Công văn 531/BXD-BVSTBPN

Công văn 531/BXD-BVSTBPN về phân công trách nhiệm và mối quan hệ công tác do Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 531/BXD-BVSTBPN phân công trách nhiệm mối quan hệ công tác Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ


BỘ XÂY DỰNG
BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 531/BXD-BVSTBPN

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2010

 

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ CỦA BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Quyết định số 874/QĐ-BXD ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Bộ Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 355/QĐ-BXD ngày 24 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc sửa đổi Quy chế hoạt động Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Xây dựng;

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Xây dựng phân công trách nhiệm và mối quan hệ công tác của Ban như sau:

I. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CÔNG TÁC CÁC THÀNH VIÊN

Ban Vì sự tiến Bộ của phụ nữ Bộ Xây dựng gồm 18 thành viên, nhiệm vụ cụ thể đối với mỗi thành viên của Ban được phân công như sau:

1. Ông Cao Lại Quang -Thứ trưởng thường trực Bộ Xây dựng - Trưởng ban, Phụ trách chung;

2. Ông Ngô Minh Mẫn - Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ - Phó trưởng ban thường trực, Phụ trách tổng hợp về chế độ chính sách đối với lao động nữ của Ngành. Chủ trì xây dựng mục tiêu chương trình kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Bộ Xây dựng;

3. Bà Nguyễn Thị Yên - Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam - Phó trưởng ban, Phụ trách phong trào Nữ CNVC và tham gia quá trình thực hiện mục tiêu của Chương trình kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Bộ Xây dựng. Hướng dẫn thực hiện lồng ghép giới trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách

4. Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Uỷ viên thường trực, Phụ trách tổng hợp về thông tin, báo cáo, theo dõi hoạt động của các Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ cơ sở;

5. Bà Phan Thị Liên - Phó Chánh văn phòng Bộ - Uỷ viên, Phụ trách công tác triển khai thực hiện nội dung hoạt động, mục tiêu chương trình kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Bộ Xây dựng. Trực tiếp chỉ đạo phong trào nữ CNVC khối cơ quan Bộ Xây dựng;

6. Bà Trương Thị Bích Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính - Uỷ viên, Phụ trách công tác tài chính, lập dự toán kinh phí hàng năm và chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng nguồn kinh phí đối với hoạt động của Ban theo quy định hiện hành. Trực tiếp chỉ đạo phong trào nữ CNVC khối Tư vấn, khảo sát, tin học;

7. Bà Lê Thị Hằng, Giám đốc Bệnh viện Xây dựng - Uỷ viên, Phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động và chăm sóc sức khỏe trong Ngành nói chung và an toàn, vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ của Ngành. Tổng hợp, nghiên cứu đề xuất chương trình, kế hoạch phục vụ cho công tác chăm sóc sức khoẻ đối với nữ CNVC lao động ngành Xây dựng;

8. Ông Trần Bá Việt, Phó Viện trưởng - Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Uỷ viên, Phụ trách, chỉ đạo theo dõi tổng hợp tình hình Khối các Viện nghiên cứu về công tác bình đẳng giới và phong trào nữ CNVC, việc lồng ghép giới với công tác nghiên cứu khoa học thông qua các chính sách, tiêu chuẩn do các Viện chủ trì xây dựng;

9. Ông Vương Ngọc Lưu, Phó hiệu trưởng - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội- Uỷ viên, Phụ trách, chỉ đạo theo dõi tổng hợp tình hình công tác tiến bộ phụ nữ Khối các trường đào tạo về chế độ chính sách và phong trào nữ CNVC LĐ, học sinh, sinh viên; Việc lồng ghép giới với công tác Đào tạo và Nghiên cứu khoa học; tuyên truyền giáo dục nhận thức về giới thông qua các nội dung giảng dạy, hoạt động ngoại khóa;

10. Ông Dương Văn Phúc, Phó Tổng gián đốc - Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị (HUD) - Uỷ viên. Phụ trách chỉ đạo theo dõi tổng hợp tình hình công tác tiến bộ phụ nữ, chế độ chính sách và phong trào nữ CNVC LĐ của đơn vị và tham mưu xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu của lĩnh vực xây lắp và đầu tư về chính sách lao động nữ đáp ứng các chỉ tiêu, kế hoạch hành động VSTBCPN của Bộ Xây dựng;

11. Ông Lê Văn Châu - Phó Tổng giám đốc - Tổng Công ty Sông Đà- Uỷ viên. Phụ trách chỉ đạo theo dõi tổng hợp tình hình công tác tiến bộ phụ nữ, chế độ chính sách và phong trào nữ CNVC LĐ của đơn vị và tham mưu xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu của lĩnh vực xây lắp và đầu tư về chính sách lao động nữ đáp ứng các chỉ tiêu, kế hoạch hành động VSTBCPN của Bộ Xây dựng;

12. Ông Nguyễn Minh Cương, Phó Tổng giám đốc - Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - Uỷ viên. Phụ trách chỉ đạo theo dõi tổng hợp tình hình công tác tiến bộ phụ nữ, chế độ chính sách và phong trào nữ CNVC LĐ của đơn vị và tham mưu xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu của lĩnh vực xây lắp và đầu tư về chính sách lao động nữ đáp ứng các chỉ tiêu, kế hoạch hành động VSTBCPN của Bộ Xây dựng;

13. Ông Phạm Quang Nhân, Phó Tổng giám đốc - Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - Uỷ viên. Phụ trách chỉ đạo theo dõi tổng hợp tình hình công tác tiến bộ phụ nữ, chế độ chính sách và phong trào nữ CNVC LĐ của đơn vị và tham mưu xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu của lĩnh vực xây lắp và đầu tư về chính sách lao động nữ đáp ứng các chỉ tiêu, kế hoạch hành động VSTBCPN của Bộ Xây dựng;

14. Ông Nguyễn Văn Thuý, Phó Tổng giám đốc - Tổng Công ty Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) - Uỷ viên. Phụ trách chỉ đạo theo dõi tổng hợp tình hình công tác tiến bộ phụ nữ, chế độ chính sách và phong trào nữ CNVC LĐ của đơn vị và tham mưu xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu của lĩnh vực xây lắp và đầu tư về chính sách lao động nữ phía Nam, đáp ứng các chỉ tiêu, kế hoạch hành động VSTBCPN của Bộ Xây dựng;

15. Ông Ngô Quốc Minh, Phó Tổng giám đốc - Tổng Công ty Xây dựng và phát triển hạ tấng (LICOGI) - Uỷ viên. Phụ trách chỉ đạo theo dõi tổng hợp tình hình công tác tiến bộ phụ nữ, chế độ chính sách và phong trào nữ CNVC LĐ của đơn vị và tham mưu xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu của lĩnh vực xây lắp và đầu tư về chính sách lao động nữ đáp ứng các chỉ tiêu, kế hoạch hành động VSTBCPN của Bộ Xây dựng;

16. Ông Huỳnh Hậu, Phó Tổng giám đốc - Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1- Uỷ viên. Phụ trách chỉ đạo theo dõi tổng hợp tình hình công tác tiến bộ phụ nữ, chế độ chính sách và phong trào nữ CNVC LĐ của đơn vị và tham mưu xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu của lĩnh vực Vật liệu xây dựng phía Nam về chính sách lao động nữ, đáp ứng các chỉ tiêu, kế hoạch hành động VSTBCPN của Bộ Xây dựng;

17. Bà Trần Thị Minh Anh, Phó Tổng giám đốc - Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam - Uỷ viên. Phụ trách chỉ đạo theo dõi tổng hợp tình hình công tác tiến bộ phụ nữ, chế độ chính sách và phong trào nữ CNVC LĐ của đơn vị và tham mưu xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu của khối các Doanh nghiệp Xi măng về chính sách lao động nữ, đáp ứng các chỉ tiêu, kế hoạch hành động VSTBCPN của Bộ Xây dựng;

18. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Tổng giám đốc - Tổng Công ty Thuỷ tinh và Gốm Xây dựng- Uỷ viên. Phụ trách chỉ đạo theo dõi tổng hợp tình hình công tác tiến bộ phụ nữ, chế độ chính sách và phong trào nữ CNVC LĐ của đơn vị và tham mưu xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu của lĩnh vực Vật liệu xây dựng phía Bắc về chính sách lao động nữ, đáp ứng các chỉ tiêu, kế hoạch hành động VSTBCPN của Bộ Xây dựng;

Ngoài những nhiệm vụ nêu trên, các thành viên của Ban còn thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự phân công cụ thể của Trưởng ban.

II. MỐI QUAN HỆ:

1. Quan hệ với UBQG Vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam để nhận sự hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Xây dựng.

2. Liên hệ với Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng, xin chủ trương trong chỉ đạo hoạt động có liên quan đến sự bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ.

3. Phối hợp với Công đoàn Xây dựng Việt Nam trong việc thực hiện các nội dung công tác theo chương trình kế hoạch hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ và các hoạt động phong trào nữ CNVC ngành Xây dựng.

4. Liên hệ với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ để nắm tình hình thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ ở cơ sở và thực hiện các chỉ tiêu & mục tiêu Chương trình kế hoạch hành động của Ban, chỉ đạo hoạt động của các Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ của cơ sở.

Các thành viên của Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Bộ Xây dựng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm và tuân thủ thực hiện các nội dung của nhiệm vụ được phân công. Các cấp uỷ đảng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm chỉ đạo và tạo mọi điều kiện về thời gian, vật chất cần thiết để các Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ cơ sở cũng như các thành viên của Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Bộ Xây dựng hoàn thành nhiệm vụ đã được lãnh đạo Bộ Xây dựng phân công./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đơn vị trực thuộc;
- BT. Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- Các thành viên Ban VSTBPN;
- Lưu: VP, TCCB, TT Ban.

TRƯỞNG BAN VSTBPN
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Cao Lại Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 531/BXD-BVSTBPN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu531/BXD-BVSTBPN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2010
Ngày hiệu lực31/03/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 531/BXD-BVSTBPN

Lược đồ Công văn 531/BXD-BVSTBPN phân công trách nhiệm mối quan hệ công tác Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 531/BXD-BVSTBPN phân công trách nhiệm mối quan hệ công tác Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu531/BXD-BVSTBPN
        Cơ quan ban hànhBan Vì sự tiến bộ của phụ nữ
        Người kýCao Lại Quang
        Ngày ban hành31/03/2010
        Ngày hiệu lực31/03/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 531/BXD-BVSTBPN phân công trách nhiệm mối quan hệ công tác Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ

            Lịch sử hiệu lực Công văn 531/BXD-BVSTBPN phân công trách nhiệm mối quan hệ công tác Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ

            • 31/03/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/03/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực