Công văn 5424/BNN-VPĐP

Nội dung toàn văn Công văn 5424/BNN-VPĐP 2023 xây dựng nông thôn mới đơn vị hành chính cấp huyện sau sắp xếp


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5424/BNN-VPĐP
V/v triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã hình thành sau sắp xếp

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2023

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 và Công điện số 557/CĐ-TTg ngày 18/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, hoàn thiện các quy định về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; để việc triển khai xây dựng nông thôn mới (sau đây viết tắt là NTM) đảm bảo tính liên tục, bền vững đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã hình thành sau sắp xếp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia (sau đây viết tắt là MTQG) xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 đối với các đơn vị hành chính cấp huyện (bao gồm: các huyện, các thị xã và thành phố có xã thuộc cấp tỉnh) và các xã hình thành sau sắp xếp, cụ thể như sau:

I. VỀ XÂY DỰNG NTM ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, XÃ HÌNH THÀNH SAU SẮP XẾP

1. Đối với xã

a) Đối với xã hình thành sau sắp xếp từ các xã có cùng mức đạt chuẩn đã được công nhận (đạt chuẩn NTM/đạt chuẩn NTM nâng cao/đạt chuẩn NTM kiểu mẫu)

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là UBND cấp tỉnh) chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan rà soát mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2021-2025 (đối với xã đã đạt chuẩn NTM), Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 (đối với xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao), quy định xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 (đối với xã đã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu), trình cấp có thẩm quyền thừa nhận xã đạt chuẩn NTM/đạt chuẩn NTM nâng cao/đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong giai đoạn 2021-2025 (năm thừa nhận là năm xã đáp ứng đầy đủ các điều kiện và mức đạt chuẩn theo quy định). Đồng thời, chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể, tiếp tục phấn đấu thực hiện: Nâng cao chất lượng các tiêu chí sau đạt chuẩn; xây dựng xã NTM nâng cao đối với các xã đã đạt chuẩn NTM; xây dựng xã NTM kiểu mẫu đối với xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao hoặc xây dựng mô hình xã NTM thông minh đối với xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao/NTM kiểu mẫu ở những nơi có điều kiện, do UBND cấp tỉnh quy định cụ thể.

b) Đối với xã hình thành sau sắp xếp giữa xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM với một số xã chưa đạt chuẩn NTM

UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, triển khai tổ chức thực hiện xây dựng xã NTM; khi xã đã đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện và mức đạt chuẩn theo quy định, UBND cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM theo quy định tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn NTM, đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.

c) Đối với xã hình thành sau sắp xếp giữa xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao với một số xã đã đạt chuẩn NTM/chưa đạt chuẩn NTM

UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, triển khai tổ chức thực hiện: Xây dựng xã NTM đối với xã hình thành sau sắp xếp giữa xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao với xã chưa đạt chuẩn NTM; xây dựng xã NTM nâng cao đối với xã hình thành sau sắp xếp giữa xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao với xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Khi xã đã đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện và mức đạt chuẩn theo quy định, UBND cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM/đạt chuẩn NTM nâng cao theo quy định tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg .

d) Đối với xã hình thành sau sắp xếp giữa xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu với một số xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao/đạt chuẩn NTM/chưa đạt chuẩn NTM

UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, triển khai tổ chức thực hiện: Xây dựng xã NTM đối với xã hình thành sau sắp xếp giữa xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu với xã chưa đạt chuẩn NTM; xây dựng xã NTM nâng cao đối với xã hình thành sau sắp xếp giữa xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu với xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM; xây dựng xã NTM kiểu mẫu đối với xã hình thành sau sắp xếp giữa xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu với xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Khi xã đã đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện và mức đạt chuẩn theo quy định, UBND cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM/đạt chuẩn NTM nâng cao/đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo quy định tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg .

2. Đối với huyện

a) Đối với huyện hình thành sau sắp xếp từ một số huyện có cùng mức đạt chuẩn đã được công nhận (đạt chuẩn NTM/đạt chuẩn NTM nâng cao)

UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan rà soát mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM giai đoạn 2021-2025 (đối với huyện đã đạt chuẩn NTM), Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 (đối với huyện đã đạt chuẩn NTM nâng cao), trình cấp có thẩm quyền thừa nhận huyện đạt chuẩn NTM/đạt chuẩn NTM nâng cao trong giai đoạn 2021-2025 (năm thừa nhận là năm huyện đáp ứng đầy đủ các điều kiện và mức đạt chuẩn theo quy định). Đồng thời, chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể, tiếp tục phấn đấu thực hiện: Xây dựng huyện NTM nâng cao (đối với huyện đã đạt chuẩn NTM); xây dựng huyện NTM kiểu mẫu (đối với huyện đã đạt chuẩn NTM nâng cao) ở những nơi có điều kiện.

b) Đối với huyện hình thành sau sắp xếp giữa huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM với một số huyện chưa đạt chuẩn NTM

UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, triển khai tổ chức thực hiện xây dựng huyện NTM; khi huyện đã đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện và mức đạt chuẩn theo quy định, UBND cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn NTM theo quy định tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg .

c) Đối với huyện hình thành sau sắp xếp giữa huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao với một số huyện đã đạt chuẩn NTM/chưa đạt chuẩn NTM

UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, triển khai tổ chức thực hiện: Xây dựng huyện NTM đối với huyện hình thành sau sắp xếp giữa huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao với huyện chưa đạt chuẩn NTM; xây dựng huyện NTM nâng cao đối với huyện hình thành sau sắp xếp giữa huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao với huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Khi huyện đã đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện và mức đạt chuẩn theo quy định, UBND cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn NTM/đạt chuẩn NTM nâng cao theo quy định tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg .

3. Đối với thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh

a) Đối với thị xã/thành phố hình thành sau sắp xếp từ thị xã/thành phố đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM với một số huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM/đạt chuẩn NTM nâng cao UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan rà soát mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, trình cấp có thẩm quyền thừa nhận thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trong giai đoạn 2021-2025 (năm thừa nhận là năm thị xã/thành phố đáp ứng đầy đủ các điều kiện và mức đạt chuẩn theo quy định). Đồng thời, chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể, tiếp tục phấn đấu thực hiện: Xây dựng xã NTM nâng cao đối với xã đã đạt chuẩn NTM; xây dựng mô hình xã thông minh đối với xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao/đạt chuẩn NTM kiểu mẫu ở những nơi có điều kiện, do UBND cấp tỉnh quy định cụ thể.

b) Đối với thị xã/thành phố hình thành sau sắp xếp giữa thị xã/thành phố đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM với một số huyện chưa đạt chuẩn NTM, hoặc hình thành sau sắp xếp giữa thị xã/thành phố chưa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM với một số huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM/đạt chuẩn NTM nâng cao

UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, triển khai tổ chức thực hiện xây dựng thị xã/thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; khi thị xã/thành phố đã đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện và mức đạt chuẩn theo quy định, UBND cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét, công nhận thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM theo quy định tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg .

Nội dung hướng dẫn xây dựng NTM đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã hình thành sau sắp xếp tại Mục I Công văn này thay thế Công văn số 3372/BNN-VPĐP ngày 21/5/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn xây dựng NTM đối với xã, huyện mới được hình thành sau khi sáp nhập từ một số xã, huyện.

II. VỀ RÀ SOÁT, BỔ SUNG THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH THEO CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NTM GIAI ĐOẠN 2021-2025 TẠI CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, XÃ THỰC HIỆN SẮP XẾP

1. Đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã hình thành sau sắp xếp: Việc thực hiện các chính sách thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại Điều 15 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

2. Đề nghị UBND cấp tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành chức năng có liên quan chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế và quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề mới phát sinh hoặc vướng mắc, đề nghị UBND cấp tỉnh gửi ý kiến bằng văn bản về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, địa phương có liên quan triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó TTgCP Trần Lưu Quang (để b/c);
- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở NN&PTNT và VPĐP NTM các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, VPĐP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Thanh Nam

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5424/BNN-VPĐP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5424/BNN-VPĐP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/08/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(23/08/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5424/BNN-VPĐP

Lược đồ Công văn 5424/BNN-VPĐP 2023 xây dựng nông thôn mới đơn vị hành chính cấp huyện sau sắp xếp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5424/BNN-VPĐP 2023 xây dựng nông thôn mới đơn vị hành chính cấp huyện sau sắp xếp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5424/BNN-VPĐP
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýTrần Thanh Nam
        Ngày ban hành09/08/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (23/08/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5424/BNN-VPĐP 2023 xây dựng nông thôn mới đơn vị hành chính cấp huyện sau sắp xếp

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5424/BNN-VPĐP 2023 xây dựng nông thôn mới đơn vị hành chính cấp huyện sau sắp xếp

              • 09/08/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực