Công văn 5328/TCHQ-GSQL

Công văn 5328/TCHQ-GSQL về thông quan hàng hóa động vật, sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5328/TCHQ-GSQL thông quan hàng hóa động vật, sản phẩm động vật


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5328/TCHQ-GSQL
V/v thông quan hàng hóa động vật, sản phẩm động vật đông lạnh NK.

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Căn cứ Thông tư số 51/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/9/2010 và Thông tư số 86/2005/QĐ-BNN">53/2010/TT-BNNPTNT ngày 10/9/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2010, Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010 và Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thông quan đối với động vật, sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu thuộc đối tượng phải kiểm dịch thú y và vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi thông quan (quy định tại điểm a mục 1 công văn 1152/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ) như sau:

1. Khi làm thủ tục hải quan cho động vật, sản phẩm động vật đông lạnh, nhập khẩu (bao gồm động vật trên cạn và động vật dưới nước), cơ quan Hải quan căn cứ vào một trong các giấy tờ quy định tại Điều 1 và Điều 2 Thông tư số 86/2005/QĐ-BNN">53/2010/TT-BNNPTNT ngày 10/9/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực từ ngày 10/9/2010, để làm thủ tục và thông quan hàng hóa (không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp Giấy đăng ký kiểm dịch và kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm), các giấy tờ gồm:

- Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật không dùng làm thực phẩm;

- Giấy chứng nhận kiểm dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm sản phẩm động vật nhập khẩu dùng làm thực phẩm;

- Giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản nhập khẩu không làm thực phẩm;

- Giấy chứng nhận kiểm dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản, sản phẩm thủy sản nhập khẩu dùng làm thực phẩm.

2. Đối với các lô hàng nhập khẩu đang tồn đọng tại cửa khẩu, các đơn vị hướng dẫn doanh nghiệp liên hệ với cơ quan Thú y cấp Giấy chứng nhận theo mẫu mới để làm thủ tục và thông quan hàng hóa.

Hướng dẫn này thay thế nội dung hướng dẫn về căn cứ thông quan hàng hóa nêu tại điểm 1 công văn 4058/TCHQ-GSQL ngày 22/7/2010 của Tổng cục Hải quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Bộ NN&PTNT (để phối hợp);
- Trang website Hải quan;
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5328/TCHQ-GSQL

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5328/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/09/2010
Ngày hiệu lực 13/09/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5328/TCHQ-GSQL thông quan hàng hóa động vật, sản phẩm động vật


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 5328/TCHQ-GSQL thông quan hàng hóa động vật, sản phẩm động vật
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5328/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành 13/09/2010
Ngày hiệu lực 13/09/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 14 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 5328/TCHQ-GSQL thông quan hàng hóa động vật, sản phẩm động vật

Lịch sử hiệu lực Công văn 5328/TCHQ-GSQL thông quan hàng hóa động vật, sản phẩm động vật

  • 13/09/2010

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 13/09/2010

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực