Công văn 519/UBND-KH&ĐT

Công văn 519/UBND-KH&ĐT năm 2016 tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ kiên cố giao thông, thủy lợi nội đồng và giao thông thôn xóm xây dựng nông thôn mới do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 519/UBND-KH&ĐT hỗ trợ kiên cố giao thông thủy lợi Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 519/UBND-KH&ĐT
V/v: Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ kiên cố giao thông, thủy lợi nội đồng và giao thông thôn xóm xây dựng nông thôn mới.

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi

- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã.

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được văn bản số 228/KH&ĐT-NN ngày 19/01/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ kiên cố giao thông, thủy lợi nội đồng và giao thông thôn xóm xây dựng nông thôn mới (có bản chụp gửi kèm).

Về việc này, UBND Thành phố có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận về nguyên tắc theo nội dung đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.

2. Để triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ kiên cố giao thông, thủy lợi trong thời gian tới, giao các sở, ngành triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

a) Sở Nông nghiệp và PTNT:

Chủ trì, phối hợp với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thị xã khẩn trương thực hiện rà soát, điều chỉnh Đề án xây dựng nông thôn mới của các xã, việc điều chỉnh cơ cấu vốn thực hiện đề án phải căn cứ khả năng hỗ trợ của ngân sách Thành phố, ngân sách cấp huyện, ngân sách xã và các nguồn vốn huy động ngoài ngân sách nhà nước để xây dựng lộ trình đầu tư phù hợp với khả năng huy động nguồn lực, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

- Tổng hợp, xây dựng kế hoạch, định mức hỗ trợ từ ngân sách Thành phố theo chính sách hỗ trợ kiên cố giao thông, thủy lợi nội đồng và giao thông thôn xóm xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020, đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách các cấp; trình UBND Thành phố phê duyệt làm cơ sở chỉ đạo triển khai thực hiện.

b) Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT: Rà soát, bổ sung thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, định mức kinh tế kỹ thuật, phương pháp lập dự toán các công trình giao thông, thủy lợi nội đồng, giao thông thôn xóm phục vụ công tác xây dựng nông thôn mới.

c) UBND các huyện, thị xã:

- Rà soát, phê duyệt điều chỉnh Đề án xây dựng nông thôn của các xã theo hướng dẫn của Liên Sở Tài chính - Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 6375/HD-LS ngày 31/10/2014 và chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 7917/UBND-KT ngày 05/11/2015.

- Xây dựng phương án và cam kết huy động đủ nguồn lực (ngoài phần NSTP hỗ trợ) đảm bảo hoàn thành kế hoạch kiên cố giao thông, thủy lợi nội đồng và giao thông thôn xóm xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của UBND Thành phố.

- Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt các dự án kiên cố giao thông, thủy lợi nội đồng và giao thông thôn xóm thuộc Đề án xây dựng nông thôn mới của các xã theo quy định tại Thông tư 03/2013TT-BKHĐT ngày 07/8/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính:

- Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã thực hiện quản lý đầu tư các dự án kiên cố giao thông, thủy lợi theo cơ chế đầu tư đặc thù xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan.

- Tham mưu cho UBND Thành phố về khả năng cân đối, huy động và phân bổ nguồn lực đầu tư hàng năm để thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định.

c) Sở Tài chính: Căn cứ chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 7917/UBND-KT ngày 05/11/2015, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã thực hiện huy động, phân bổ sử dụng nguồn vốn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nói chung và kế hoạch kiên cố giao thông, thủy lợi nội đồng và giao thông thôn xóm nói riêng; hướng dẫn công tác thanh, quyết toán dự án, nhiệm vụ (thuộc Đề án) đã hoàn thành và hạch toán ghi thu, ghi chi vào ngân sách xã nguồn vốn huy động ngoài ngân sách Nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Yêu cầu các sở, ngành khẩn trương triển khai thực hiện, báo cáo UBND Thành phố xem xét theo quy định trước ngày 30/3/2016.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND Thành phố (để b/c);
- UBND các huyện, thị xã;
- VP UBND TP: + CVP, PCVP NgNgSơn;
+ TH, NNNT;
- Lưu VT,NNNT Quang.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 519/UBND-KH&ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu519/UBND-KH&ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/01/2016
Ngày hiệu lực29/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 519/UBND-KH&ĐT hỗ trợ kiên cố giao thông thủy lợi Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 519/UBND-KH&ĐT hỗ trợ kiên cố giao thông thủy lợi Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu519/UBND-KH&ĐT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýTrần Xuân Việt
        Ngày ban hành29/01/2016
        Ngày hiệu lực29/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 519/UBND-KH&ĐT hỗ trợ kiên cố giao thông thủy lợi Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 519/UBND-KH&ĐT hỗ trợ kiên cố giao thông thủy lợi Hà Nội

           • 29/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực