Công văn 517/SXD-XD

Công văn 517/SXD-XD về thực hiện Thông tư hướng dẫn 16/2008/TT-BXD do Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 517/SXD-XD thực hiện Thông tư hướng dẫn 16/2008/TT-BXD


UBND TỈNH LONG AN
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 517/SXD-XD
V/v thực hiện Thông tư hướng dẫn số 16/2008/TT-BXD ngày 11/9/2008

Tân An, ngày 10 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân 14 huyện thị;
- Sở Công Thương;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Ban Quản lý các khu Công nghiệp;
- Trung tâm KĐCLCTXD - Sở Xây dựng;
- Trung tâm KĐCLCTGT - Sở GT&VT;
- Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng thủy lợi Long An;
- Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Long An.

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

* Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 16/2008/TT-BXD ngày 11/9/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng, quy định tại khoản 8 Điều 1 của Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ, đã có hiệu lực ngày 21/10/2008.

Sở Xây dựng thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An, nghiêm túc thực hiện theo quy định.

* Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, Sở Xây dựng đề nghị:

- Đối với chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực:

+ Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi 01 giấy chứng nhận này kèm theo báo cáo kết quả kiểm tra đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình hoặc hạng mục công trình được chứng nhận cho Sở Xây dựng để kiểm tra và quản lý. Giấy chứng nhận này là căn cứ để chủ đầu tư đưa công trình vào sử dụng.

+ Trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận thì tổ chức kiểm tra có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư về quyết định của mình, trong đó nêu rõ lý do không cấp giấy chứng nhận. Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo việc này cho Sở Xây dựng biết để kiểm tra và xử lý.

- Đối với chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng:

+ Trường hợp việc chứng nhận được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng ở địa phương (Sở Xây dựng, các Sở có công trình xây dựng, phòng Công thương huyện, phòng Quản lý Đô thị thị xã, bộ phận quản lý xây dựng cấp xã, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp) thì chủ đầu tư có trách nhiệm gửi 01 giấy chứng nhận kèm theo báo cáo kết quả kiểm tra sự phù hợp về chất lượng của cơ quan này để kiểm tra và quản lý. Giấy chứng nhận này là căn cứ để đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

+ Trường hợp việc chứng nhận được thực hiện theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân khác thì chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu gửi 01 giấy chứng nhận cho bên có yêu cầu chứng nhận làm cơ sở để thực hiện các thỏa thuận tiếp theo.

+ Trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận sự phù hợp về chất lượng, tổ chức chứng nhận có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do không cấp giấy chứng nhận cho chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu và bên có yêu cầu chứng nhận để biết và xử lý.

+ Các đơn vị quản lý nhà nước về xây dựng: Các Sở có công trình xây dựng chuyên ngành, phòng Công thương huyện, phòng Quản lý Đô thị thị xã, bộ phận quản lý xây dựng cấp xã, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp; các tổ chức và cá nhân khác yêu cầu chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng, gởi bản sao giấy chứng nhận hoặc văn bản thông báo (trường hợp không cấp giấy chứng nhận) để Sở Xây dựng quản lý, kiểm tra và tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng hàng năm.

- Tổ chức thực hiện chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và tổ chức thực hiện việc chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng: cung cấp thông tin về điều kiện năng lực cho Sở Xây dựng, để gửi cho Bộ Xây dựng tổng hợp đăng tải.

Kính chuyển các đơn vị phối hợp cùng với Sở Xây dựng hướng dẫn các tổ chức cá nhân và các chủ đầu tư thực hiện theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để được hướng dẫn hoặc tổng hợp trình Bộ Xây dựng có ý kiến trả lời chính thức những nội dung chưa rõ.

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh "báo cáo"
- Ban QLDAXD (thực hiện);
- Lưu: VT, XD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Võ Văn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 517/SXD-XD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu517/SXD-XD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2009
Ngày hiệu lực10/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 517/SXD-XD

Lược đồ Công văn 517/SXD-XD thực hiện Thông tư hướng dẫn 16/2008/TT-BXD


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 517/SXD-XD thực hiện Thông tư hướng dẫn 16/2008/TT-BXD
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu517/SXD-XD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýVõ Văn Thành
        Ngày ban hành10/04/2009
        Ngày hiệu lực10/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 517/SXD-XD thực hiện Thông tư hướng dẫn 16/2008/TT-BXD

            Lịch sử hiệu lực Công văn 517/SXD-XD thực hiện Thông tư hướng dẫn 16/2008/TT-BXD

            • 10/04/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/04/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực