Công văn 5126/UBND-NC

Công văn 5126/UBND-NC năm 2020 thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5126/UBND-NC 2020 triển khai Nghị quyết về giải pháp với biên chế giáo dục y tế Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5126/UBND-NC
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế (gọi tắt là Nghị quyết số 102/NQ-CP) và Công văn số 5075/BNV-TCBC ngày 26/9/2020 của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ, UBND Thành phố hướng dẫn triển khai thực hiện như sau:

1. Giao các đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vi sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 102/NQ-CP đến các đơn vị sự nghiệp giáo dục mầm non, phổ thông và y tế công lập (sau đây gọi tắt là đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập) để thực hiện tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ viên chức, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập thuộc phạm vi quản lý.

2. Triển khai thực hiện Khoản 2 Nghị quyết số 102/NQ-CP như sau:

a) Căn cứ để đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên thực hiện ký hợp đồng lao động đối với các vị trí việc làm là giáo viên và viên chức y tế hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp, gồm:

- Vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc của đơn vị đã được UBND Thành phố phê duyệt.

- Tổng số lượng người làm việc là giáo viên và viên chức y tế của đơn vị hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp và hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao thấp hơn định mức giáo viên/lớp, viên chức y tế/giường bệnh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế.

- Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp ngoài phần kinh phí ngân sách nhà nước cấp đủ để bảo đảm việc làm ổn định, tiền lương và thu nhập theo đúng quy định của pháp luật về hợp đồng lao động cho số giáo viên và viên chức y tế được ký hợp đồng lao động được cơ quan có thẩm quyền giao.

- Quỹ phúc lợi của đơn vị bảo đảm đủ để chi trả chế độ, chính sách cho số hợp đồng lao động giáo viên, viên chức y tế khi chấm dứt hợp đồng lao động.

b) Về số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp và ký hợp đồng lao động

- Đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập xây dựng kế hoạch số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp (đảm bảo cộng với biên chế hưởng lương ngân sách luôn thấp hơn định mức quy định); báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp (Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, UBND quận, huyện, thị xã) xem xét và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 30/10/2020 theo biểu mẫu đính kèm; để Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt.

- Căn cứ định mức quy định, UBND Thành phố giao số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với đơn vị theo đúng quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 9 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

- Căn cứ số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp được UBND Thành phố giao và căn cứ quy định của pháp luật về hợp đồng lao động, phân cấp quản lý của UBND Thành phố, đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập thực hiện ký kết hợp đồng lao động đối với từng trường hợp là giáo viên và viên chức y tế của đơn vị; thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động và chi trả chế độ, chính sách từ quỹ phúc lợi của đơn vị đối với số hợp đồng lao động giáo viên và viên chức y tế này khi kết thúc hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật về hợp đồng lao động.

3. Triển khai thực hiện Khoản 3 Nghị quyết số 102/NQ-CP như sau:

a) Căn cứ để đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thực hiện ký hợp đồng lao động dưới 12 tháng đối với vị trí việc làm là giáo viên và viên chức y tế, gồm:

- Còn số lượng người làm việc (biên chế viên chức) chưa sử dụng so với số được UBND Thành phố giao.

- Kế hoạch tuyển dụng viên chức hằng năm đã được Sở Nội vụ thẩm định để trình UBND Thành phố phê duyệt.

b) Về ký hợp đồng lao động

- Đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập xác định rõ thời điểm của số giáo viên, viên chức y tế sẽ nghỉ thai sản, nghỉ thôi việc (nếu có), nghỉ hưu theo chế độ trong năm mà chưa kịp tuyển dụng theo kế hoạch tuyển dụng đã được Sở Nội vụ thẩm định để trình UBND Thành phố phê duyệt: để thực hiện ký hợp đồng lao động (dưới 12 tháng) theo đúng phân cấp quản lý của UBND Thành phố và quy định của pháp luật về hợp đồng lao động; kịp thời thay thế cho số giáo viên, viên chức y tế nghỉ thai sản, nghỉ thôi việc (nếu có), nghỉ hưu và giáo viên dạy buổi thứ 02 trong ngày (đối với cơ sở giáo dục dạy 02 buổi trong ngày).

Các đơn vị sự nghiệp sử dụng từ dự toán chi của đơn vị sự nghiệp, nguồn thu từ hoạt động của đơn vị (phí được để lại theo quy định, thu dịch vụ,...) để chi trả chế độ cho số lao động hợp đồng này và thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã đã tuyển dụng thay thế đối với số giáo viên, viên chức y tế nêu trên.

- Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ kế hoạch tuyển dụng của đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập đã được UBND Thành phố phê duyệt, thực hiện tuyển dụng viên chức để bổ sung cho số giáo viên, viên chức y tế còn thiếu so với số lượng người làm việc (biên chế viên chức) được giao và để thay thế cho số giáo viên, viên chức y tế nghỉ thôi việc, nghỉ hưu theo chế độ; bảo đảm đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập thực hiện chấm dứt hợp đồng sau khi cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định tuyển dụng theo quy định.

4. Một số nội dung cần lưu ý

a) Điều kiện đối với người được ký hợp đồng lao động:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

- Đạt tiêu chuẩn trình độ giáo viên và viên chức y tế theo Bản mô tả và khung năng lực của vị trí việc làm đã được UBND Thành phố phê duyệt. Đối với tiêu chuẩn trình độ giáo viên: Thực hiện theo chuẩn trình độ mới quy định tại Luật Giáo dục ngày 14/6/2019; trường hợp đơn vị khó khăn về nguồn nhân lực, có thể ký hợp đồng theo tiêu chuẩn trình độ cũ và có lộ trình cụ thể phù hợp với Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

b) Mức tiền lương làm căn cứ ký hợp đồng lao động và giải quyết chế độ, chính sách khi chấm dứt hợp đồng lao động:

Đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập xác định theo quy định của pháp luật về hợp đồng lao động trên cơ sở mức lương tối thiểu vùng (vùng I tương ứng là 4.420.000 đồng/tháng và vùng II tương ứng là 3.920.000 đồng/tháng) và cần đảm bảo tương quan hợp lý giữa các vị trí việc làm trong đơn vị.

UBND Thành phố yêu cầu các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế; UBND các quận, huyện, thị xã; các đơn vị sự nghiệp giáo dục và y tế công lập tổ chức triển khai theo hướng dẫn. Quá trình thực hiện có vướng mắc, báo cáo kịp thời UBND Thành phố (qua Sở Nội vụ) để được hướng dẫn hoặc tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực HĐND TP;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các PCT UBND TP;
- Các Sở: Nội vụ, Tài chính, LĐ-TB&XH;
- VPUBNDTP: CVP, các PCVP; NC, TH, TKBT;
- Lưu: VT, SNV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5126/UBND-NC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5126/UBND-NC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2020
Ngày hiệu lực26/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5126/UBND-NC

Lược đồ Công văn 5126/UBND-NC 2020 triển khai Nghị quyết về giải pháp với biên chế giáo dục y tế Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5126/UBND-NC 2020 triển khai Nghị quyết về giải pháp với biên chế giáo dục y tế Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5126/UBND-NC
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Văn Sửu
        Ngày ban hành26/10/2020
        Ngày hiệu lực26/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5126/UBND-NC 2020 triển khai Nghị quyết về giải pháp với biên chế giáo dục y tế Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5126/UBND-NC 2020 triển khai Nghị quyết về giải pháp với biên chế giáo dục y tế Hà Nội

              • 26/10/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/10/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực