Công văn 541/UBND-XDCB

Công văn 541/UBND-XDCB năm 2015 hướng dẫn điều chỉnh nhân công trong dự toán xây dựng công trình theo Thông tư 01/2015/TT-BXD do tỉnh Quảng Bình ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 541/UBND-XDCB 2015 điều chỉnh nhân công trong dự toán xây dựng công trình Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 541/UBND-XDCB
Về việc hướng dẫn điều chỉnh nhân công trong dự toán xây dựng công trình theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng

Quảng Bình, ngày 25 tháng 5 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
-
Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã;
-
Các t chức, cá nhân có liên quan.

 

Thực hiện Thông tư s 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng, UBND tỉnh Quảng Bình hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương đầu vào từ ngày 15/5/2015 như sau:

1. Điều chỉnh chi phí nhân công:

a. Chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng công trình và trong dự toán khảo sát xây dựng lập theo đơn giá xây dựng địa phương tỉnh Quảng Bình:

- Công bố kèm theo Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 03/5/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình trong đó đã tính với mức lương tối thiểu 1.400.000 đồng/tháng và cấp bậc tiền lương theo bảng lương A1.8 ban hành kèm theo Nghị định s 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, thì hệ số điều chỉnh nhân công Knc = 0,907. Riêng các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đồng Hới, hệ số điều chỉnh nhân công Knc = 0,955.

- Công bố kèm theo Quyết định số 1001/QĐ-UBND ngày 03/5/2012 của UBND tỉnh Quảng Bình trong đó đã tính với mức lương tối thiểu 1.400.000 đồng/tháng và cấp bậc tiền lương theo bảng lương A1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, thì hệ số điều chỉnh nhân công Knc = 1,031. Riêng các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đồng Hới, hệ s điều chỉnh nhân công Knc = 1,085.

- Công bố kèm theo Quyết định số 2147/QĐ-UBND ngày 09/9/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình trong đó đã tính với mức lương tối thiểu 1.650.000 đồng/tháng và cấp bậc tiền lương theo bảng lương A1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, thì hệ số điều chỉnh nhân công Kcn = 0,875. Riêng các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đồng Hới, hệ số điều chỉnh nhân công Knc = 0,977.

b. Chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng công trình và trong dự toán khảo sát xây dựng không lập theo đơn giá xây dựng địa phương tỉnh Quảng Bình được tính bằng giá trị chênh lệch giữa chi phí nhân công tại thời điểm lập dự toán điều chỉnh (tính theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD) và chi phí nhân công sử dụng trong dự toán đã được phê duyệt (tính theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP với đầy đủ các khoản phụ cấp lưu động, phụ cấp không ổn định sản xut, lương phụ và một s chi phí khoán trực tiếp cho người lao động…).

2. Chi phí máy thi công được điều chỉnh trên cơ sở chênh lệch giữa chi phí nhân công tại thời điểm lập dự toán điều chỉnh với chi phí nhân công tại thời điểm dự toán đã được phê duyệt.

Chênh lệch chi phí nhân công điều khiển máy thi công giữa hai thời điểm được tính theo công thức Qnc = C(A)*Mnc*(NC2 - NC1)

Qnc        : Chênh lệch nhân công của máy thi công loại A.

C(A)       : Số ca máy của loại máy thi công loại A.

Mnc       : Định mức nhân công của từng loại máy thi công A.

NC1       : Giá nhân công sử dụng trong dự toán đã được phê duyệt.

NC2       : Giá nhân công tại thời điểm lập dự toán điều chỉnh.

3. Xử lý chuyển tiếp:

- Đối với các dự án, công trình có tổng mức đầu tư, dự toán công trình đã được thẩm định, phê duyệt nhưng chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu thì tiến hành điều chỉnh chi phí nhân công theo hướng dẫn này;

- Đối với các dự án, công trình đã tổ chức lựa chọn nhà thầu nhưng chưa thương thảo ký kết hp đồng thì tiến hành điều chỉnh dự toán làm cơ sở thương thảo ký kết hợp đồng;

- Những khối lượng còn lại của dự án, gói thầu thực hiện từ ngày 15/5/2015 trở về sau thì điều chỉnh dự toán theo quy định;

- Đối với một số dự án đầu tư xây dựng đang áp dụng mức lương và một s khoản phụ cấp có tính đặc thù riêng do cơ quan có thẩm quyền cho phép thì tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc đầu tư xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng.

Các khoản mục chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác tính theo các quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Trên;
- Bộ Xây dựng;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (để báo cáo)
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ban KTNS, Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CV XDCB

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 541/UBND-XDCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu541/UBND-XDCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2015
Ngày hiệu lực25/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 541/UBND-XDCB 2015 điều chỉnh nhân công trong dự toán xây dựng công trình Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 541/UBND-XDCB 2015 điều chỉnh nhân công trong dự toán xây dựng công trình Quảng Bình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu541/UBND-XDCB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Xuân Quang
        Ngày ban hành25/05/2015
        Ngày hiệu lực25/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 541/UBND-XDCB 2015 điều chỉnh nhân công trong dự toán xây dựng công trình Quảng Bình

           Lịch sử hiệu lực Công văn 541/UBND-XDCB 2015 điều chỉnh nhân công trong dự toán xây dựng công trình Quảng Bình

           • 25/05/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/05/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực