Công văn 5285/TCT-CS

Công văn 5285/TCT-CS năm 2017 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5285/TCT-CS 2017 vướng mắc thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5285/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 854/CT-TT-HTNNT ngày 8/6/2017 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về thuế GTGT. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế về đối tượng không chịu thuế;

Căn cứ quy định tại Điều 3 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Điều 2 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về đối tượng không chịu thuế;

Căn cứ quy định tại Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT;

Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 1 Thông tư số 12/2015/NĐ-CP thuế giá trị gia tăng sửa đổi 39/2014/TT-BTC">26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư s 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT;

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 5 Điều 5 và Điều 10 Thông tư s 209/2013/NĐ-CP">219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT và thuế suất 5%;

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 7062/BTC-TCT ngày 29/5/2014 và công văn số 15895/BTC-CST ngày 31/10/2014 của Bộ Tài chính về chính sách thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường.

Trường hợp dịch cá được xác định là sản phẩm thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường do Công ty TNHH Sản xuất thương mại xuất khẩu Đại Phát tự sản xuất thì thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất khẩu Đại Phát có hồ sơ đăng ký sản phẩm dịch cá là thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 5/2/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi và khoản 2, khoản 3 Điều 1 Thông tư số 50/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì sản phẩm dịch cá thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Cà Mau được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5285/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5285/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/11/2017
Ngày hiệu lực 16/11/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5285/TCT-CS

Lược đồ Công văn 5285/TCT-CS 2017 vướng mắc thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 5285/TCT-CS 2017 vướng mắc thuế giá trị gia tăng
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5285/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành 16/11/2017
Ngày hiệu lực 16/11/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Công văn 5285/TCT-CS 2017 vướng mắc thuế giá trị gia tăng

Lịch sử hiệu lực Công văn 5285/TCT-CS 2017 vướng mắc thuế giá trị gia tăng

  • 16/11/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 16/11/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực