các tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định tham gia hoạt động chứng nhận hợp quy phân bón hữu cơ, phân bón khác chi tiết tại Phụ lục 3 gửi kèm theo công văn này.

Cục Trồng trọt thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Lê Quốc Doanh (để b/c);
- Cục Hóa chất - BCT;
- Tổng cục Hải quan (để phối hợp);
- Lưu: VT, QLCL.

PHÓ CỤC TRƯỞNG
PHỤ TRÁCH CỤC
Phạm Đồng Quảng

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC PHÂN BÓN HỮU CƠ, PHÂN BÓN KHÁC PHẢI CHỨNG NHẬN HỢP QUY VÀ CÔNG BỐ HỢP QUY
(Kèm theo công văn số 512/TT-QLCL ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Cục Trồng trọt)

STT

LOẠI PHÂN BÓN

CHỈ TIÊU PHẢI CHỨNG NHẬN HỢP QUY VÀ CÔNG BỐ HỢP QUY

1

Phân hữu cơ

- Hàm lượng hữu cơ tổng số

- Hàm lượng Nts

- Ẩm độ đối với dạng bột

- pH H2O, tỷ trọng đối với phân bón dạng lỏng

2

Phân hữu cơ sinh học

- Hàm lượng hữu cơ tổng số

- Hàm lượng Nts

- Hàm lượng axít Humíc đối với phân bón sản xuất từ nguồn than bùn

- Các chất sinh học đối với phân bón sản xuất từ các nguồn hữu cơ khác ngoài than bùn

- Ẩm độ đối với phân bón dạng bột

- pH H2O, tỷ trọng đối với phân bón dạng lỏng

3

Phân hữu cơ khoáng

- Hàm lượng hữu cơ tổng số

- Ẩm độ đối với phân bón thể rắn

Tổng hàm lượng: Nts + P2O5hh +  K2Oht; Nts+P2O5hh; Nts + K2Oht; P2O5hh + K2Oht

4

Phân hữu cơ vi sinh

- Ẩm độ đối với phân bón dạng bột

- Hàm lượng hữu cơ tổng số

- Mật độ mỗi chủng vi sinh vật có ích đăng ký

5

Phân vi sinh vật

- Mật độ mỗi chủng vi sinh vật có ích đăng ký

6

Phân bón có bổ sung chất điều tiết sinh trưởng

- Hàm lượng mỗi chất điều tiết sinh trưởng đăng ký

- Tổng hàm lượng các chất điều tiết sinh trưởng đăng ký

7

Các loại phân bón: Hữu cơ; Hữu cơ khoáng; Hữu cơ vi sinh; Hữu cơ sinh học sản xuất từ nguyên liệu là rác thải đô thị, phế thải công nghiệp chế biến từ nông sản, thực phẩm, phế thải chăn nuôi.

- Asen (As),

- Cadimi (Cd),

- Chì (Pb),

- Thuỷ ngân (Hg),

- Mật độ Salmonella,

 

PHỤ LỤC 2

CHỈ TIÊU ĐỊNH LƯỢNG BẮT BUỘC TRONG PHÂN BÓN HỮU CƠ, PHÂN BÓN KHÁC
(Kèm theo công văn số 512/TT-QLCL ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Cục Trồng trọt)

STT

Chỉ tiêu

Định lượng bắt buộc

1

Phân hữu cơ khoáng

 

 

- Hàm lượng hữu cơ tổng số

Không thấp hơn 15%

 

- Ẩm độ: đối với phân bón dạng bột

Không vượt quá 25%

 

- Tổng hàm lượng Nts + P2O5hh + K2Ohh; Nts + P2O5hh; Nts + K2Ohh; P2O5hh + K2Ohh;

Không thấp hơn 8%

2

Phân hữu cơ

 

 

- Ẩm độ đối với phân bón dạng bột

Không vượt quá 25%

 

- Hàm lượng hữu cơ tổng số

Không thấp hơn 22%

 

- Hàm lượng đạm tổng số (Nts)

Không thấp hơn 2,5%

 

- pHH2O (đối với phân hữu cơ bón qua lá)

Trong khoảng từ 5 -7

3

Phân hữu cơ sinh học

 

 

- Ẩm độ đối với phân bón dạng bột

Không vượt quá 25%

 

- Hàm lượng hữu cơ tổng số

Không thấp hơn 22%

 

- Hàm lượng Nts

Không thấp hơn 2,5%

 

- Hàm lượng axit Humic (đối với phân chế biến từ than bùn)

- Tổng hàm lượng các chất sinh học (đối với phân chế biến từ nguồn hữu cơ khác)

Không thấp hơn 2,5%

Không thấp hơn 2,0%

 

- pHH2O (đối với phân hữu cơ sinh học bón qua lá)

Trong khoảng từ 5-7

4

Phân hữu cơ vi sinh

 

 

- Ẩm độ đối với phân bón dạng bột

Không vượt quá 30%

 

- Hàm lượng hữu cơ tổng số

Không thấp hơn 15%

 

- Mật độ mỗi chủng vi sinh vật có ích

Không thấp hơn 1 x 106 CFU/g (ml)

5

Phân vi sinh vật

- Mật độ mỗi chủng vi sinh vật có ích

Không thấp hơn 1 x 108 CFU/g (ml)

6

Phân có bổ sung chất điều tiết sinh trưởng

- Tổng hàm lượng các chất điều tiết sinh trưởng

Không vượt quá 0,5%

7

Phân bón hữu cơ; hữu cơ khoáng; hữu cơ vi sinh; hữu cơ sinh học sản xuất từ nguyên liệu là rác thải đô thị, từ phế thải công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm, phế thải chăn nuôi; phân bón lá có nguồn gốc hữu cơ

 

 

- Hàm lượng Asen (As)

Không vượt quá 3,0 mg/kg (lít) hoặc ppm

 

- Hàm lượng Cadimi (Cd)

Không vượt quá 2,5 mg/kg (lít) hoặc ppm

 

- Hàm lượng Chì (Pb)

Không vượt quá 300,0 mg/kg (lít) hoặc ppm

 

- Hàm lượng Thủy ngân (Hg)

Không vượt quá 2,0 mg/kg (lít) hoặc ppm

 

- Mật độ Vi khuẩn Salmonella

Không phát hiện trong 25g hoặc 25 ml mẫu kiểm tra (CFU)

 

PHỤ LỤC 3

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN HỢP QUY CỤC TRỒNG TRỌT CHỈ ĐỊNH
(Kèm theo công văn số 512/TT-QLCL ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Cục Trồng trọt)

 

TT

ĐƠN VỊ

SỐ QUYẾT ĐỊNH

NGÀY QUYẾT ĐỊNH

MÃ SỐ

1

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Quatest 3)

Địa chỉ: 49 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

348/QĐ-TT-QLCL

11/9/2010 (Hiệu lực 5 năm)

TCCN-PB 10-02

2

Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2

Địa chỉ: Số 31, đường Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

398/QĐ-TT-QLCL

29/9/2010 (Hiệu lực 5 năm)

TCCN-PB 10-03

3

Công ty cổ phần giám định và khử trùng FCC

Địa chỉ: Số 45, Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1, tp Hồ Chí Minh

515/QĐ-TT-QLCL

29/11/2010 (Hiệu lực 5 năm)

TCCN-PB 10-04

4

Công ty cổ phần giám định cà phê và hàng hóa xuất nhập khẩu (CAFECONTROL)

Địa chỉ: Số 228 Pasteur, phường 6, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

517/QĐ-TT-QLCL

29/11/2010 (Hiệu lực 5 năm)

TCCN-PB 10-05

5

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2

Địa chỉ: Số 97, Lý Thái Tổ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

631/QĐ-TT-QLCL

23/12/2010 (Hiệu lực 5 năm)

TCCN-PB 10-06

6

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

Địa chỉ: Số 54, Trần Nhân Tông, Hà Nội

28/QĐ-TT-QLCL

25/01/2011 (Hiệu lực 5 năm)

TCCN-PB 11-01

7

Trung tâm giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy - Công ty cổ phần công nghệ Cát Việt

Địa chỉ: 123 Nguyễn Đức Trung, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, tp Đà Nẵng

245/QĐ-TT-QLCL

13/6/2012 (Hiệu lực 5 năm)

TCCN-PB 12-01

8

Công ty TNHH KENCERT

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Savico, số 66 Võ Văn Tần, thành phố Đà Nẵng

546/QĐ-TT-QLCL

16/11/2012 (Hiệu lực 5 năm)

TCCN-PB 12-02

9

Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón vùng nam Bộ

Địa chỉ: Số 12 Nguyễn Chí Thanh, phường 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

548/QĐ-TT-QLCL

19/11/2012 (Hiệu lực 5 năm)

TCCN-PB 12-03

10

Công ty cổ phần chứng nhận GLOBALCERT

Địa chỉ: Số 79 Quang Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

569/QĐ-TT-QLCL

22/11/2012 (Hiệu lực 5 năm)

TCCN-PB 12-04

11

Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia

Số 06 Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

589/QĐ-TT-QLCL

30/11 /2012 (Hiệu lực 3 năm)

TCCN-PB 12-05

12

Trung tâm Chứng nhận Phù hợp - QUACERT

Địa chỉ: Số 8 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội

310/QĐ-TT-QLCL

26/7/2013 (Hiệu lực 3 năm)

01-0006-BNN

13

Công ty cổ phần chứng nhận và giám định Vinacert

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

348/QĐ-TT-QLCL

08/8/2013 (Hiệu lực 3 năm)

01-0010-BNN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 512/TT-QLCL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu512/TT-QLCL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2014
Ngày hiệu lực31/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 512/TT-QLCL 2014 chứng nhận công bố hợp quy phân bón theo 202/2013/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 512/TT-QLCL 2014 chứng nhận công bố hợp quy phân bón theo 202/2013/NĐ-CP
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu512/TT-QLCL
       Cơ quan ban hànhCục trồng trọt
       Người kýPhạm Đồng Quảng
       Ngày ban hành31/03/2014
       Ngày hiệu lực31/03/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 512/TT-QLCL 2014 chứng nhận công bố hợp quy phân bón theo 202/2013/NĐ-CP

          Lịch sử hiệu lực Công văn 512/TT-QLCL 2014 chứng nhận công bố hợp quy phân bón theo 202/2013/NĐ-CP

          • 31/03/2014

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 31/03/2014

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực