Công văn 5283/TCT-TNCN

Công văn số 5283/TCT-TNCN về việc trả lời kiến nghị về mức phụ cấp đi biển do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5283/TCT-TNCN trả lời kiến nghị mức phụ cấp đi biển


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5283/TCT-TNCN
V/v Trả lời kiến nghị về mức phụ cấp đi biển

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

Tập thể công nhân viên dự án O&M- JVPC
Cty TNHH một thành viên dịch vụ khai thức dầu khí

 

Trả lời đơn kiến nghị đề ngày 21/10/2007 của Tập thể công nhân viên dự án O&M-JVPC Công ty TNHH một thành viên dịch vụ khai thác dầu khí về phụ cấp tiền đi biển, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về mức phụ cấp đi biển được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Căn cứ Pháp lệnh số 14/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/03/2004 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số Điều của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao; Căn cứ Điều 4 Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao;

Để đảm bảo sự bình đẳng về nghĩa vụ thuế giữa các cá nhân có thu nhập, phù hợp với chế độ quản lý tài chính hiện hành, tại Điểm 4, Mục I Thông tư số 147/2004/NĐ-CP">81/2004/TT-BTC ngày 13/08/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 13/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao quy định: Mức chi các Khoản phụ cấp bằng tiền được xác định theo quy định của cấp có thẩm quyền và phù hợp với chế độ quản lý tài chính hiện hành. Đối với người nước ngoài, số tiền phụ cấp được xác định trên cơ sở tiền lương cơ bản ghi trên hợp đồng và mức phụ cấp do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định chung cho mọi đối tượng.

Căn cứ công văn số 76/LĐTBXH-TL ngày 10/01/2003 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội về chế độ ăn và phụ cấp làm việc trên biển đối với lao động thuộc ngành dầu khí;

Căn cứ quy định tại Điểm 4 Điều 1 Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức trong các công ty nhà nước thì: Phụ cấp đi biển mức 110.000đ/ngày (tương đương 7 USD/ngày áp dụng đối với công nhân, nhân viên, viên chức thuộc ngành dầu khí trong những ngày thực tế làm việc trên các giàn khoan các tàu dịch vụ...

Theo các quy định trên mức phụ cấp đi biển của cá nhân được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế là 7 USD/ngày, phần vượt mức quy định phải tính và thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp nếu thấy mức phụ cấp đi biển quy định tại công văn số 76/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và xã hội và Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ không phù hợp, đề nghị Tập thể công nhân viên dự án O&M-JVPC Công ty TNHH một thành viên dịch vụ khai thác dầu khí có văn bản gửi Bộ Lao động Thương binh và xã hội xem xét, Điều chỉnh.

2. Về việc tính phụ cấp đi biển của các doanh nghiệp khác.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kiểm tra việc áp dụng mức phụ cấp đi biển của các doanh nghiệp khác trên địa bàn, đối với những đơn vị đã tính trừ khỏi thu nhập chịu thuế theo mức chi phụ cấp đi biển thực tế vượt quy định phải tính toán lại để đảm bảo công bằng và bình đẳng về nghĩa vụ thuế giữa các cá nhân có thu nhập từ cùng một ngành nghề như nhau.

Tổng cục Thuế thông báo để Tập thể công nhân viên dự án O&M-JVPC Công ty TNHH một thành viên dịch vụ khai thác dầu khí được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- VPCP
- Cục thuế tỉnh BR-Vtàu;
- Vụ Pháp chế;
- Vụ HCSN;
- Lưu: VT, TNCN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5283/TCT-TNCN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5283/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/12/2007
Ngày hiệu lực 20/12/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5283/TCT-TNCN

Lược đồ Công văn 5283/TCT-TNCN trả lời kiến nghị mức phụ cấp đi biển


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 5283/TCT-TNCN trả lời kiến nghị mức phụ cấp đi biển
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5283/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Lê Hồng Hải
Ngày ban hành 20/12/2007
Ngày hiệu lực 20/12/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 5283/TCT-TNCN trả lời kiến nghị mức phụ cấp đi biển

Lịch sử hiệu lực Công văn 5283/TCT-TNCN trả lời kiến nghị mức phụ cấp đi biển

  • 20/12/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/12/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực