Công văn 535/SXD-THKT

Công văn 535/SXD-THKT điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 535/SXD-THKT điều chỉnh dự toán xây dựng công trình


UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 535/SXD-THKT
“V/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Vĩnh Long, ngày 25 tháng 6 năm 2009

 

 Kính gửi:

- Các sở, ban ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các đơn vị sự nghiệp, hợp tác xã và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh.

 

Căn cứ Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động (trong văn bản này gọi tắt là Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ);
Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;
Căn cứ văn bản số 1135/UBND-KTTH ngày 12/5/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Long giao Giám đốc sở Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 16/NĐ-CP ngày 10/4/2009 của Chính phủ về việc thành lập thành phố Vĩnh Long thuộc tỉnh Vĩnh Long (có hiệu lực từ ngày 10/4/2009);
Sở Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2009) với các nội dung như sau:

I- QUY ĐỊNH CHUNG:

1- Văn bản này hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình từ ngày 01/01/2009 theo mức lương tối thiểu vùng (nơi xây dựng công trình) quy định tại Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ đối với những khối lượng còn lại của công trình, gói thầu (sau đây gọi chung là dự toán xây dựng công trình) thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước đang thực hiện dở dang mà Người quyết định đầu tư chưa quyết định chuyển tiếp thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ.

2- Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình đã được lập theo đơn giá xây dựng phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát xây dựng của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tính theo thang lương thuộc bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp trong các công ty nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ) và mức lương tối thiểu 450.000đồng/tháng được quy định trong phụ lục kèm theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.

3- Các công trình đã lập đơn giá riêng hoặc bảng giá ca máy công trình với mức tiền lương tối thiểu đã được Người có thẩm quyền ban hành, căn cứ nguyên tắc, phương pháp hướng dẫn tại văn vản này để thực hiện điều chỉnh theo mức lương tối thiểu vùng mới.

4- Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán khối lượng thực hiện kể từ ngày 01/01/2009 theo hợp đồng và các điều kiện đã thoả thuận ký kết trong hợp đồng. Trường hợp trong hợp đồng các bên đã thoả thuận không điều chỉnh giá hợp đồng trong suốt quá trình thực hiện, Chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng có thể thương thảo bổ sung hợp đồng để bảo đảm quyền lợi cho người lao động theo quy định.

5- Các hệ số điều chỉnh theo văn bản này được áp dụng cho các công trình sử dụng vốn Nhà nước. Khuyến khích các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng các hệ số điều chỉnh theo hướng dẫn tại văn bản này.

6- Danh mục các địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long:

- Vùng III, gồm các địa bàn: các phường: phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường 5, phường 8, phường 9 thuộc thành phố Vĩnh Long.

- Vùng IV, gồm các địa bàn:

+ Các xã : xã Trường An, xã Tân Ngãi, xã Tân Hòa, xã Tân Hội thuộc thành phố Vĩnh Long;

+ Gồm các địa bàn còn lại thuộc tỉnh Vĩnh Long.

(Chi tiết xem phụ lục số 3 kèm theo văn bản này)

7- Đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình: Trường hợp công trình đã có quyết định phê duyệt dự toán, chủ đầu tư sử dụng chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá để điều chỉnh cơ cấu chi phí trong dự toán xây dựng công trình.

II- QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

1- Dự toán xây dựng công trình được lập theo các tập đơn giá xây dựng công trình theo các văn bản ngày 25/12/2007 của sở Xây dựng: văn bản số 203/SXD “v/v công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình; bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị; khai thác nước ngầm”; văn bản số 204/SXD “v/v công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”; văn bản số 205/SXD “v/v công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”, đã tính theo mức lương tối thiểu là 350.000đồng/tháng với cấp bậc tiền lương theo thang lương thuộc bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ được điều chỉnh như sau:

1.1- Điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng:

a- Điều chỉnh chi phí nhân công (KĐCNC ) : (Chi tiết xem phụ lục số 1, 2, 3 kèm theo văn bản này)

- Áp dụng cho vùng III:

Chi phí nhân công trong tập đơn giá xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Long công bố theo các văn bản số 203/SXD ngày 25/12/2007, 204/SXD ngày 25/12/2007, 205/SXD ngày 25/12/2007 được nhân với hệ số điều chỉnh là KĐCNC= 1,968.

- Áp dụng cho vùng IV:

Chi phí nhân công trong tập đơn giá xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Long công bố theo các văn bản số 203/SXD ngày 25/12/2007, 204/SXD ngày 25/12/2007, 205/SXD ngày 25/12/2007 được nhân với hệ số điều chỉnh là KĐCNC= 1,852.

b- Điều chỉnh chi phí máy thi công (KĐCMTC ) : (Chi tiết xem phụ lục số 1, 2, 3 kèm theo văn bản này)

- Áp dụng cho vùng III:

Chi phí máy thi công trong tập đơn giá xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Long công bố theo các văn bản số 203/SXD ngày 25/12/2007, 204/SXD ngày 25/12/2007, 205/SXD ngày 25/12/2007 được nhân với hệ số điều chỉnh là KĐCMTC = 1,218.

- Áp dụng cho vùng IV:

Chi phí máy thi công trong tập đơn giá xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Long công bố theo các văn bản số 203/SXD ngày 25/12/2007, 204/SXD ngày 25/12/2007, 205/SXD ngày 25/12/2007 được nhân với hệ số điều chỉnh là KĐCMTC = 1,197.

c- Các khoản mục chi phí tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán chi phí xây dựng công trình:

Các khoản mục chi phí tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán chi phí xây dựng bao gồm: chi phí trực tiếp khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế giá trị gia tăng, nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công thực hiện theo quy định.

1.2- Điều chỉnh dự toán chi phí khảo sát xây dựng (KĐC NCKS) :

Chi phí nhân công trong dự toán khảo sát xây dựng (KĐC NCKS) được điều chỉnh theo các hệ số trong phụ lục kèm theo hướng dẫn của văn bản này.

2- Trường hợp dự toán xây dựng công trình lập theo quy định tại điểm 1 của mục II của văn bản này đã điều chỉnh theo hướng dẫn của Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng (sở Xây dựng hướng dẫn công văn số 124/SXD-THKT ngày 25/02/2008 về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình) khi thực hiện điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu vùng mới thì chi phí nhân công và máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng, chi phí nhân công trong dự toán chi phí khảo sát xây dựng được nhân tiếp hệ số điều chỉnh tương ứng theo phụ lục kèm theo văn bản này.

3- Một số khoản mục chi phí khác trong dự toán xây dựng công trình:

- Các khoản mục chi phí như: quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị của công trình được tính bằng tỷ lệ (%) theo quy định.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1- Chủ đầu tư tổ chức thực hiện và phê duyệt kết quả điều chỉnh dự toán xây dựng công trình kể từ ngày 01/01/2009 theo mức lương tối thiểu vùng (nơi xây dựng công trình) quy định tại Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ đối với những khối lượng còn lại của công trình, gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước đang thực hiện dở dang mà Người quyết định đầu tư chưa quyết định chuyển tiếp thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ:

- Các công trình mới, công trình đang tổ chức lập dự toán, tổng dự toán, công trình đã lập dự toán, tổng dự toán nhưng chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt thì giá trị dự toán xây dựng các hạng mục công trình và các khoản mục chi phí khác trong tổng dự toán xây dựng công trình được điều chỉnh theo các nội dung hướng dẫn tại văn bản này.

- Các công trình, hạng mục công trình đang thi công dở dang:

+ Công trình, hạng mục công trình thi công đảm bảo tiến độ theo hợp đồng, chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng xác định giá trị khối lượng xây dựng đã thực hiện đến hết ngày 31/12/2008. Đối với khối lượng xây dựng còn lại thực hiện kể từ ngày 01/01/2009 được điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo hướng dẫn tại văn bản này.

+ Trường hợp khối lượng xây dựng thực hiện từ 01/01/2009 nhưng trong hợp đồng các bên đã thỏa thuận không điều chỉnh giá trong suốt thời gian thực hiện, chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng có thể thương thảo bổ sung hợp đồng để bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

2- Đối với các công trình xây dựng đã lập đơn giá đơn giá xây dựng công trình riêng, Chủ đầu tư căn cứ vào chế độ, chính sách được Nhà nước cho phép áp dụng ở công trình và nguyên tắc điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo hướng dẫn tại văn bản này để xác định mức điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công và các khoản chi phí khác (nếu có) trong dự toán xây dựng công trình.

3- Đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình:

- Các công trình mới, công trình đang tổ chức lập dự toán, tổng dự toán; công trình đã lập dự toán, tổng dự toán nhưng chưa được Chủ đầu tư phê duyệt thì Chủ đầu tư tính toán lại dự toán xây dựng công trình theo hướng dẫn của Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập & quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và theo hướng dẫn của văn bản này.

- Các công trình, gói thầu đã ký kết hợp đồng kinh tế thì việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình thực hiện theo điểm 4 - mục I của văn bản này: việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2009 theo hợp đồng và các điều kiện đã thoả thuận ký kết trong hợp đồng. Trường hợp trong hợp đồng các bên đã thoả thuận không điều chỉnh giá trong suốt quá trình thực hiện, Chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng có thể thương thảo bổ sung hợp đồng để bảo đảm quyền lợi cho người lao động theo quy định.

4- Trường hợp điều chỉnh dự toán xây dựng công trình làm vượt tổng mức đầu tư thì Chủ đầu tư báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét quyết định.

Trong quá trình thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo văn bản này, nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ảnh về sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như tiêu đề.
- Bộ Xây dựng (báo cáo).
- Viện Kinh tế XD- Bộ XD (báo cáo).
- UBND tỉnh Vĩnh Long (báo cáo). 
- Ban GĐ Sở.
- Các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.  
- Lưu VP – THKT

GIÁM ĐỐC
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đoàn Thanh Bình

 

PHỤ LỤC SỐ 1 :

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG

1- Áp dụng cho vùng IV:

TT

Nội dung

Hệ số điều chỉnh

Ngày hiệu lực

Chi phí nhân công

Chi phí máy thi công

( KĐC NC)

( KĐC MTC)

1

Điều chỉnh mức lương tối thiểu từ 350.000đ / tháng lên 450.000đ / tháng

1,286

1,05

 Hiệu lực đến ngày 31/12/2007

2

Điều chỉnh mức lương tối thiểu từ 350.000đ / tháng lên 540.000đ / tháng

1,543

1,134

 Hiệu lực từ 01/01/2008 đến ngày 31/12/2008; theo Thông tư số 25/01/2008.03/2008/TT-BXD ngày

3

Điều chỉnh mức lương tối thiểu từ 350.000đ / tháng lên 650.000đ / tháng

1,852

1,197

 Hiệu lực kể từ 01/01/2009,  theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009.

2- Áp dụng cho vùng III:

TT

Nội dung

Hệ số điều chỉnh

Ngày hiệu lực

Chi phí nhân công

Chi phí máy thi công

( KĐC NC)

( KĐC MTC)

1

Điều chỉnh mức lương tối thiểu từ 350.000đ / tháng lên 690.000đ / tháng

1,968

1,218

 Hiệu lực kể từ ngày 10/4/2009

Ghi chú :

Khi áp dụng điều chỉnh dự toán các công trình thuộc địa bàn vùng III, địa bàn vùng IV cần phải xem xét ngày có hiệu lực áp dụng.

PHỤ LỤC SỐ 2 :

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI PHÍ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

1- Áp dụng cho vùng IV:

TT

Nội dung

Hệ số điều chỉnh

Ngày hiệu lực

Chi phí nhận công

( KĐC NC)

1

Điều chỉnh mức lương tối thiểu từ 350.000đ / tháng lên 450.000đ / tháng

1,286

 Hiệu lực đến ngày 31/12/2007

2

Điều chỉnh mức lương tối thiểu từ 350.000đ / tháng lên 540.000đ / tháng

1,543

 Hiệu lực từ 01/01/2008 đến ngày 31/12/2008; theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày25/01/2008.

3

Điều chỉnh mức lương tối thiểu từ 350.000đ / tháng lên 650.000đ / tháng

1,852

 Hiệu lực từ 01/01/2009, theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009.

2- Áp dụng cho vùng III:

TT

Nội dung

Hệ số điều chỉnh

Ngày hiệu lực

Chi phí nhận công

( KĐC NC)

1

Điều chỉnh mức lương tối thiểu từ 350.000đ / tháng lên 690.000đ / tháng

1,968

 Hiệu lực kể từ ngày 10/4/2009

Ghi chú :

Khi áp dụng điều chỉnh dự toán các công trình thuộc địa bàn vùng III, địa bàn vùng IV cần phải xem xét ngày có hiệu lực áp dụng.

 

PHỤ LỤC SỐ 3:

DANH MỤC CÁC ĐỊA BÀN ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
(Theo công văn số: 535/SXD-THKT ngày 25 tháng 6 năm 2009 của sở Xây dựng Vĩnh Long)

1- Vùng III, gồm các địa bàn:

- Các Phường: phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường 5, phường 8, phường 9 thuộc thành phố Vĩnh Long.

2- Vùng IV, gồm các địa bàn:

- Các xã: xã Trường An, xã Tân Ngãi, xã Tân Hòa, xã Tân Hội thuộc thành phố Vĩnh Long;

- Gồm các địa bàn còn lại thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 535/SXD-THKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu535/SXD-THKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2009
Ngày hiệu lực01/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 535/SXD-THKT

Lược đồ Công văn 535/SXD-THKT điều chỉnh dự toán xây dựng công trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 535/SXD-THKT điều chỉnh dự toán xây dựng công trình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu535/SXD-THKT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýĐoàn Thanh Bình
        Ngày ban hành25/06/2009
        Ngày hiệu lực01/01/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 535/SXD-THKT điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

         Lịch sử hiệu lực Công văn 535/SXD-THKT điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

         • 25/06/2009

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/01/2009

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực