Công văn 5211/TCT-CS

Công văn số 5211/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các đơn vị thực hiện cổ phần hóa do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5211/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đơn vị thực hiện cổ phần hóa


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 5211/TCT-CS
V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Tập đoàn điện lực Việt Nam

Trả lời công văn số 4976/CV-EVN-TCKT+CPH&CK ngày 21/9/2007 của Tập đoàn điện lực Việt Nam hỏi về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các đơn vị thực hiện cổ phần hóa, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm 2 Điều 46 Chương VII Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định: “bãi bỏ quy định ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần. Các công ty cổ phần được thành lập từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP cho thời gian còn lại”.

- Tại Điểm 4 Phần H Thông tư số 24/2007/NĐ-CP Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp">134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định: “Công ty cổ phần thành lập từ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ ngày nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực thi hành (ngày 21/3/2007) không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như cơ sở kinh doanh mới thành lập”.

Căn cứ các quy định nêu trên, công ty cố phần thành lập từ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trước ngày Nghị định số 24/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được hưởng ưu đãi thế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 cho thời gian còn lại. Trường hợp Tập đoàn điện lực Việt Nam có các doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa, có quyết định phê duyệt phương án cổ phần trước ngày Nghị định số 24/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành như Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chuyển thành công ty cổ phần cấp sau ngày 24/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì sẽ không thuộc diện được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp như quy định tại Điểm 2 Điều 46 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Tập đoàn điện lực Việt Nam biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5211/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5211/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/12/2007
Ngày hiệu lực 14/12/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5211/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đơn vị thực hiện cổ phần hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 5211/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đơn vị thực hiện cổ phần hóa
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5211/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 14/12/2007
Ngày hiệu lực 14/12/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 5211/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đơn vị thực hiện cổ phần hóa

Lịch sử hiệu lực Công văn 5211/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đơn vị thực hiện cổ phần hóa

  • 14/12/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 14/12/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực