Công văn 538/BHXH-CSXH

Công văn 538/BHXH-CSXH năm 2015 hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH theo Thông tư 03/2015/TT-BLĐTBXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 538/BHXH-CSXH 2015 điều chỉnh tiền lương tiền công thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 538/BHXH-CSXH
V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền Iương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH theo Thông tư số 03/2015/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

 

Thực hiện Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008, số 134/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ và Thông tư số 03/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/01/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) để làm căn cứ tính hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần, trợ cấp tuất một lần, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh), BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân thực hiện như sau:

1. Đối tượng áp dụng

1.1. Đối tượng thuộc diện áp dụng điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH để làm căn cứ tính hưởng các chế độ BHXH, gồm: Người lao động đang đóng BHXH bắt buộc theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định (kể cả người tự đóng tiếp BHXH theo quy định); người tham gia BHXH bắt buộc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH (kể cả người lao động chờ đủ tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí hàng tháng). Những đối tượng nêu trên đã có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015.

1.2. Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 134/2008/NĐ-CP là người lao động tham gia BHXH tự nguyện (kể cả người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH) hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015.

2. Điều chỉnh tiền lương, tiền công, thu nhập tháng đã đóng BHXH để làm căn cứ tính hưởng các chế độ BHXH

2.1. Điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH bắt buộc theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định đối với người chỉ có thời gian tham gia BHXH bắt buộc

Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần theo quy định của pháp luật về BHXH hiện hành kể từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 thì khi tính mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH làm căn cứ tính lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần, trợ cấp tuất một lần mà có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì căn cứ vào công thức điều chỉnh và mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH quy định tại Khoản 1, Điều 2 Thông tư số 03/2015/TT-BLĐTBXH để thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công tháng đã đóng BHXH của thời gian này.

Trường hợp người có thời gian đóng BHXH đã được ghi trong sổ BHXH bằng ngoại tệ thì tiền lương tháng đóng BHXH bằng ngoại tệ được chuyển đổi sang tiền Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày 02 tháng 01 cho 6 tháng đầu năm, ngày 01 tháng 7 cho 6 tháng cuối năm của năm đóng BHXH đã được ghi trong sổ BHXH. Sau khi chuyển đổi sang tiền Việt Nam tại thời điểm đóng BHXH mới thực hiện điều chỉnh và tính lại mức hưởng (tỷ giá đồng Việt Nam so với đô la Mỹ của các năm từ năm 1990 đến ngày 02/01/2007, BHXH Việt Nam đã tổng hợp và thông báo tại Công văn số 1633/BHXH-CĐCS ngày 16/5/2007).

2.2. Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH tự nguyện để làm căn cứ tính hưởng các chế độ BHXH đối với người chỉ có thời gian đóng BHXH tự nguyện

Người tham gia BHXH tự nguyện hưởng chế độ hưu trí, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần theo quy định của pháp luật về BHXH kể từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015, khi tính mức bình quân thu nhập tháng đã đóng BHXH tự nguyện để tính hưởng BHXH thì căn cứ vào công thức điều chỉnh và mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH quy định tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 03/2015/TT-BLĐTBXH để thực hiện điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của thời gian này.

2.3. Điều chỉnh tiền lương, tiền công, thu nhập tháng đã đóng BHXH để làm căn cứ tính hưởng các chế độ BHXH đối với người vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện

Đối với người có thời gian đóng BHXH bắt buộc hoặc tham gia BHXH tự nguyện mà vừa có thời gian đã đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện, từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 hưởng chế độ hưu trí, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần theo quy định của pháp luật về BHXH, khi tính mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đã đóng BHXH để tính hưởng BHXH nếu có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công tháng đã đóng BHXH của thời gian này theo hướng dẫn tại Điểm 2.1 nêu trên; nếu có thời gian đóng BHXH tự nguyện thì thực hiện điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của thời gian này theo hướng dẫn tại Điểm 2.2 nêu trên.

3. Tổ chức thực hiện

Để thực hiện tốt việc điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định và thu nhập tháng đã đóng BHXH của người tham gia BHXH tự nguyện để làm căn cứ tính hưởng các chế độ BHXH, BHXH Việt Nam yêu cầu:

3.1. BHXH tỉnh, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân và BHXH huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là BHXH huyện)

Căn cứ vào quy định tại Nghị định số 83/2008/NĐ-CP số 134/2008/NĐ-CP Thông tư số 03/2015/TT-BLĐTBXH và nội dung hướng dẫn tại công văn này để tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể:

a) Khi giải quyết chế độ hưu trí, BHXH một lần, trợ cấp tuất một lần đối với những trường hợp có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, thời gian đóng BHXH tự nguyện thì thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công, thu nhập tháng đã đóng BHXH để tính hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu (nếu có), BHXH một lần, trợ cấp tuất một lần theo quy định.

b) Rà soát hồ sơ đang quản lý để xác định đối tượng đã được giải quyết hưởng chế độ hưu trí, BHXH một lần hoặc trợ cấp tuất một lần từ ngày 01/01/2015, thuộc diện điều chỉnh theo quy định của Nghị định số 83/2008/NĐ-CP số 134/2008/NĐ-CP và Thông tư số 03/2015/TT-BLĐTBXH nhưng chưa được thực hiện (đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu thì nơi đang quản lý chi trả thực hiện; đối tượng hưởng BHXH một lần, trợ cấp tuất một lần thì nơi đã giải quyết thực hiện) để:

- Điều chỉnh tiền lương, tiền công, thu nhập tháng đã đóng BHXH để tính lại mức hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu (nếu có), BHXH một lần, trợ cấp tuất một lần và số tiền chênh lệch phải chi trả đối với từng người;

- Lập phiếu điều chỉnh cho từng loại chế độ (theo Mẫu số 1A, 1B và 1C đính kèm) để giao cho đối tượng và bổ sung vào hồ sơ lưu trữ;

- Đối với BHXH tỉnh: Lập danh sách những người đã được điều chỉnh trợ cấp BHXH một lần theo Mẫu số 2A (đính kèm) gửi BHXH huyện cùng phiếu điều chỉnh để thực hiện chi trả cho người hưởng; lập danh sách những người đã được điều chỉnh lại mức hưởng lương hưu hàng tháng (theo Mẫu số 2B đính kèm) gửi BHXH Việt Nam.

- Đối với BHXH huyện: Căn cứ Phiếu điều chỉnh trợ cấp BHXH một lần theo Mẫu số 1B để chi trả cho người hưởng; ghi sổ kế toán, lập báo cáo số đối tượng và số tiền đã thực hiện điều chỉnh cho BHXH tỉnh theo quy định. Thực hiện thu hồi kinh phí khi giải quyết hưởng sai chế độ (nếu có).

Trường hợp người lao động vừa có thời gian đã đóng BHXH trong doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước đã cổ phần hóa theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đã đóng BHXH bắt buộc theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định hoặc có thời gian đóng BHXH tự nguyện, khi tính mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đã đóng BHXH để tính hưởng BHXH kể từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 thì thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 5467/BHXH-CSXH ngày 31/12/2014 của BHXH Việt Nam và thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, thời gian đóng BHXH tự nguyện được điều chỉnh theo hướng dẫn tại Mục 2 văn bản này.

c) Tổ chức chi trả phần chênh lệch lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, trợ cấp BHXH một lần và trợ cấp tuất một lần đầy đủ, kịp thời, thuận lợi cho người hưởng. Thông báo cho người hưởng các chế độ BHXH biết quyền lợi, chế độ được truy lĩnh; tích cực đôn đốc người hưởng đến nhận chế độ BHXH một lần, trợ cấp tuất một lần để chi trả dứt điểm. Đối với trường hợp chưa đến nhận trợ cấp, BHXH tỉnh, BHXH huyện có trách nhiệm quản lý theo phân cấp, hàng quý sao kê theo Mẫu số 8b-CBH ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của BHXH Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH để theo dõi, chi trả khi đối tượng đến nhận trợ cấp. Tăng cường kiểm tra việc chi trả các chế độ cho người hưởng, công tác quản lý người hưởng; kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm, xử lý nghiêm những trường hợp lạm dụng quỹ BHXH.

3.2. Trung tâm Công nghệ thông tin: Căn cứ quy định của chính sách và hướng dẫn tại văn bản này để xây dựng chương trình phần mềm liên quan đến thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công, thu nhập tháng đã đóng BHXH làm căn cứ tính hưởng các chế độ BHXH theo quy định; triển khai và hướng dẫn thực hiện chương trình phần mềm đến BHXH tỉnh, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân.

3.3. Các đơn vị khác thuộc BHXH Việt Nam: Theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, thực hiện các nội dung liên quan theo quy định tại văn bản này.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, đề nghị phản ánh về BHXH Việt Nam để hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Website BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, CSXH (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương

 

Mẫu số 1A

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/TP…….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……..

………, ngày…. tháng…. năm…….

 

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU

Số sổ BHXH:……………………

Họ và tên: …………………………………………………… Nam (nữ)...........................

Ngày tháng năm sinh:..................................................................................................

Cấp bậc, chức vụ khi nghỉ việc:...................................................................................

Đơn vị công tác khi nghỉ việc:......................................................................................

.....................................................................................................................................

Hưởng lương hưu từ ngày…………………. tháng…………………. năm………………

Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng tính lương hưu: ............................... đồng

Mức bình quân thu nhập tháng tính lương hưu .................................................. đồng

Tỷ lệ hưởng lương hưu: ……………………………….%

Mức lương hưu hiện hưởng: .............................................................................. đồng

Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu (nếu có): ............................................................... đồng

Đang hưởng lương hưu tại: ........................................................................................

1. Lý do điều chỉnh:

Điều chỉnh lương hưu theo quy định tại Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008, Nghị định số 134/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 03/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/01/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Nội dung điều chỉnh:

Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng tính lương hưu sau điều chỉnh: ...... đồng

Mức bình quân thu nhập tháng tính lương hưu sau điều chỉnh .......................... đồng

Mức lương hưu sau điều chỉnh theo Thông tư số 03/2015/TT-BLĐTBXH: ........ đồng

Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu sau điều chỉnh (nếu có): ...................................... đồng

3. Nội dung truy lĩnh mức tiền chênh lệch do điều chỉnh:

Tổng số tiền chênh lệch được truy lĩnh: ............................................................. đồng

Trong đó: - Chênh lệch lương hưu hàng tháng từ tháng………….. năm………….. đến tháng………….. năm………….. là: …………..…………..………….. (đồng)

- Chênh lệch trợ cấp một lần khi nghỉ hưu: ........................................................ đồng

 

 

GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)

 

Mẫu số 1B

BẢO HIỂM XÃ HỘI ………….
BẢO HIỂM XÃ HỘI ………..…….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……..

………, ngày…. tháng…. năm…….

 

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH TRỢ CẤP BHXH MỘT LẦN

Số sổ BHXH:……………………

Họ và tên: …………………………………………………… Nam (nữ).............................

Ngày tháng năm sinh:....................................................................................................

Cấp bậc, chức vụ khi nghỉ việc:.....................................................................................

Đơn vị công tác khi nghỉ việc:........................................................................................

.......................................................................................................................................

Địa chỉ nơi cư trú (theo hồ sơ đã giải quyết):................................................................

......................................................................................................................................

Tổng số thời gian đóng BHXH: …………………. năm …………………. tháng

Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng làm căn cứ tính trợ cấp: .................. đồng

Mức bình quân thu nhập tháng m căn cứ tính trợ cấp: ..................................... đồng

Được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần bằng: .......................................... đồng

1. Lý do điều chỉnh:

Điều chỉnh trợ cấp BHXH một lần theo quy định tại Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008, Nghị định số 134/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 03/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/01/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Nội dung điều chỉnh:

Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng tính trợ cấp sau điều chỉnh: ............. đồng

Mức bình quân thu nhập tháng tính trợ cấp sau điều chỉnh ................................. đồng

Trợ cấp BHXH một lần sau điều chỉnh: ................................................................ đồng

3. Nội dung truy lĩnh mức tiền chênh lệch do điều chỉnh:

Trợ cấp BHXH một lần đã nhận: ......................................................................... đồng

Trợ cấp BHXH một lần sau điều chỉnh: ............................................................... đồng

Số tiền chênh lệch được truy lĩnh: ...................................................................... đồng

 

 

GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)

 

Mẫu số 1C

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/TP…….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……..

………, ngày…. tháng…. năm…….

 

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH TRỢ CẤP TUẤT MỘT LẦN

Số sổ BHXH:……………………

Ông, Bà: ………………………………………………, cư trú tại .....................................

………………………………………là………………… của Ông, Bà ..............................

………………….. Số sổ BHXH………………… chết ngày…… tháng…… năm........... ;

Tổng số thời gian đóng BHXH: ……………… năm ………… tháng

Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng làm căn cứ tính trợ cấp: ................. đồng

Được hưởng trợ cấp tuất một lần bằng: ............................................................. đồng

1. Lý do điều chỉnh:

Điều chỉnh trợ cấp tuất một lần theo quy định tại Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008, Nghị định số 134/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 03/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/01/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Nội dung điều chỉnh:

Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng tính trợ cấp sau điều chỉnh: ........... đồng

Mức bình quân thu nhập tháng tính trợ cấp (hoặc mức lương hưu sau điều chỉnh) ……………………… đồng

Trợ cấp tuất một lần sau điều chỉnh: .................................................................. đồng

3. Nội dung truy lĩnh mức tiền chênh lệch do điều chỉnh:

Trợ cấp tuất một lần đã nhận: ............................................................................ đồng

Trợ cấp tuất một lần sau điều chỉnh: .................................................................. đồng

Số tiền chênh lệch được truy lĩnh: ..................................................................... đồng

 

 

GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)

 

Mẫu số 2A

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ……
-------

 

 

DANH SÁCH TRUY LĨNH TRỢ CẤP BHXH MỘT LẦN

(theo Nghị định số 83/2008/NĐ-CP số 134/2008/NĐ-CP và Thông tư số 03/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/01/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Đơn vị chi trả: ……………….. Đợt……… Tháng: ……… Năm: ………

Đơn vị tính: Đồng

Số TT

Họ và tên

Số sổ BHXH

Số tiền hưởng khi chưa điều chỉnh

Số tiền hưởng khi đã điều chỉnh

Số tiền được truy lĩnh

Địa chỉ nơi cư trú

A

B

1

2

3

4

5

 

BHXH BẮT BUỘC:

 

 

 

 

 

I

Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

II

BHXH một lần

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

III

Trợ cấp tuất một lần

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

BHXH TỰ NGUYỆN:

 

 

 

 

 

I

Trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

II

BHXH một lần

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

III

Trợ cấp tuất một lần

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)


TRƯỞNG PHÒNG CHẾ ĐỘ BHXH
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày…. tháng…. năm…
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu)

Ghi chú:

- Đơn vị chi trả là BHXH tỉnh, thành phố hoặc BHXH huyện, quận, thị xã, thành phố;

- Địa chỉ nơi cư trú (cột 5):

* Ghi theo địa chỉ nơi đang nhận lương hưu đối với hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu;

* Ghi theo địa chỉ tại hồ sơ đã giải quyết đối với hưởng BHXH một lần, trợ cấp tuất một lần.

 

Mẫu số 2B

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BHXH TỈNH/THÀNH PHỐ……
-------

 

 

DANH SÁCH NGƯỜI HƯỞNG LƯƠNG HƯU HÀNG THÁNG

(theo Nghị định số 83/2008/NĐ-CP số 134/2008/NĐ-CP và Thông tư số 03/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/01/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Số TT

Số sổ BHXH

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nơi làm việc trước khi nghỉ hưu

Hưởng lương hưu từ tháng, năm

Ghi chú

Nam

Nữ

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TRƯỞNG PHÒNG CHẾ ĐỘ BHXH
(Ký, ghi rõ họ tên)

……., ngày…. tháng…. năm….
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 538/BHXH-CSXH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu538/BHXH-CSXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2015
Ngày hiệu lực14/02/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 538/BHXH-CSXH 2015 điều chỉnh tiền lương tiền công thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 538/BHXH-CSXH 2015 điều chỉnh tiền lương tiền công thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu538/BHXH-CSXH
     Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
     Người kýĐỗ Thị Xuân Phương
     Ngày ban hành14/02/2015
     Ngày hiệu lực14/02/2015
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản gốc Công văn 538/BHXH-CSXH 2015 điều chỉnh tiền lương tiền công thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

      Lịch sử hiệu lực Công văn 538/BHXH-CSXH 2015 điều chỉnh tiền lương tiền công thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

      • 14/02/2015

       Văn bản được ban hành

       Trạng thái: Chưa có hiệu lực

      • 14/02/2015

       Văn bản có hiệu lực

       Trạng thái: Có hiệu lực