Công văn 5236/LĐTBXH-VP

Công văn 5236/LĐTBXH-VP năm 2017 về xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5236/LĐTBXH-VP 2017 xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính 2018


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5236/LĐTBXH-VP
V/v xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm theo Công văn số 725/BNV-CCHC ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Bộ Nội vụ và Quyết định số 1003/QĐ-LĐTBXH ngày 27/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2016-2020, Bộ yêu cầu:

1. Các đơn vị xây dựng, ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của đơn vị (tham khảo đề cương, hướng dẫn kèm theo).

2. Đối với các đơn vị được Bộ giao phụ trách các lĩnh vực về cải cách hành chính của Bộ ngoài việc xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của đơn vị đồng thời xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 về lĩnh vực được Bộ giao phụ trách về công tác cải cách hành chính, cụ thể:

- Vụ Tổ chức cán bộ: Cải cách tổ chức bộ máy; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Vụ Kế hoạch - Tài chính: Cải cách tài chính công.

- Trung tâm thông tin: Hiện đại hóa hành chính.

- Vụ Pháp chế: Cải cách thể chế.

- Thanh tra Bộ: Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư.

3. Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của các đơn vị và Kế hoạch cải cách hành chính về các lĩnh vực năm 2018 của các đơn vị được Bộ giao phụ trách gửi về Bộ (qua Văn phòng Bộ, đồng thời gửi vào hộp thư điện tử [email protected]. vn) thời hạn trước ngày 20 tháng 12 năm 2017 để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Chánh Văn phòng (để báo cáo);
- Lưu VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Thị Hải Hà

 

Phụ lục

ĐỀ CƯƠNG

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM …..
(Kèm theo Công văn số 5236/LĐTBXH-VP ngày 13/12/2017 Bộ LĐTBXH)

I. MỤC TIÊU

- Trên cơ sở mục tiêu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 (Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011), Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 (Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2017), Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Quyết định số 1003/QĐ-LĐTBXH ngày 27/7/2017) và thực tế triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để xác định mục tiêu cải cách hành chính trong năm một cách phù hợp, khả thi.

- Lựa chọn các mục tiêu trọng tâm cải cách hành chính để ưu tiên tập trung nguồn lực triển khai thực hiện.

- Các mục tiêu phải cụ thể, rõ ràng, có khả năng theo dõi, đánh giá được.

II. NHIỆM VỤ VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Trên cơ sở phạm vi chức năng quản lý nhà nước của đơn vị, các nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm có thể bao gồm đầy đủ các nhiệm vụ trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ, cụ thể là:

1. Về xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của đơn vị:

- Kế hoạch xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Công tác rà soát, hệ thống hóa; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực (công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thanh, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật)

2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC):

- Đơn giản hóa, nâng cao chất lượng TTHC.

- Cải cách TTHC giữa các cơ quan hành chính và trong nội bộ đơn vị.

- Kiểm soát TTHC.

- Công bố, công khai TTHC.

- Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

3. Cải cách tổ chức bộ máy:

- Rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế.

- Hoàn thiện cơ chế phân cấp và thực hiện phân cấp quản lý theo quy định của Chính phủ.

- Đổi mới phương thức hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:

- Việc xây dựng cơ cấu công chức, viên chức hợp lý gắn với vị trí việc làm.

- Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức.

- Xây dựng, bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức theo chức năng quản lý nhà nước của bộ.

- Thực hiện các quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với cán bộ, công chức, viên chức.

- Việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và công tác quản lý của cán bộ, công chức, viên chức.

- Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

- Việc thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

- Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

5. Cải cách tài chính công:

- Thực hiện đổi mới cơ chế, chính sách tài chính đối với các doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

- Thực hiện cơ chế sử dụng kinh phí nhà nước để triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị khoa học công nghệ công lập.

- Thực hiện cơ chế khoán biên chế, kinh phí hành chính.

- Thực hiện đổi mới cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

6. Hiện đại hóa hành chính:

- Thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động.

- Việc ứng dụng CNTT trong quy trình xử lý công việc.

- Công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến.

- Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008.

7. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính:

Xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo các cấp trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ CCHC bằng các hoạt động cụ thể như: xây dựng kế hoạch CCHC, kiểm tra, tuyên truyền, giao ban chuyên đề về CCHC...để đảm bảo các nhiệm vụ CCHC được triển khai đầy đủ và có hiệu quả.

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI (mẫu biểu kèm theo).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Xác định rõ ràng, cụ thể trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch CCHC của cơ quan, đơn vị và cơ chế báo cáo.

- Phân định rõ trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện công tác CCHC, đảm bảo kế hoạch của đơn vị và kế hoạch chung của Bộ.

- Quy định cụ thể kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC.

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Nhiệm vụ chung

Nhiệm v cthể

Sản phẩm

Chủ trì thực hiện

Phối hợp thực hiện

Thời gian thực hiện

Kinh phí dự kiến

Ghi chú

I. Xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế

1...

1...

2...

 

 

 

 

 

2………………

 

 

 

 

 

 

II. Cải cách thủ tục hành chính

1………………

1………….

2………….

 

 

 

 

 

2 ……………..

 

 

 

 

 

 

III. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

1………………

1………….

2………….

 

 

 

 

 

2 ……………..

 

 

 

 

 

 

IV. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

1………………

1………….

2………….

 

 

 

 

 

2 ……………..

 

 

 

 

 

 

V. Cải cách tài chính công

1………………

1………….

2………….

 

 

 

 

 

2 ……………..

 

 

 

 

 

 

VI. Hiện đại hóa hành chính

1………………

1………….

2………….

 

 

 

 

 

2 ……………..

 

 

 

 

 

 

VII. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

1………………

1………….

2………….

 

 

 

 

 

2 ……………..

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5236/LĐTBXH-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5236/LĐTBXH-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2017
Ngày hiệu lực13/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5236/LĐTBXH-VP

Lược đồ Công văn 5236/LĐTBXH-VP 2017 xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5236/LĐTBXH-VP 2017 xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính 2018
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5236/LĐTBXH-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Thị Hải Hà
        Ngày ban hành13/12/2017
        Ngày hiệu lực13/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5236/LĐTBXH-VP 2017 xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính 2018

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5236/LĐTBXH-VP 2017 xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính 2018

           • 13/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực