Công văn 5428/TCT-HT

Công văn số 5428/TCT-HT về việc ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5428/TCT-HT ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 5428/TCT-HT
V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Công ty cổ phần XNK y tế DOMESCO

Trả lời công văn số 1618/CV-DMC ngày 31/10/2007 của Công ty cổ phần XNK y tế DOMESCO về ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2c Mục II Thông tư số 39/2000/QĐ-TTg">74/2000/TT-BTC ngày 19/7/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết định số 39/2000/QĐ-TTg ngày 27/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ quy định tạm thời ưu đãi thuế đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán quy định nguyên tắc xử lý các ưu đãi về thuế TNDN: … “Nếu năm miễn thuế theo Luật thuế TNDN trùng với năm miễn thuế theo Quyết định 39/2000/QĐ-TTg thì được kéo dài thêm một năm

Nếu trong năm vừa được giảm thuế 50% theo Luật thuế TNDN vừa được giảm thuế 50% theo Quyết định 39/2000/QĐ-TTg thì được xác định 1 năm miễn thuế”.

Liên quan đến chính sách nêu trên, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn (công văn số 11924 TC/CST ngày 20/10/2004): “Các tổ chức có chứng khoán được niêm yết lần đầu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán được giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 2 năm kể từ khi thực hiện niêm yết. Năm giảm thuế được xác định phù hợp với kỳ tính thuế. Thời gian giảm thuế được tính liên tục kể từ kỳ tính thuế mà tổ chức có chứng khoán được niêm yết. Trường hợp thời gian giảm thuế của năm đầu chưa đủ 12 tháng do thời Điểm niêm yết không xảy ra ngay từ đầu năm thì tổ chức niêm yết có quyền đăng ký với cơ quan thuế để tính thời gian giảm thuế trong kỳ tính thuế tiếp theo. Trường hợp tổ chức niêm yết vẫn đang trong thời gian được miễn thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN thì thời gian hưởng ưu đãi do có chứng khoán được niêm yết được tính kể từ khi kết thúc thời hạn miễn thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN”.

Và tại công văn số 10997/BTC-CST ngày 8/9/2006 của Bộ Tài chính cũng đã hướng dẫn: “các tổ chức có chứng khoán niêm yết hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán tại các Trung tâm giao dịch chứng khoán trước ngày 01/01/2007 tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo công văn số 11924 TC/CST ngày 20/10/2004 và công văn số 5248/TC-CST ngày 29/4/2005 của Bộ Tài chính cho thời gian còn lại”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần XNK y tế DOMESCO thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ, được miễn thuế TNDN trong 02 năm (năm 2004 và năm 2005), được giảm 50% số thuế phải nộp trong 03 năm tiếp theo (năm 2006, năm 2007 và năm 2008). Công ty có chứng khoán niêm yết lần đầu vào ngày 04/12/2006 và được giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 02 năm tiếp theo, kể từ khi kết thúc thời hạn miễn thuế TNDN (năm 2005). Tổng hợp lại, Công ty cổ phần XNK y tế DOMESCO được miễn thuế TNDN 02 năm (năm 2006, năm 2007) do vừa được giảm 50% thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN, vừa giảm 50% thuế TNDN do có chứng khoán niêm yết lần đầu và giảm 50% thuế TNDN năm 2008.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần XNK y tế DOMESCO biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Đồng Tháp;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, CS, TTTĐ,
- Lưu: VT, HT (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5428/TCT-HT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5428/TCT-HT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 28/12/2007
Ngày hiệu lực 28/12/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5428/TCT-HT ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 5428/TCT-HT ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5428/TCT-HT
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 28/12/2007
Ngày hiệu lực 28/12/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 5428/TCT-HT ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Lịch sử hiệu lực Công văn 5428/TCT-HT ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

  • 28/12/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 28/12/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực