Công văn 5450/BCT-TTTN

Công văn 5450/BCT-TTTN năm 2016 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5450/BCT-TTTTN điều hành kinh doanh xăng dầu 2016


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5450/BCT-TTTN
V/v điều hành kinh doanh xăng dầu

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2016

 

Kính gửi: Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Nghị định số 83/2014/NĐ-CP);

Căn cứ Thông tư liên tịch số 83/2014/NĐ-CP">39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Liên Bộ Công Thương - Tài chính quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Thông tư số 83/2014/NĐ-CP">39/2014/TTLT-BCT-BTC);

Căn cứ Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;

Căn cứ công văn số 17444/BTC-QLG ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính về tỷ giá ngoại tệ đ tính giá cơ sở;

Căn cứ Luật số 70/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt;

Căn cứ Thông báo số 19/TB-VPCP ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về sơ kết 01 năm thực hiện Lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng E5 và cơ chế giá;

Căn cứ Thông báo s 76/TB-BTC ngày 29 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc chi phí kinh doanh định mức xăng E5;

Căn cứ công văn s 4536/BTC-QLG ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu bình quân trong công thức tính giá cơ sở;

Căn cứ thực tế diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới kể từ ngày 05 tháng 6 năm 2016 đến hết ngày 19 tháng 6 năm 2016 (sau đây gọi tắt là kỳ công bố) và căn cứ nguyên tắc tính giá cơ sở theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP Thông tư liên tịch số 83/2014/NĐ-CP">39/2014/TTLT-BCT-BTC;

Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường, như sau:

Mặt hàng

Giá cơ s k trước lin k ngày1 04/6/2016 (đồng/lít,kg)

Giá cơ sở kỳ công bố2 (đồng/lít, kg)

Chênh lệch giữa giá cơ sở kỳ công b với giá cơ sở kỳ trước lin k (đồng/lít,kg)

Chênh lệch giữa giá cơ sở kỳ công b vi giá cơ sở kỳ trước liền k (%)

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)=[(3):(1)]x100

1. Xăng RON 92

17.148

16.807

-341

-1,99

2. Xăng E5

16.655

16.319

-336

-2,02

3. Du điêzen 0.05 S

12.754

12.893

+139

+1,09

4. Du hỏa

11.364

11.431

+67

+0,59

5. Dầu Madút 180CST 3.5S

8.714

8.892

+178

+2,04

Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây và thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định:

1. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

1.1. Giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.

1.2. Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đi với các mặt hàng xăng dầu như sau:

- Xăng khoáng: 639 đồng/lít;

- Xăng E5: 672 đồng/lít;

- Dầu điêzen: 595 đồng/lít;

- Dầu hỏa: 764 đồng/lít;

- Dầu madút: 151 đồng/kg.

2. Giá bán xăng dầu

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình n giá xăng dầu tại Mục 1 nêu trên, giá bán các mặt ng xăng dầu tiêu dùng ph biến trên thị trường không cao hơn:

- Xăng RON 92: không cao hơn 16.168 đồng/lít;

- Xăng E5: không cao hơn 15.647 đồng/lít;

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 12.298 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 10.667 đồng/lít;

- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 8.741 đồng/kg.

3. Thời gian thực hiện

- Trích lp, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: Áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 20 tháng 6 năm 2016.

- Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15 giờ 00 ngày 20 tháng 6 năm 2016 đối với các mặt hàng xăng khoáng, xăng E5; không sớm hơn 15 giờ 00 ngày 20 tháng 6 năm 2016 đối với các mặt hàng dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.

- Kể từ 15 giờ 00 ngày 20 tháng 6 năm 2016, là thời điểm Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ công bố tại Công văn này cho đến trước ngày Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP Thông tư liên tịch số 83/2014/NĐ-CP">39/2014/TTLT-BCT-BTC.

Bộ Công Thương thông báo để các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu biết, thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện về Liên Bộ Công Thương - Tài chính để giám sát theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Công Thương (b/c);
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (b/c);

- Cục Quản lý Giá, Thanh tra Bộ (BTC);
- Cục
Quản lý thị trường (BCT);
- Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (để biết);
- Lưu: VT, TTTN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Lộc An

 

Giá thành phẩm xăng dầu thế gii 15 ngày*
(05/6/2016 - 19/6/2016)

TT

Ngày

X92

Dầu hỏa

Do0,05

FO 3,5S

1

5/6/16

 

 

 

 

2

6/6/16

57.680

58.080

58.070

233.690

3

7/6/16

56.840

58.410

58.590

236.520

4

8/6/16

56.910

60.040

60.320

244.490

5

9/6/16

58.880

60.720

60.900

248.290

6

10/6/16

58.410

59.870

59.770

245.590

7

11/6/16

 

 

 

 

8

12/6/16

 

 

 

 

9

13/6/16

56.530

58.670

58.290

239.830

10

14/6/16

55.520

58.330

57.810

234.380

11

15/6/16

54.750

58.450

57.900

233.980

12

16/6/16

54.620

57.100

56.760

229.790

13

17/6/16

54.550

56.100

55.880

229.450

14

18/6/16

 

 

 

 

15

19/6/16

 

 

 

 

 

Bquân

56.469

58.577

58.429

237.601

* Giá thành phm xăng dầu được giao dịch thực tế trên thị trường Singapore và lấy theo mức giá giao dịch bình quân hàng ngày (MOP's: Mean of Platt of Singapore) được công b bi Hãng tin Platt’s (Platt Singapore).1,2 Tính trên cơ s mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo quy định là 300 đồng/lít xăng khoáng, 0 đồng/lít xăng E5, 300 đồng/lít điêzen, 300 đồng/lít dầu hỏa, 300 đồng/kg dầu madút.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5450/BCT-TTTN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5450/BCT-TTTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 20/06/2016
Ngày hiệu lực 20/06/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5450/BCT-TTTTN điều hành kinh doanh xăng dầu 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 5450/BCT-TTTTN điều hành kinh doanh xăng dầu 2016
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5450/BCT-TTTN
Cơ quan ban hành Bộ Công thương
Người ký Nguyễn Lộc An
Ngày ban hành 20/06/2016
Ngày hiệu lực 20/06/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 5450/BCT-TTTTN điều hành kinh doanh xăng dầu 2016

Lịch sử hiệu lực Công văn 5450/BCT-TTTTN điều hành kinh doanh xăng dầu 2016

  • 20/06/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 20/06/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực