Công văn 5271/SLĐTBXH-LĐ

Công văn 5271/SLĐTBXH-LĐ triển khai xây dựng đơn giá tiền lương năm 2011 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5271/SLĐTBXH-LĐ triển khai xây dựng đơn giá tiền lương


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5271/SLĐTBXH-LĐ
Về triển khai xây dựng đơn giá tiền lương năm 2011

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 6 năm 2011

 

Kính gửi:

Các Tổng công ty, các công ty – trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban nhân dân thành phố quản lý.

 

Thực hiện Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH ngày 14/9/2010 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và Công văn số 5848/UBND-CNN ngày 17/11/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về cơ chế quản lý lao động, tiền lương đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố quản lý (gọi tắt là công ty TNHH một thành viên);

Nay Sở Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai xây dựng đơn giá tiền lương và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của viên chức quản lý (gồm Thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và Kiểm soát viên) các công ty TNHH một thành viên năm 2011 như sau:

I. Triển khai xây dựng đơn giá tiền lương và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của viên chức quản lý công ty TNHH một thành viên năm 2011:

Căn cứ vào kế hoạch sử dụng lao động, kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2011, công ty TNHH một thành viên xây dựng, quyết định đơn giá tiền lương; xác định quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của viên chức quản lý doanh nghiệp và báo cáo chủ sở hữu để kiểm tra, giám sát theo quy định Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH

1/ Hồ sơ báo cáo đơn giá tiền lương và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của viên chức quản lý doanh nghiệp gồm:

a. Về đơn giá tiền lương:

• Công văn báo cáo tình hình xây dựng đơn giá tiền lương và phương án quỹ tiền lương viên chức quản lý;

• Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên;

• Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty thông qua đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của viên chức quản lý;

• Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2011 làm cơ sở xây dựng đơn giá tiền lương;

• Bảng đối chiếu nộp bảo hiểm xã hội của Quý I, II năm 2011;

• Biểu thuyết minh xây dựng đơn giá tiền lương ứng với từng phương pháp như sau:

Đối với doanh nghiệp xây dựng xây dựng giá tiền theo tổng doanh thu hoặc tổng doanh thu trừ tổng chi phí (chưa có lương) hoặc lợi nhuận, lập các biểu sau:

+ Tình hình sử dụng lao động (Biểu số 1a);

+ Giải trình tình hình sử dụng lao động thực tế (Biểu số 1b);

+ Biểu đơn giá tiền lương (Biểu số 2a);

+ Biểu thuyết minh phụ cấp tính trong đơn giá tiền lương và tiền lương tính thêm khi làm việc vào ban đêm (Biểu số 3);

+ Báo cáo tình hình tiền lương, thu nhập bình quân tháng của người lao động (Biểu số 5);

+ Báo cáo tình hình thực hiện đơn giá tiền lương, chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, lao động, tiền lương, tiền thưởng của người lao động (Biểu số 6).

Đối với doanh nghiệp xây dựng đơn giá tiền lương theo đơn vị sản phẩm, lập các biểu sau:

+ Tình hình sử dụng lao động (Biểu số 1a);

+ Giải trình tình hình sử dụng lao động thực tế (Biểu số 1b);

+ Biểu đơn giá tiền lương (Biểu số 2b);

+ Biểu thuyết minh phụ cấp tính trong đơn giá tiền lương và tiền lương tính thêm khi làm việc vào ban đêm (Biểu số 3);

+ Biểu thuyết minh quỹ tiền lương bổ sung (Biểu số 4);

+ Báo cáo tình hình tiền lương, thu nhập bình quân tháng của người lao động (Biểu số 5);

+ Báo cáo tình hình thực hiện đơn giá tiền lương, chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, lao động, tiền lương, tiền thưởng của người lao động (Biểu số 6);

+ Giải trình đơn giá tiền lương theo đơn vị sản phẩm (Biểu số 7).

b. Về quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của viên chức quản lý:

• Báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng của viên chức quản lý (Biểu số 8);

• Danh sách viên chức quản lý doanh nghiệp (Biểu số 9);

• Báo cáo tình hình tiền lương, thù lao, thu nhập bình quân tháng của viên chức quản lý (Biểu số 10);

• Báo cáo tình hình thực hiện tiền lương, thù lao, thu nhập bình quân tháng của viên chức quản lý (Biểu số 11);

• Quyết định bổ nhiệm và quyết định lương của viên chức quản lý do cơ quan có thẩm quyền quyết định;

• Quyết định xếp hạng doanh nghiệp gần nhất.

Lưu ý: Các doanh nghiệp thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có nhiều loại đơn giá tiền lương ứng với các sản phẩm, hoạt động khác nhau, đề nghị công ty bổ sung thuyết minh bằng văn bản về việc tính toán, xác định đơn giá của từng sản phẩm, hoạt động.

2/ Báo cáo tình hình xây dựng đơn giá tiền lương và phương án quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của viên chức quản lý:

Công ty TNHH một thành viên sau khi quyết định đơn giá tiền lương và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của viên chức quản lý doanh nghiệp theo hướng dẫn tại điểm 1, Mục I nêu trên, doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo chủ sở hữu để có ý kiến về đơn giá tiền lương và phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của viên chức quản lý trước khi thực hiện.

a. Đối với các Tổng công ty, công ty - TNHH một thành viên hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con và các công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân làm chủ sở hữu, doanh nghiệp lập 05 bộ hồ sơ gửi về các cơ quan sau:

• Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Phòng Lao động – Tiền lương – Tiền công): 02 bộ;

• Sở Nội vụ: 01 bộ;

• Chi cục Tài chính doanh nghiệp: 01 bộ;

• Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành (nếu có): 01 bộ.

Sau khi nhận đủ hồ sơ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Nội vụ, Chi cục Tài chính doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành họp kiểm tra các báo cáo về lao động, đơn giá tiền lương và thẩm định quỹ tiền lương, thù lao của viên chức quản lý theo trình tự và phân công của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 5848/UBND-CNN.

b. Đối với các công ty TNHH một thành viên là đơn vị phụ thuộc, trực thuộc các Tổng công ty, các công ty – TNHH một thành viên hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con làm chủ sở hữu, doanh nghiệp lập hồ sơ báo cáo Hội đồng thành viên công ty mẹ thẩm định. Sau khi có ý kiến chấp thuận, doanh nghiệp lập 03 bộ hồ sơ (kèm văn bản của Hội đồng thành viên Công ty mẹ) gửi về các cơ quan sau để giám sát:

• Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Phòng Lao động – Tiền lương – Tiền công): 01 bộ;

• Sở Nội vụ: 01 bộ;

• Chi cục Tài chính doanh nghiệp: 01 bộ.

II. Một số điểm doanh nghiệp cần lưu ý khi xây dựng đơn giá tiền lương và quỹ tiền lương viên chức quản lý năm 2011:

1/ Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty chuyên trách, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và Kiểm soát viên chuyên trách hưởng chế độ tiền lương theo năm. Các thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty không chuyên trách, Kiểm soát viên không chuyên trách hưởng chế độ thù lao theo công việc và thời gian làm việc.

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty kiêm Tổng giám đốc, Giám đốc; Tổng giám đốc, Giám đốc là thành viên Hội đồng thành viên thì chỉ được nhận lương của một chức danh có mức lương cao nhất. Riêng Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng là thành viên Hội đồng thành viên thì chỉ nhận lương của chức danh chuyên trách, không hưởng thù lao của chức danh không chuyên trách.

2/ Công ty TNHH một thành viên được lựa chọn, áp dụng mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 36/2010/TT-BLĐTBXH ngày 18/11/2010 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để xác định đơn giá tiền lương và quỹ tiền lương của viên chức quản lý chuyên trách, nhưng phải đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 4 Nghị định số 86/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ và Điều 5, Mục II Thông tư hướng dẫn số 27/2010/TT-BLĐTBXH ngày 14/9/2010 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Riêng các sản phẩm, dịch vụ công ích, công ty TNHH một thành viên áp dụng mức lương tối thiểu vùng và định mức lao động không vượt quá mức quy định của Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành và áp dụng năm 2011 để xác định đơn giá tiền lương đối với các sản phẩm, dịch vụ này.

III. Tổ chức thực hiện:

1/ Chậm nhất ngày 20/7/2011, các công ty TNHH một thành viên có trách nhiệm gửi báo cáo đơn giá tiền lương và phương án quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của viên chức quản lý theo hướng dẫn tại điểm 1, Mục I nói trên về các Sở, ngành có liên quan để tiến hành kiểm tra, thẩm định theo quy định.

2/ Các công ty nhà nước chưa chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên, các tổ chức, đơn vị hiện đang áp dụng chế độ tiền lương như công ty nhà nước được sử dụng các biểu mẫu theo hướng dẫn tại điểm 1, Mục I nói trên để xây dựng đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương kế hoạch thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty năm 2010 và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Lưu ý, khi công ty áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung để xác định đơn giá tiền lương năm 2011 cần nghiên cứu, thực hiện theo hướng dẫn và quy định tại khoản 3, Điều 7 Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính Phủ và khoản 1, Điều 4 Thông tư hướng dẫn số 12/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26/4/2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

3/ Các biểu mẫu xây dựng, báo cáo đơn giá tiền lương và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của viên chức quản lý năm 2011, các doanh nghiệp tải về từ trang điện tử của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo địa chỉ: www.sldtbxh.hochiminhcity.gov.vn (đường dẫn: Văn bản pháp luật → Sở LĐTBXH phát hành → Lao động → Tiền lương – tiền công).

Đề nghị Lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm chỉ đạo bộ phận chuyên môn nghiên cứu, triển khai xây dựng đơn giá tiền lương và quỹ tiền lương kế hoạch của viên chức quản lý năm 2011 đúng thủ tục, nội dung và thời hạn theo quy định. Quá trình thực hiện có vướng mắc, các doanh nghiệp thông tin về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Phòng Lao động – Tiền lương – Tiền công), số 159 Pasteur, Quận 3, điện thoại: 38.295.900 – 38.209.638 để được hướng dẫn kịp thời ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ LĐ-TB&XH (để báo cáo);
- UBND TP (để báo cáo);
- Sở Nội vụ;
- Cục thuế; (để phối hợp th/h)
- Chi cục TCDN;
- Lưu: VT; P.LĐTLTC (Cg).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Xê

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5271/SLĐTBXH-LĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5271/SLĐTBXH-LĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/06/2011
Ngày hiệu lực07/06/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5271/SLĐTBXH-LĐ

Lược đồ Công văn 5271/SLĐTBXH-LĐ triển khai xây dựng đơn giá tiền lương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5271/SLĐTBXH-LĐ triển khai xây dựng đơn giá tiền lương
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5271/SLĐTBXH-LĐ
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Xê
        Ngày ban hành07/06/2011
        Ngày hiệu lực07/06/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5271/SLĐTBXH-LĐ triển khai xây dựng đơn giá tiền lương

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5271/SLĐTBXH-LĐ triển khai xây dựng đơn giá tiền lương

           • 07/06/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/06/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực