Công văn 5178/TCT-KK

Công văn 5178/TCT-KK năm 2017 về hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa của Công ty Việt Cường do Tổng cục Thuế ban hành

Công văn 5178/TCT-KK 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa Công ty Việt Cường đã được thay thế bởi Công văn 5482/TCT-KK 2018 số liệu hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa cho Công ty Việt Cường và được áp dụng kể từ ngày 31/12/2018.

Nội dung toàn văn Công văn 5178/TCT-KK 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa Công ty Việt Cường


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5178/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT nộp thừa của Công ty CP CBTS XNK Việt Cường

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1017/CT-KK-KTT ngày 05/9/2017 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu về việc vướng mắc hoàn thuế nộp thừa từ dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) năm 2015. Về việc này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 13 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Khoản 5 Điều 28, Điều 33, Điều 57, Điểm d Khoản 2 Điều 59 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Điều 7 Thông tư số 150/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lập, quản lý và việc thực hiện hoàn thuế từ Quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng:

Căn cứ Điều 26 Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 3.1 Mục III công văn số 1801/KBNN-KTNN ngày 18/7/2014 của Kho bạc nhà nước về việc hướng dẫn kế toán chi hoàn thuế GTGT theo Thông tư số 150/2013/TT-BTC;

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 2 Mục II Công văn số 5563/KBNN-KTNN ngày 27/12/2016 của Kho bạc nhà nước về việc hướng dẫn kế toán chi hoàn thuế GTGT theo Thông tư số 99/2016/TT-BTC;

Trường hợp Công ty CP CBTS XNK Việt Cường (sau đây gọi tắt là Công ty Việt Cường) đã tạm nộp số tiền 49.035.232 đồng vào tài khoản thu hồi hoàn thuế GTGT tại Kho bạc nhà nước (tài khoản 8991) vào ngày 25/8/2015 sau đó Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu đã có quyết định số 1272/QĐ-CT ngày 22/12/2015 về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, trong đó thu hồi tiền thuế GTGT đã hoàn là 238.597.370 đồng và ngày 20/5/2016 Công ty Việt Cường đã nộp đủ số tiền 238.597.370 đồng vào tài khoản thu hồi hoàn thuế GTGT (tài khoản 8991) nhưng không trừ đi khoản tiền đã tạm nộp (49.035.232 đồng), đồng thời số tiền nêu trên đã được Kho bạc nhà nước hạch toán giảm chi hoàn thuế GTGT năm 2015, năm 2016 dẫn đến khi hết thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 phát sinh khoản tiền thuế GTGT nộp thừa là 49.035.232 đồng của Công ty Việt Cường thì Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu có trách nhiệm hướng dẫn Công ty Việt Cường lập hồ sơ hoàn thuế và xử lý giải quyết hồ sơ hoàn thuế theo quy định tại Điều 33, Điều 57, Điều 59 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Nguồn tiền hoàn trả được chi từ nguồn chi khác của ngân sách trung ương năm hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế Bạc Liêu được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, PC, NSNN (BTC);
- KBNN;
- Vụ CS, PC (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5178/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5178/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2017
Ngày hiệu lực09/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5178/TCT-KK

Lược đồ Công văn 5178/TCT-KK 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa Công ty Việt Cường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5178/TCT-KK 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa Công ty Việt Cường
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5178/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Đại Trí
        Ngày ban hành09/11/2017
        Ngày hiệu lực09/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5178/TCT-KK 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa Công ty Việt Cường

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5178/TCT-KK 2017 hoàn thuế giá trị gia tăng nộp thừa Công ty Việt Cường