Công văn 5256/BTC-QLN

Công văn 5256/BTC-QLN năm 2019 về lập kế hoạch vay và trả nợ công, vốn viện trợ nước ngoài năm 2020 và giai đoạn 2020-2022 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5256/BTC-QLN 2019 lập kế hoạch vay trả nợ công vốn viện trợ nước ngoài


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5256/BTC-QLN
V/v lập kế hoạch vay và trả nợ công, vốn viện trợ nước ngoài năm 2020 và giai đoạn 2020-2022

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.

Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp tháng 11/2017 và bắt đầu có hiệu lực từ 1/7/2018. Theo quy định tại các Điều 23, 24 Luật Quản lý nợ công, Chương trình quản lý nợ công 03 năm được lập hng năm cùng Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm; Kế hoạch vay và trả nợ của Chính phủ hằng năm được lập nhằm thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách trong năm được cp có thẩm quyền phê duyệt.

Để triển khai việc xây dựng Chương trình quản lý nợ công 03 năm 2020 - 2022 và Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2020; đồng thời để phục vụ cho việc lập dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 84/2018/TT-BTC ngày 13/9/2018 quy định mẫu biểu báo cáo và công bố thông tin về nợ công, Bộ Tài chính đề nghị Quý cơ quan báo cáo về kế hoạch vốn nước ngoài giai đoạn 2020-2022, cụ thể như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện năm 2019

- Về giao kế hoạch vốn:

+ Kế hoạch vốn nước ngoài được cấp có thẩm quyền giao.

+ Tình hình phân bổ kế hoạch vốn cho từng chương trình, dự án

+ Đánh giá tình hình kế hoạch vốn, phân bổ vốn so với nhu cầu vốn thực hiện của dự án.

- Về giải ngân:

+ Báo cáo, đánh giá về tiến độ giải ngân so với kế hoạch vốn được giao.

+ Nhng khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án (do cơ chế chính sách, do tổ chức thực, hiện của dự án, do thiếu kế hoạch vốn năm 2019, chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020, hoặc lý do cụ thể khác).

- Các kiến nghị, đề xuất.

II. Về mẫu biểu báo cáo kế hoạch năm 2020 và giai đoạn 2020 - 2022

1. Các bộ, ngành báo cáo tình hình thực hiện rút vốn vay ODA và ưu đãi nước ngoài và dự kiến kế hoạch giai đoạn 2020-2022 theo mẫu biểu số 2.02 đính kèm Thông tư số 84/2018/TT-BTC .

2. Các địa phương báo cáo tình hình thực hiện rút vốn vay ODA và ưu đãi nước ngoài và dự kiến giai đoạn 2020-2022 theo mẫu biểu số 2.03 đính kèm Thông tư số 84/2018/TT-BTC.

3. Các địa phương/doanh nghiệp/đơn vị sự nghiệp công lập có vay lại nguồn vốn ODA, ưu đãi nước ngoài, báo cáo thêm mẫu số 2.04 đính kèm Thông tư số 84/2018/TT-BTC .

4. Đối với các doanh nghiệp, ngân hàng chính sách được Chính phủ bảo lãnh vay vốn, báo cáo về kết quả thực hiện năm 2019 và dự kiến cho giai đoạn 2020 - 2022 theo mẫu biểu số 2.05 đính kèm Thông tư số 84/2018/TT-BTC .

5. Đối với vốn viện trợ từ nước ngoài, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương báo cáo dự kiến giải ngân của từng năm 2020, 2021, 2022 theo mu biểu đính kèm công văn này.

III. Thời hạn báo cáo

Thông tin báo cáo đề nghị gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại) trước ngày 1/7/2019.

Trên cơ sở thông tin do các cơ quan cung cấp, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp để đưa vào dự toán ngân sách nhà nước (phân vn nước ngoài) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời là căn cứ để xác định kế hoạch vay, trả nợ nước ngoài của Chính phủ năm 2020.

Các biểu mẫu báo cáo đề nghị thực hiện trên file excel thống nhất với mẫu biểu của Thông tư 84/2018/TT-BTC và mẫu biểu đính kèm công văn này; gửi tới các địa chỉ mail dưới đây để thuận tiện cho công tác tổng hợp.

Trường hợp có vướng mắc trong quá trình xây dựng báo cáo, cần trao đổi để làm rõ, đề nghị liên hệ:

- Đối với các bộ, ngành, doanh nghiệp: liên hệ với chị Nguyễn Thị Thu Hiền, điện thoại 0989292099 hoặc email nguy[email protected];

- Đối với các địa phương: liên hệ chị Nguyễn Mai Lan điện thoại 0983610295 hoặc email nguy[email protected]

Bộ Tài chính trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ ĐT, NSNN, HCSN;
- KBNN;
- Lưu: VT,QLN
.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

BIỂU MẪU SỐ:

Theo Mục II.5 công văn số: 5256/BTC-QLN ngày 8 tháng 5 năm 2019 của Bộ Tài chính

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI TỪ NGUỒN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI CỦA NƯỚC NGOÀI NĂM 2019

Đơn vị: Triệu đồng

STT

BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG/DỰ ÁN

Tên nhà tài trợ (TCQT +CP+PCP)

Quyết định phê duyệt tiếp nhận viện trợ

Chủ dự án

Thời gian thực hiện dự án

Tổng vốn cam kết viện trợ

Ước lũy kế từ đầu thực hiện dự án 30/6 năm hiện hành

Ước thực hiện năm hiện hành (cả năm)

Số vốn đã được cơ quan tài chính ghi thu ghi chi

Dự toán được giao

Kế hoạch thực hiện năm 2019

Tổng số

Bằng tiền (Hỗ trợ ngân sách)

ĐTPT

CTMT

Chi thường xuyên

Bổ sung có mục tiêu cho địa phương

SNYT

SNGD-ĐT

DSKHH GĐ

SNVH

SNKT

SNKH

ĐBXH

SNMT

QLHC

ĐTPT

Thường xuyên

Tên địa phương được bổ sung vốn

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 (=2+3+…+15)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

TÊN BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG, UBND ĐỊA PHƯƠNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tên dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tên dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập

Thủ trưởng đơn vị

 

Ghi chú:

A. CÁC CHỮ VIẾT TẮT

TCQT: Tên tổ chức quốc tế cung cấp vốn viện trợ ODA (ví dụ WB, UNICEF)

CP: Chính phủ (ví dụ: Chính phủ nhật, Chính phủ Đức)

PCP: Tên và quốc tịch tổ chức phi chính phủ nước ngoài (ví dụ: Path - PCP Mỹ, NPA - PCP Nauy)

PCPNN: Phi chính phủ nước ngoài.

KBNN: Kho bạc nhà nước

ĐTPT:  Đầu tư phát triển

CCMT: Chương trình mục tiêu

XDCB: Xây dựng cơ bản

SNYT: Sự nghiệp y tế

SNGD-ĐT: Sự nghiệp giáo dục đào tạo

DSKHHGĐ: Sự nghiệp Dân số kế hoạch

SNVH: Sự nghiệp văn hóa

SNKT: Sự nghiệp kinh tế

SNKH: Sự nghiệp khoa học

ĐBXH: Đảm bảo an sinh xã hội

SNMT: Sự nghiệp môi trường

QLHC: Quản lý hành chính

B. CÁCH THỨC ĐIỀN SỐ LIỆU VÀO BẢNG

Tổng vốn cam kết viện trợ: điền theo số tiền cam kết viện trợ ghi tại quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt tiếp nhận viện trợ của cấp có thẩm quyền.

Các ngoại tệ quy đổi ra VNĐ sẽ áp dụng tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước tháng 6 năm 2019 được niêm yết trên trang Website của Bộ Tài chính

Cột "Dự toán được giao" điền đúng số dự toán được giao và phân bổ đến từng dự án theo quyết định của cấp có thẩm quyền, đối với các dự án vẫn thực hiện nhưng chưa được giao dự toán, đề nghị điền "chưa giao dự toán"

1. Các cơ quan Trung ương điền số liệu vào các ô 1-16 (ô 14-16 là đối với các dự án có vốn viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách trung ương, trong thực hiện là ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương)

2. Các cơ quan tại địa phương điền số liệu các dự án tiếp nhận nguồn viện trợ PVPNN thuộc nguồn thu ngân sách địa phương vào các ô 1-13.

Đối với các nguồn vốn viện trợ thuộc  nguồn thu của ngân sách trung ương, trong thực hiện là ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương: điền số liệu vào các ô 14-16.

Nếu là chi thường xuyên, ngoài việc điền vào ô 14 - 16, đề nghị điền vào các ô tương ứng từ 5 - 13.

 

BIỂU MẪU SỐ:

Theo Mục II.5 công văn số: 5256/BTC-QLN ngày 8 tháng 5 năm 2019 của Bộ Tài chính

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU, CHI TỪ NGUỒN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI CỦA NƯỚC NGOÀI NĂM 2020

Đơn vị: Triệu đồng

STT

BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG/DỰ ÁN

Tên nhà tài trợ (TCQT +CP+PCP)

Quyết định phê duyệt tiếp nhận viện trợ

Chủ dự án

Thời gian thực hiện dự án

Tổng vốn cam kết viện trợ

Kế hoạch thực hiện năm 2020

Tổng số

Bằng tiền (Hỗ trợ ngân sách)

ĐTPT

CTMT

Chi thường xuyên

Bổ sung có mục tiêu cho địa phương

SNYT

SNGD-ĐT

DSKHH GĐ

SNVH

SNKT

SNKH

ĐBXH

SNMT

QLHC

ĐTPT

Thường xuyên

Tên địa phương được bổ sung vốn

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

1 (=2+3+…+15)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

TÊN BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG, ĐỊA PHƯƠNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tên dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tên dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập

Thủ trưởng đơn vị

 

Ghi chú:

A. CÁC CHỮ VIẾT TẮT

TCQT: Tên tổ chức quốc tế cung cấp vốn viện trợ ODA (ví dụ CP: Chính phủ (ví dụ: Chính phủ nhật, Chính phủ Đức)

PCP: Tên và quốc tịch tổ chức phi chính phủ nước ngoài (ví dụ: Path - PCP Mỹ, NPA - PCP Nauy)

PCPNN: Phi chính phủ nước ngoài.

KBNN: Kho bạc nhà nước

ĐTPT:  Đầu tư phát triển

CCMT: Chương trình mục tiêu

XDCB: Xây dựng cơ bản

SNYT: Sự nghiệp y tế

SNGD-ĐT: Sự nghiệp giáo dục đào tạo

DSKHHGĐ: Sự nghiệp Dân số kế hoạch

SNVH: Sự nghiệp văn hóa

SNKT: Sự nghiệp kinh tế

SNKH: Sự nghiệp khoa học

ĐBXH: Đảm bảo an sinh xã hội

SNMT: Sự nghiệp môi trường

QLHC: Quản lý hành chính

B. CÁCH THỨC ĐIỀN SỐ LIỆU VÀO BẢNG

Tổng vốn cam kết viện trợ: điền theo số tiền cam kết viện trợ ghi tại quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt tiếp nhận viện trợ của cấp có thẩm quyền.

Các ngoại tệ quy đổi ra VNĐ sẽ áp dụng tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước tháng 6 năm 2019 được niêm yết trên trang Website của Bộ Tài chính

Cột "Dự toán được giao" điền đúng số dự toán được giao và phân bổ đến từng dự án theo quyết định của cấp có thẩm quyền, đối với các dự án vẫn thực hiện nhưng chưa được giao dự toán, đề nghị điền "chưa giao dự toán"

1. Các cơ quan Trung ương điền số liệu vào các ô 1-16 (ô 14-16 là đối với các dự án có vốn viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách trung ương, trong thực hiện là ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương)

2. Các cơ quan tại địa phương điền số liệu các dự án tiếp nhận nguồn viện trợ PCPNN thuộc nguồn thu ngân sách địa phương vào các ô 1-13.

Đối với các nguồn vốn viện trợ thuộc nguồn thu của ngân sách trung ương, trong thực hiện là ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương: điền số liệu vào các ô 14-16.

Nếu là chi thường xuyên, ngoài việc điền vào ô 14-16, đề nghị điền vào các ô tương ứng từ 5-13.

 

BIỂU MẪU SỐ:

Theo Mục II.5 công văn số: 5256/BTC-QLN ngày 8 tháng 5 năm 2019 của Bộ Tài chính

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU, CHI TỪ NGUỒN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI CỦA NƯỚC NGOÀI NĂM 2021

Đơn vị: Triệu đồng

STT

BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG/DỰ ÁN

Tên nhà tài trợ (TCQT +CP+PCP)

Quyết định phê duyệt tiếp nhận viện trợ

Chủ dự án

Thời gian thực hiện dự án

Tổng vốn cam kết viện trợ

Kế hoạch thực hiện năm 2021

Tổng số

Bằng tiền (Hỗ trợ ngân sách)

ĐTPT

CTMT

Chi thường xuyên

Bổ sung có mục tiêu cho địa phương

SNYT

SNGD-ĐT

DSKHH GĐ

SNVH

SNKT

SNKH

ĐBXH

SNMT

QLHC

ĐTPT

Thường xuyên

Tên địa phương được bổ sung vốn

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

1 (=2+3+…+15)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

TÊN BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG, UBND ĐỊA PHƯƠNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tên dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tên dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập

Thủ trưởng đơn vị

 

Ghi chú:

A. CÁC CHỮ VIẾT TẮT

TCQT: Tên tổ chức quốc tế cung cấp vốn viện trợ ODA (ví dụ CP: Chính phủ (ví dụ: Chính phủ nhật, Chính phủ Đức)

PCP: Tên và quốc tịch tổ chức phi chính phủ nước ngoài (ví dụ: Path - PCP Mỹ, NPA - PCP Nauy)

PCPNN: Phi chính phủ nước ngoài.

KBNN: Kho bạc nhà nước

ĐTPT:  Đầu tư phát triển

CCMT: Chương trình mục tiêu

XDCB: Xây dựng cơ bản

SNYT: Sự nghiệp y tế

SNGD-ĐT: Sự nghiệp giáo dục đào tạo

DSKHHGĐ: Sự nghiệp Dân số kế hoạch

SNVH: Sự nghiệp văn hóa

SNKT: Sự nghiệp kinh tế

SNKH: Sự nghiệp khoa học

ĐBXH: Đảm bảo an sinh xã hội

SNMT: Sự nghiệp môi trường

QLHC: Quản lý hành chính

B. CÁCH THỨC ĐIỀN SỐ LIỆU VÀO BẢNG

Tổng vốn cam kết viện trợ: điền theo số tiền cam kết viện trợ ghi tại quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt tiếp nhận viện trợ của cấp có thẩm quyền.

Các ngoại tệ quy đổi ra VNĐ sẽ áp dụng tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước tháng 6 năm 2019 được niêm yết trên trang Website của Bộ Tài chính

Cột "Dự toán được giao" điền đúng số dự toán được giao và phân bổ đến từng dự án theo quyết định của cấp có thẩm quyền, đối với các dự án vẫn thực hiện nhưng chưa được giao dự toán, đề nghị điền "chưa giao dự toán"

1. Các cơ quan Trung ương điền số liệu vào các ô 1-16 (ô 14-16 là đối với các dự án có vốn viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách trung ương, trong thực hiện là ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương)

2. Các cơ quan tại địa phương điền số liệu các dự án tiếp nhận nguồn viện trợ PCPNN thuộc nguồn thu ngân sách địa phương vào các ô 1-13.

Đối với các nguồn vốn viện trợ thuộc nguồn thu của ngân sách trung ương, trong thực hiện là ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương: điền số liệu vào các ô 14-16.

Nếu là chi thường xuyên, ngoài việc điền vào ô 14-16, đề nghị điền vào các ô tương ứng từ 5-13.

 

BIỂU MẪU SỐ:

Theo Mục II.5 công văn số:5256/BTC-QLN ngày 8 tháng 5 năm 2019 của Bộ Tài chính

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU, CHI TỪ NGUỒN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI CỦA NƯỚC NGOÀI NĂM 2022

Đơn vị: Triệu đồng

STT

BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG/DỰ ÁN

Tên nhà tài trợ (TCQT +CP+PCP)

Quyết định phê duyệt tiếp nhận viện trợ

Chủ dự án

Thời gian thực hiện dự án

Tổng vốn cam kết viện trợ

Kế hoạch thực hiện năm 2022

Tổng số

Bằng tiền (Hỗ trợ ngân sách)

ĐTPT

CTMT

Chi thường xuyên

Bổ sung có mục tiêu cho địa phương

SNYT

SNGD-ĐT

DSKHH GĐ

SNVH

SNKT

SNKH

ĐBXH

SNMT

QLHC

ĐTPT

Thường xuyên

Tên địa phương được bổ sung vốn

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

1 (=2+3+…+15)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

TÊN BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG, ĐỊA PHƯƠNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tên dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tên dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập

Thủ trưởng đơn vị

 

Ghi chú:

A. CÁC CHỮ VIẾT TẮT

TCQT: Tên tổ chức quốc tế cung cấp vốn viện trợ ODA (ví dụ WB, UNICEF)

CP: Chính phủ (ví dụ: Chính phủ nhật, Chính phủ Đức)

PCP: Tên và quốc tịch tổ chức phi chính phủ nước ngoài (ví dụ: Path - PCP Mỹ, NPA - PCP Nauy)

PCPNN: Phi chính phủ nước ngoài.

KBNN: Kho bạc nhà nước

ĐTPT:  Đầu tư phát triển

CCMT: Chương trình mục tiêu

XDCB: Xây dựng cơ bản

SNYT: Sự nghiệp y tế

SNGD-ĐT: Sự nghiệp giáo dục đào tạo

DSKHHGĐ: Sự nghiệp Dân số kế hoạch

SNVH: Sự nghiệp văn hóa

SNKT: Sự nghiệp kinh tế

SNKH: Sự nghiệp khoa học

ĐBXH: Đảm bảo an sinh xã hội

SNMT: Sự nghiệp môi trường

QLHC: Quản lý hành chính

B. CÁCH THỨC ĐIỀN SỐ LIỆU VÀO BẢNG

Tổng vốn cam kết viện trợ: điền theo số tiền cam kết viện trợ ghi tại quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt tiếp nhận viện trợ của cấp có thẩm quyền.

Các ngoại tệ quy đổi ra VNĐ sẽ áp dụng tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước tháng 6 năm 2019 được niêm yết trên trang Website của Bộ Tài chính

Cột "Dự toán được giao" điền đúng số dự toán được giao và phân bổ đến từng dự án theo quyết định của cấp có thẩm quyền, đối với các dự án vẫn thực hiện nhưng chưa được giao dự toán, đề nghị điền "chưa giao dự toán"

1. Các cơ quan Trung ương điền số liệu vào các ô 1-16 (ô 14-16 là đối với các dự án có vốn viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách trung ương, trong thực hiện là ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương)

2. Các cơ quan tại địa phương điền số liệu các dự án tiếp nhận nguồn viện trợ PCPNN thuộc nguồn thu ngân sách địa phương vào các ô 1-13.

Đối với các nguồn vốn viện trợ thuộc nguồn thu của ngân sách trung ương, trong thực hiện là ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương: điền số liệu vào các ô 14-16.

Nếu là chi thường xuyên, ngoài việc điền vào ô 14-16, đề nghị điền vào các ô tương ứng từ 5-13.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5256/BTC-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5256/BTC-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2019
Ngày hiệu lực08/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5256/BTC-QLN

Lược đồ Công văn 5256/BTC-QLN 2019 lập kế hoạch vay trả nợ công vốn viện trợ nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5256/BTC-QLN 2019 lập kế hoạch vay trả nợ công vốn viện trợ nước ngoài
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5256/BTC-QLN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrần Xuân Hà
        Ngày ban hành08/05/2019
        Ngày hiệu lực08/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5256/BTC-QLN 2019 lập kế hoạch vay trả nợ công vốn viện trợ nước ngoài

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5256/BTC-QLN 2019 lập kế hoạch vay trả nợ công vốn viện trợ nước ngoài

           • 08/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực