Công văn 545/BHXH-CSYT

Công văn 545/BHXH-CSYT thực hiện Đề án thí điểm quân nhân tham gia bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 545/BHXH-CSYT thực hiện Đề án thí điểm quân nhân tham gia bảo hiểm y tế


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 545/BHXH-CSYT
V/v thực hiện Đề án thí điểm quân nhân tham gia BHYT

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
-
Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến.

 

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bảo him xã hội Bộ Quốc phòng; Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) đã phối hp trin khai tốt Đề án thí đim chăm sóc sức khỏe quân nhân theo hình thức BHYT của Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, theo phn ánh của các đơn vị quản lý quân nhân, quyền lợi KCB BHYT của một số người bệnh có thể BHYT quân nhân vẫn chưa được đảm bảo đúng như quy định của Đề án như cơ sở khám, chữa bệnh vẫn thu tiền cùng chi trả 20%; xác định phần thu chi phí vượt tuyến không đúng... Đviệc chăm sóc sức khỏe cho quân nhân thuộc phạm vi Đề án được đảm bảo đúng quy định, Bo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Phối hợp với cơ sở khám, chữa bệnh BHYT đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT của quân nhân theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 5693/BHXH-CSYT ngày 28/12/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đối với các trường hợp giải quyết quyền lợi chưa đúng quy định nêu trên, đề nghị các bệnh viện hoàn trả lại chi phí cho người bệnh.

2. Trong thời gian chưa bổ sung được phần mềm thống kê chi phí khám, chữa bệnh để nhập mã thẻ BHYT quân nhân, Bảo him xã hội các tỉnh thống nhất với cơ sở khám, chữa bệnh BHYT tạm thời tổng hợp riêng chi phí khám, chữa bệnh của nhóm đối tượng này, tách riêng chi phí được ngân sách quốc phòng chi trtheo mẫu QN-01/BHYT kèm theo. BHXH các tnh thanh toán hộ toàn bộ chi phí thực tế thuộc phạm vi quyền lợi KCB BHYT, kể cả phần chi phí được ngân sách quốc phòng chi tr. Thông báo đa tuyến riêng chi phi khám, chữa bệnh BHYT của quân nhân tham gia Đề án thí điểm theo mẫu QN-02/BHYT kèm theo.

Chi phí khám, chữa bệnh của quân nhân tham gia BHYT theo Đán thí điểm của Bộ Quốc phòng được thanh toán theo phương thức thực thanh thực chi, không tính trần tuyến 2, không tổng hợp báo cáo vào mẫu 14/BHYT, 15/BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 160/QĐ-BHXH ngày 14/02/2011 của Tng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Yêu cầu BHXH các tỉnh khẩn trương thực hiện, không để ảnh hưởng đến quyền lợi khám, chữa bệnh của quân nhân. Nếu có vướng mắc kịp thời trao đi với cơ sở khám, chữa bệnh hoặc báo cáo về BHXH Việt Nam (Ban Thực hiện chính sách BHYT, số điện thoại: 04.39361372) đđược hướng dẫn giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Tổng Giám đốc (để b/cáo);
-
Các Phó Tổng giám đốc;
-
Các Ban: Chi, CST, TTTT;
-
Lưu: VT, CSYT (3b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHYT

Phạm Lương Sơn

 

PHỤ LỤC

(kèm theo Công văn số 545/BHXH-CSYT ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Bảo him xã hội Việt Nam)

…………………………………

……………..(1)………………

Mẫu số: QN-01/BHYT

 

THNG KÊ CHI PHÍ KHÁM, CHỮA BỆNH
QUÂN NHÂN THAM GIA Đ ÁN THÍ ĐIỂM BHYT

Đơn vị: đng

STT

Họ và tên

Mã th BHYT

Mã bệnh

Ngày vào

Ngày ra

Tng chi KCB BHXH thanh toán

Trong đó

Nguồn quỹ BHYT

Ngun Ngân sách quốc phòng

A

B

C

D

E

F

1

2

3

A. Km chữa bnh ngoi trú

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng (A)

 

 

 

B. Khám cha bệnh nội trú

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cng (B)

 

 

 

Tổng số tiền:……………. đồng

(Bằng chữ:…………………………………………………...)

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Trưởng phòng
…(2)…
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

……, ngày….. tháng…năm…
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1): ghi tên đơn vị lập biểu

(2): Biểu do cơ sở KCB lập: ghi Phòng Kế hoạch tổng hợp

Biểu do cơ quan BHXH lập: ghi Phòng Giám định BHYT

 

…………………………………

……………..(1)………………

Mẫu số: QN-02/BHYT

 

THÔNG BÁO ĐA TUYẾN CHI PHÍ KHÁM, CHA BỆNH
QUÂN NHÂN THAM GIA Đ ÁN THÍ ĐIM BHYT

Đơn vị: đồng

STT

Tên đơn vị (2)

Mã đơn vị

Tổng chi KCB BHXH thanh toán

Trong đó

Nguồn quỹ BHYT

Ngun ngân sách quốc phòng

A

B

C

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Trưởng phòng
Giám định BHYT
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

…, ngày….. tháng…năm…
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1): Tên cơ quan thông báo đa tuyến

(2): BHXH tỉnh lập: ghi tên cơ sở KCB

Trung tâm đa tuyến lập: ghi tên tỉnh nơi quân nhân KCB

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 545/BHXH-CSYT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu545/BHXH-CSYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2013
Ngày hiệu lực01/02/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 545/BHXH-CSYT thực hiện Đề án thí điểm quân nhân tham gia bảo hiểm y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 545/BHXH-CSYT thực hiện Đề án thí điểm quân nhân tham gia bảo hiểm y tế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu545/BHXH-CSYT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýPhạm Lương Sơn
        Ngày ban hành01/02/2013
        Ngày hiệu lực01/02/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 545/BHXH-CSYT thực hiện Đề án thí điểm quân nhân tham gia bảo hiểm y tế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 545/BHXH-CSYT thực hiện Đề án thí điểm quân nhân tham gia bảo hiểm y tế

           • 01/02/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/02/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực