Công văn 5360/LĐTBXH-TCCB

Công văn 5360/LĐTBXH-TCCB về báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 và đề xuất nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5360/LĐTBXH-TCCB 2017 báo cáo kết quả đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức


BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5360/LĐTBXH-TCCB
V/v báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 và đề xuất nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2018

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Nhằm đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018, Bộ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị báo cáo, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 và đề xuất nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2018, cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2017

- Kết quả cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 theo kế hoạch của Bộ và các chương trình đào tạo, bồi dưỡng khác (chi tiết tại biu mẫu 01, 02, 03, 04 thuộc phụ lục 1 kèm theo).

- Kết quả các khóa (lớp) đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn do đơn vị chủ trì theo phân công của Bộ hoặc theo các chương trình, dự án của đơn vị (chi tiết tại biểu mẫu 01, 02 thuộc phụ lục 2 kèm theo).

- Khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức đào tạo, bồi dưỡng hoặc cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng.

2. Đề xuất nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2018

2.1. Về nội dung

- Ưu tiên những nội dung cần thiết, nhằm phục vụ yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đơn vị mình phụ trách để công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu công tác của Bộ, ngành trong giai đoạn hiện nay; đồng thời, quan tâm đến các nội dung đào tạo, bồi dưỡng nhằm hoàn thiện tiêu chun chức danh theo quy hoạch, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành và vị trí việc làm của công chức, viên chức.

- Không đưa vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức những nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật hoặc nhng nội dung thuộc chương trình, dự án, đề án đã được Bộ phê duyệt từ nguồn kinh phí khác (không thuộc kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức hàng năm của Bộ).

- Khi đề xuất các nội dung đào tạo, bồi dưỡng năm 2018, đề nghị nêu rõ sự cần thiết của nội dung đào tạo, bồi dưỡng; thời lượng bồi dưỡng; dự kiến thời gian thích hợp để tổ chức; đối tượng và số lượng học viên; tổng kinh phí thực hiện, bao gồm: nguồn của Bộ hoặc kinh phí từ các chương trình, dự án hoặc kinh phí khác do đơn vị huy động hoặc kinh phí của đơn vị kết hợp với đề nghị Bộ hỗ trợ một phần kinh phí nếu có.

(chi tiết tại biu mẫu 01, 02 thuộc phụ lục 3 kèm theo)

2.2. Về đối tượng:

Tập trung đào tạo, bồi dưỡng cho đối tượng là công chức các đơn vị quản lý nhà nước; viên chức và hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ (ưu tiên công chức, viên chức chuyên môn nghiệp vụ, lãnh đạo, quản lý; công chức, viên chức thuộc diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý).

Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 và đề xuất kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 của đơn vị gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ), đồng thời đề nghị gửi vào địa chỉ email: [email protected] trước ngày 10/01/2018 để tổng hợp, xây dựng báo cáo chung của Bộ.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Doãn Mậ
u Diệp (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trịnh Minh Chí

 

BM-01/ĐT

TÊN ĐƠN VỊ:

Phụ lục 1

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC Ở TRONG NƯỚC NĂM 2017
(Kèm theo Công văn số:      /LĐTBXH-TCCB ngày     tháng 12 năm 2017)

Đơn vị tính: lượt người

 

TT

 

Nội dung

 

 

 

 

Đối tượng

Lý luận chính trị

Quản lý nhà nước

Chuyên môn

Kiến thức, kỹ năng chuyên ngành

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý

Quốc phòng - An ninh

Ngoại ng

Tin học

Tổng số

Trong đó

Cao cấp

Trung cấp

Sơ cấp

Bồi dưỡng

Chuyên viên cao cp

Chuyên viên chính

Chun viên

Cán sự

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

Cao đng

Trung cp

Sơ cấp

Chuyên ngành

Vị trí việc làm

Cấp phòng

Cấp vụ

Thứ trưởng

Người dân tộc thiu số

Nữ

1

Công chức lãnh đạo qun lý

Tổng cục và tương đương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp vụ và tương đương

 

 

 

 

 

 

 

 

t

'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp phòng và tương đương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Các ngạch công chức

Chuyên viên cao cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cán sự

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công chức tập s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Công chức trong nguồn quy hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BM-02/ĐT

TÊN ĐƠN VỊ:

Phụ lục 1

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC Ở TRONG NƯỚC NĂM 2017
(Kèm theo Công văn số:    /LĐTBXH-TCCB ngày    tháng 12 năm 2017)

Đơn vị tính: lượt người

TT

Nội dung

 

 

 

Đối tượng

Lý luận chính trị

Qun lý nhà nước

Chuyên môn

Chức danh nghề nghiệp

Chức vụ quản lý

Bồi dưỡng bắt buộc cập nhật KT

Quốc phòng - An ninh

Ngoại ng

Tin học

Tổng số

Trong đó

Cao cấp

Trung cp

Sơ cấp

Bi dưỡng

Chuyên viên cao cấp

Chuyên viên chính

Chun viên

Cán sự

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

Hng I

Hạng II

Hạng III

Hạng IV

Cấp phòng

Cấp vụ

Người dân tộc thiểu số

N

1

Viên chức lãnh đạo quản lý

Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp phòng và tương đương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Viên chức hành chính

Hạng I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hạng II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hạng III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hng IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Viên chức chuyên môn

Hạng I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hạng II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hạng III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hạng IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BM-03/ĐT

N ĐƠN VỊ:

Phụ lục 1

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Ở NƯỚC NGOÀI NĂM 2017
(Kèm theo Công văn số:     /LĐTBXH-TCCB ngày      tháng 12 năm 2017)

Đơn vị tính: lượt người

Đối tượng

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng

Thời gian

Tổng số

Trong đó

Qun lý, điều hành chương trình KT- XH

Qun lý hành chính công

Quản lý nhà nước chuyên ngành, lĩnh vực

Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực

Chính sách công, dịch vụ công

Kiến thức hội nhập quốc tế

Phương pháp giảng dạy

Ngoại ng

Chuyên môn nghiệp vụ

Nội dung khác

Trên 1 năm

Từ 2-12 tháng

Dưới 2 tháng

Người dân tộc thiu số

Nữ

Cán bộ, CC lãnh đạo, quản lý

Lãnh đạo cấp Bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp Vụ và tương đương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp phòng và tương đương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công chức

Công chức tham mưu, hoạch định chính sách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công chức trong nguồn quy hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giảng viên các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối tượng khác

Viên chức qun lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viên chức thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BM-04/ĐT

TÊN ĐƠN VỊ:

Phụ lục 1

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC Ở TRONG NƯỚC NĂM 2018

(Kèm theo Công văn số:    /LĐTBXH-TCCB ngày      tháng 12 năm 2017)

Đơn vị tính: lượt người

TT

Nội dung

 

 

 

 

Đối tượng

Lý luận chính trị

Quản lý nhà nước

Chuyên môn

Kiến thức, kỹ năng chuyên ngành

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý

Quốc phòng - An ninh

Ngoại ng

Tin học

Tổng số

Trong đó

Cao cấp

Trung cp

Sơ cấp

Bồi dưng

Chuyên viên cao cp

Chuyên viên chính

Chuyên viên

Cán sự

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng

Trung cp

Sơ cấp

Chuyên ngành

Vị trí việc làm

Cấp phòng

Cấp vụ

Thtrưng

Người dân tộc thiu s

Nữ

1

Công chức lãnh đạo quản lý

Tổng cục và tương đương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp vụ và tương đương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp phòng và tương đương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Các ngạch công chức

Chuyên viên cao cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cán sự

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công chức tập sự

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Công chức trong nguồn quy hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh phí sử dụng cho công tác ĐT, BD công chức trong nước năm 2016 (ĐVT: triệu đồng):         triệu đồng

Trong đó: Ngân sách TW:     Nguồn khác:

 

BM-01/ĐT

TÊN ĐƠN VỊ:

Phụ lục 2

KẾT QUẢ CÁC KHÓA (LỚP) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG DO ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THỰC HIỆN
(Kèm theo Công văn số:     /LĐTBXH-TCCB ngày     tháng 12 năm 2017)

Đơn vị tính: lượt người

STT

Tên lớp tập huấn

Đối tượng tham dự

Thời gian tổ chức

Địa điểm tổ chức

Số lượng người tham gia đào tạo, bồi dưỡng

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BM-02/ĐT

TÊN ĐƠN VỊ:

Phụ lục 2

KẾT QUẢ CỬ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THAM GIA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG THEO CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Kèm theo Công văn số:     /LĐTBXH-TCCB ngày      tháng 12 năm 2017)

Đơn vị tính: lượt người

STT

Nội dung đào to, bồi dưỡng

Đơn vị chủ trì tổ chức

Thời gian tổ chức

Địa điểm tổ chức

Slượng công chức, viên chức của đơn vị được đào tạo, bồi dưỡng

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BM-01/ĐT

TÊN ĐƠN VỊ:

Phụ lục 3

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC Ở TRONG NƯỚC NĂM 2018
(Kèm theo Công văn số:      /LĐTBXH-TCCB ngày      tháng 12 năm 2017)

Đơn vị tính: lượt người

Nội dung

 

 

Đối tượng

Lý luận chính trị

Quản lý nhà nước

Chuyên môn

Chức danh nghề nghiệp

Chc vụ quản lý

Bồi dưỡng bắt buộc cập nhật KT

Quốc phòng - An ninh

Ngoại ngữ

Tin học

Tổng số

Trong đó

Cao cấp

Trung cấp

Sơ cấp

Bi dưng

Chuyên viên cao cấp

Chuyên viên chính

Chuyên viên

Cán sự

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

Hạng I

Hạng II

Hạng III

Hạng IV

Cấp phòng

Cấp vụ

Người dân tộc thiểu số

Nữ

Viên chức lãnh đạo qun lý

Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp phòng và tương đương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viên chức hành chính

Hạng I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hạng II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hạng III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hạng IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viên chức chuyên môn

Hạng I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hạng II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hạng III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hạng IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh phí sử dụng cho công tác ĐT, BD viên chức ở trong nước năm 2018 (ĐVT: triệu đồng):       triệu đồng

Trong đó: Ngân sách TW:          Nguồn khác:

 

BM-02/ĐT

TÊN ĐƠN VỊ:

Phụ lục 3

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Ở NƯỚC NGOÀI NĂM 2018
(Kèm theo Công văn số:     /LĐTBXH-TCCB ngày     tháng 12 năm 2017)

Đơn vị tính: lượt người

STT

Đối tượng

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng

Thời gian

Tổng số

Trong đó

Qun lý, điều hành chương trình KT-XH

Qun lý hành chính công

Qun lý nhà nước chuyên ngành, lĩnh vực

Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực

Chính sách công, dịch vụ công

Kiến thức hội nhập quốc tế

Phương pháp ging dạy

Ngoại ngữ

Nội dung khác

Trên 1 năm

Từ 2-12 tháng

Dưới 2 tháng

Người dân tộc thiểu số

Nữ

1

Cán bộ, CC lãnh đạo, qun lý

Lãnh đạo cấp Bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp Vụ và tương đương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp phòng và tương đương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Công chức

Công chức tham mưu, hoạch định chính sách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công chức trong nguồn quy hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Ging viên các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Đối tượng khác

Viên chức quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viên chức thực hiện công việc chuyên môn nghiệp vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh phí sử dụng cho công tác ĐT, BD cán bộ, công chức, viên chức ở nước ngoài năm 2018 (ĐVT: triệu đồng):             triệu đồng

Trong đó: Ngân sách TW:                                        Nguồn khác:

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5360/LĐTBXH-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5360/LĐTBXH-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2017
Ngày hiệu lực19/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5360/LĐTBXH-TCCB

Lược đồ Công văn 5360/LĐTBXH-TCCB 2017 báo cáo kết quả đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5360/LĐTBXH-TCCB 2017 báo cáo kết quả đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5360/LĐTBXH-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýTrịnh Minh Chí
        Ngày ban hành19/12/2017
        Ngày hiệu lực19/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5360/LĐTBXH-TCCB 2017 báo cáo kết quả đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5360/LĐTBXH-TCCB 2017 báo cáo kết quả đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức

              • 19/12/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/12/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực