Công văn 5127/BHXH-PC

Công văn 5127/BHXH-PC năm 2015 hướng dẫn lựa chọn, thiết lập cán bộ làm đầu mối Kiểm soát thủ tục hành chính do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5127/BHXH-PC lựa chọn thiết lập cán bộ làm đầu mối Kiểm soát thủ tục hành chính 2015


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5127/BHXH-PC
V/v hướng dẫn lựa chọn, thiết lập cán bộ làm đầu mối Kiểm soát TTHC

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Để đảm bảo tính thống nhất thi hành Quyết định s 1458/QĐ-BHXH ngày 03/12/2015 ca Bo hiểm xã hội Việt Nam về việc thiết lập hệ thống công chức, viên chức làm đầu mối Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn một snội dung sau:

I. Tiêu chí lựa chọn cán bộ làm đầu mối Kiểm soát TTHC

Cán bộ làm đầu mi Kiểm soát TTHC (sau đây gọi tắt là cán bộ làm đầu mối) đm bảo có đủ các tiêu chí sau:

1. Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn và am hiểu các quy định về TTHC, quy trình giải quyết nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

2. Có đnăng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao quy định tại Điều 2 Quyết định số 1458/QĐ-BHXH; đồng thời, tham mưu giúp thủ trưởng đơn vị thực thi có hiệu quả trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách TTHC.

3. Làm việc n định tại một trong những vị trí chuyên môn theo Quyết định số 1458/QĐ-BHXH:

a) Đối tượng thuộc Khoản 2, Khoản 3 Điều 1 là viên chức thuộc đơn vị.

b) Đi tượng thuộc Khoản 4 Điều 1 là viên chức thuộc 04 Phòng: Văn phòng, Tiếp nhận và trả kết quả TTHC, Tổ chức cán bộ, Kiểm tra.

c) Đối tượng thuộc Khoản 5 Điều 1 là viên chức thuộc Tổ, Bộ phận Tiếp nhận và Quản lý hồ sơ của Bảo hiểm xã hội cấp huyện.

II. Thiết lập hệ thống, thay đổi, bổ sung và trách nhiệm của cán bộ làm đầu mối

1. Thiết lập hệ thống cán bộ làm đầu mối

Slượng cán bộ làm đầu mối được thiết lập không quá số lượng tối thiểu theo quy định tại Quyết định số 1458/QĐ-BHXH:

a) Thtrưởng các đơn vị giúp việc Tổng Giám đốc lập danh sách cán bộ đầu mối gi Ban Pháp chế tổng hợp, trình Tổng Giám đốc phê duyệt.

b) Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phban hành quyết định phê duyệt danh sách cán bộ làm đầu mối, đồng thi gi Ban Pháp chế tổng hợp, theo dõi.

2.Thay đổi cán bộ làm đầu mối

Trong trường hợp cần thay đổi cán bộ làm đầu mối mà không làm thay đổi slượng của danh sách đã phê duyệt:

a) Thủ trưởng các đơn vị giúp việc Tổng Giám đốc lập danh sách, nêu rõ lý do thay đổi gửi Ban Pháp chế.

b) Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tnh, thành phố ban hành quyết định thay đi cán bộ làm đầu mối; đồng thời, gửi Ban Pháp chế tổng hợp, theo dõi.

3. Bsung cán bộ làm đầu mối

Định kỳ tháng 12 hàng năm, căn cứ yêu cầu, kết quả thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát TTHC, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố đề xuất việc bổ sung cán bộ làm đầu mối gửi Ban Pháp chế tng hợp, báo cáo Tổng Giám đốc xem xét phê duyệt.

4. Trách nhiệm của cán bộ làm đầu mối

Cán bộ làm đầu mi chịu trách nhiệm trước Thủ trưng đơn vị về việc thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát TTHC tại đơn vị; chịu sự hướng dẫn, kiểm tra của Ban Pháp chế về nghiệp vụ Kiểm soát TTHC.

III. Tổ chức thực hiện

1. Đđảm bảo cho hệ thống cán bộ làm đầu mi Kiểm soát TTHC bt đầu hoạt động từ ngày 01/01/2016:

a) Thủ trưng các đơn vị giúp việc Tng Giám đốc lập danh sách cán bộ làm đầu mối gửi Ban Pháp chế trước ngày 25/12/2015.

b) Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố ban hành quyết định phê duyệt danh sách cán bộ làm đầu mối, gửi Ban Pháp chế trước ngày 31/12/2015.

2. Danh sách cán bộ làm đu mối lập theo Mu 01/DSĐM ban hành kèm theo văn bản này.

Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện phản ánh về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Ban Pháp chế) theo địa chỉ: thutuchanhchin[email protected] hoặc số điện thoại 04.39928017 để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc;
-
Các Phó TGĐ;
-
Lưu: VT, PC (08).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ

Lương Anh Tuấn

 

 

Mu 01/DSDM
(Ban hành kèm theo Công văn số 5127/BHXH-PC ngày 17/12/2015 ca BHXH Việt Nam)

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
…………… (1) ………………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………., ngày ….. tháng ….. năm …..

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ LÀM ĐẦU MỐI KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Ban hành kèm theo ………. (2) ……….)

STT

Họ và tên

Sinh năm

 

Trình độ, chuyên môn đào tạo

Chức vụ

Đơn vị
(Tên Phòng/huyện)

Số điện thoại di động, email

Ghi chú

Nam

Nữ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Nguyễn Văn A

1967

 

Cử nhân, Học viện hành chính

Chuyên viên

Phòng Tiếp nhận và trả kết qu TTHC

Đt: 09XXXXXX

email: nva@.....com

 

2

Nguyn Thị B

 

1980

Cử nhân, Đại học Luật

Phó Trưởng phòng

Văn phòng

Đt: 090 XXXXX

email: [email protected]

Thay ông Lê Văn B,

………………..

3

……………

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng: ------người

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Lưu ý:

- (1) : Tên đơn vị giúp việc Tng Giám đốc/đơn vị sự nghiệp trực thuộc/BHXH tnh, thành phố;

- (2): + Công văn đi với đơn vị giúp việc Tổng Giám đốc (nếu có);

         + Quyết định đi với đơn vị sự nghiệp trực thuộc/BHXH tnh, thành phố.

- Cột 9 sử dụng trong trường hợp thay đi cán bộ làm đu mi: Ghi thông tin cán bộ làm đu mối trước khi thay đi.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5127/BHXH-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5127/BHXH-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2015
Ngày hiệu lực17/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5127/BHXH-PC lựa chọn thiết lập cán bộ làm đầu mối Kiểm soát thủ tục hành chính 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 5127/BHXH-PC lựa chọn thiết lập cán bộ làm đầu mối Kiểm soát thủ tục hành chính 2015
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu5127/BHXH-PC
       Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
       Người kýLương Anh Tuấn
       Ngày ban hành17/12/2015
       Ngày hiệu lực17/12/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5127/BHXH-PC lựa chọn thiết lập cán bộ làm đầu mối Kiểm soát thủ tục hành chính 2015

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5127/BHXH-PC lựa chọn thiết lập cán bộ làm đầu mối Kiểm soát thủ tục hành chính 2015

             • 17/12/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/12/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực