Công văn 5282/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL

Công văn 5282/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL năm 2014 quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định 81/2013/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5282/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 2014 công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5282/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
V/v quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Luật XLPVHC và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP.

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Điều 17 Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012 (Luật XLVPHC) quy định: Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC), Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương. Trên cơ sở đó, Chương II của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật XLVPHC (Nghị định số 81/2013/NĐ-CP) đã quy định cụ thể nội dung quản lý nhà nước về thi hành pháp luật XLVPHC và nội dung trách nhiệm cụ thể trong thực hiện quản lý nhà nước về thi hành pháp luật XLVPHC của Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các cấp.

Để các quy định của Luật XLVPHC và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP trong năm 2015 tiếp tục được thực thi kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thi hành pháp luật XLVPHC tại các địa phương nói riêng và toàn quốc nói chung, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, tập trung triển khai ngay một số công việc sau đây:

Một là, đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo xây dựng Kế hoạch của UBND cấp tỉnh trong quản lý công tác thi hành pháp luật XLVPHC năm 2015. Nội dung của Kế hoạch cần tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 17 của Luật XLVPHC và Chương II Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (từ Điều 19 đến Điều 25) thuộc trách nhiệm của UBND các cấp, trong đó nêu rõ các chương trình, hoạt động, nhiệm vụ dự kiến thực hiện, cơ quan, đơn vị chủ trì và phối hợp, thời gian và tiến độ thực hiện các chương trình, hoạt động, nhiệm vụ này.

Bên cạnh đó, đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan khẩn trương báo cáo, đề xuất UBND về việc kiện toàn tổ chức, bố trí nhân sự bảo đảm thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật XLVPHC tại địa phương mình trong năm 2015 căn cứ hướng dẫn của “Thông tư liên tịch số 23/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh”; chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện hoạt động việc quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC theo Kế hoạch đã được UBND cấp tỉnh ban hành.

Hai là, đối với công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về XLVPHC, đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo xây dựng Quyết định của Chủ tịch UBND ban hành kèm theo Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc thực hiện quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về XLVPHC tại địa phương theo hướng phân công, phân định rõ quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan quản lý công tác XLVPHC với cơ quan quản lý người có thẩm quyền XLVPHC trực tiếp, bảo đảm công tác quản lý XLVPHC và theo dõi thi hành pháp luật về XLVPHC được thực hiện kịp thời, thông suốt, hiệu quả.

Về nhiệm vụ này, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và cơ quan được tổ chức theo ngành dọc tại địa phương kịp thời báo cáo về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật XLVPHC và các văn bản hướng dẫn Luật về Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân hoặc Bộ Tư pháp để Bộ Tư pháp thường xuyên cập nhật, nghiên cứu, hướng dẫn hoặc báo cáo, đề xuất Chính phủ, Quốc hội quy định cụ thể hoặc sửa đổi, bổ sung văn bản theo thẩm quyền.

Ba là, tiếp tục chỉ đạo tăng cường phổ biến pháp luật về XLVPHC cho công dân, cơ quan, tổ chức để nâng cao nhận thức pháp luật về lĩnh vực này; chú trọng công tác tập huấn, nghiệp vụ pháp luật về XLVPHC cho các cơ quan, người có thẩm quyền XLVPHC và cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật XLVPHC tại địa phương để các cơ quan, người có thẩm quyền hiểu và áp dụng các quy định về XLVPHC được kịp thời, đầy đủ, chính xác.

Bốn là, về công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC: đây là công việc mới, phức tạp, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan kiểm tra với cơ quan được kiểm tra. Do đó, đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đặc biệt quan tâm chỉ đạo thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để triển khai các đợt kiểm tra trên cơ sở Kế hoạch và Quy chế phối hợp đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt, ban hành hoặc kiểm tra đột xuất đối với những trường hợp vụ việc áp dụng pháp luật XLVPHC có dấu hiệu xâm phạm nghiêm trọng quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Trong năm 2015, tùy thuộc đặc điểm, tình hình XLVPHC và điều kiện thực tiễn của địa phương, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo UBND cấp dưới, các sở, ban, ngành trực thuộc chú trọng triển khai công tác kiểm tra liên ngành một số lĩnh vực trọng điểm như lĩnh vực y tế, giao thông, xây dựng, lĩnh vực tài nguyên nước và khai thác khoáng sản, tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Qua thực tế quản lý, theo dõi công tác thi hành pháp luật về XLVPHC năm 2014, Bộ Tư pháp thấy rằng, đây là các lĩnh vực có số lượng vụ việc vi phạm lớn, tính chất vụ việc phức tạp, trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp này liên quan đến nhiều cơ quan có thẩm quyền khác nhau.

Sau khi kết thúc các đợt kiểm tra liên ngành, đề nghị cơ quan kiểm tra có báo cáo kết quả kiểm tra theo đúng quy định tại khoản 6 Điều 21 của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP.

Năm là, về thực hiện Báo cáo công tác thi hành pháp luật về XLVPHC, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chỉ đạo UBND cấp dưới và các cơ quan chức năng tại địa phương nghiêm túc thực hiện quy định tại Điều 25 và khoản 1 Điều 30 của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP về báo cáo 06 tháng, hàng năm, trong đó, đặc biệt chú ý bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật về thời hạn báo cáo. Về nội dung Báo cáo, đề nghị chỉ đạo cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện Báo cáo phải tổng hợp, xử lý số liệu đầy đủ, chính xác, đồng thời phải đưa ra được các nhận định, đánh giá về tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC trong từng ngành, lĩnh vực tại địa phương căn cứ kết quả thực tế đạt được, các vấn đề còn tồn tại, các khó khăn vướng mắc và nguyên nhân, dự báo xu hướng vi phạm hành chính tại địa phương và các giải pháp, kiến nghị, đề xuất cụ thể.

Sáu là, công tác thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về XLVPHC tại địa phương là những công việc mới, phức tạp, đòi hỏi đầu tư về nhân lực, kinh phí lớn. Hiện nay, Bộ Tư pháp đang trong quá trình khẩn trương nghiên cứu, soạn thảo văn bản quy định cụ thể, văn bản hướng dẫn về các nội dung nêu trên để trình Chính phủ xem xét, ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền. Trước mắt, việc triển khai các nhiệm vụ này sẽ được thực hiện theo Điều 17 của Luật XLVPHC, Điều 23 và Điều 24 của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP.

Trên đây là một số nội dung thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về thi hành pháp luật XLVPHC của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tập trung triển khai thực hiện năm 2015, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Bộ trưởng Hà Hùng Cường (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để biết);
- Lưu: Văn thư BTP, Cục QLXLVPHC&TDTHPL (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thúy Hiền

 

Thuộc tính Công văn 5282/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5282/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2014
Ngày hiệu lực29/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5282/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL

Lược đồ Công văn 5282/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 2014 công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5282/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 2014 công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5282/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýNguyễn Thúy Hiền
        Ngày ban hành29/12/2014
        Ngày hiệu lực29/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5282/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 2014 công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5282/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 2014 công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

           • 29/12/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/12/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực