Công văn 546/BTC-HCSN

Nội dung toàn văn Công văn 546/BTC-HCSN 2023 kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 546/BTC-HCSN
V/v kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2023

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2023

Kính gửi: Bộ Nội vụ.

Trả lời công văn số 6565/BNV-CCVC ngày 22/12/2022 của Bộ Nội vụ về kinh phí đào tạo, bồi dưng cán bộ, công chức năm 2023, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở trong nước

Căn cứ công văn số 9962/BTC-NSNN ngày 30/9/2022 của Bộ Tài chính thông báo cho Bộ Nội vụ về kinh phí đào tạo, bồi dưng, cán bộ, công chức năm 2023, đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án phân bổ chi tiết kinh phí đào tạo, bồi dưng cán bộ, công chức năm 2023 (công văn số 4941/BNV-ĐT ngày 05/10/2022); ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại Phiên thảo luận ở tổ về nội dung trình Quốc hội biểu quyết ngân sách nhà nước năm 2023 (trong đó có nêu dự toán của Văn phòng Quốc hội), Bộ Tài chính đã tổng hợp kinh phí đào tạo, bồi dưng cán bộ, công chức vào phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và được Quốc hội quyết định tại Nghị quyết số 70/2022/QH15 ngày 11/11/2022 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023. Theo đó, tổng dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng trong nước phân bổ cho các Bộ, cơ quan trung ương năm 2023 là 214,674 tỷ đồng (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

2. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ngoài

a) Ngày 30/9/2022, Bộ Tài chính có công văn số 9962/BTC-NSNN thông báo kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ngoài là 20 tỷ đồng. Do đó, đề nghị Bộ Nội vụ xây dựng phương án phân bổ cho các Bộ, cơ quan trung ương tối đa theo số Bộ Tài chính đã thông báo do số kinh phí này đã được tổng hợp trong phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 trình Chính phủ trình Quốc hội quyết định.

b) Điều 6 Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 21 tháng 09 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước quy định:

- Đối với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ngoài, các Bộ, cơ quan trung ương khi xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí gửi Bộ Nội vụ tng hợp, đồng gửi Bộ Tài chính phải chi tiết theo nhng tiêu chí sau:

(1) Đánh giá kết quả thực hiện và tình hình sử dụng kinh phí năm trước; (2) Cơ quan chủ trì tổ chức các đoàn đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài; (3) Nội dung khoá đào tạo, bồi dưỡng; (4) Đối tượng cán bộ, công chức dự kiến cđi đào tạo, bồi dưỡng; (5) Thời gian học tập tại nước ngoài; (6) Dự kiến cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; (7) Kinh phí dự kiến cho từng đoàn; (8) Tổng nhu cầu kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ngoài.

- Căn cứ vào đề nghị của các Bộ, cơ quan trung ương, Bộ Nội vụ chtrì xây dựng phương án phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo từng nhiệm vụ (đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong nước và nước ngoài), chi tiết cho các Bộ, cơ quan trung ương gửi Bộ Tài chính để xem xét, tng hợp chung vào dự toán ngân sách của các Bộ, ngành trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Căn cứ vào dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, căn cứ dự toán kinh phí thực hiện các Đề án/Dự án về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền giao; các Bộ, cơ quan trung ương phân bổ, giao dự toán kinh phí cho các đơn vị sử dụng ngân sách gửi Bộ Tài chính kiểm tra theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn Luật.

Do đó, đối với dự toán kinh phí phân bổ cho các Bộ, cơ quan trung ương; đề nghị Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng phương án phân b, gửi Bộ Tài chính theo đúng quy định nêu trên.

Ngoài ra, để có cơ sở trình cấp có thẩm quyền bổ sung dự toán kinh phí năm 2023, đề nghị Bộ Nội vụ gửi bổ sung các tài liệu như: văn bản đề xuất dự toán của các Bộ, cơ quan trung ương; căn cứ, cơ sở đề xuất dự toán của Bộ Nội vụ, dự toán chi tiết kinh phí thực hiện và các tài liệu chứng minh chi phí đào tạo, bồi dưỡng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính để Bộ Nội vụ triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ NSNN;
- Lưu: VT, HCSN.(4b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Võ Thành Hưng

PHỤ LỤC

DỰ TOÁN CHI ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG NƯỚC NĂM 2023
(Kèm theo công văn số 546/BTC-HCSN ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: triệu đồng

BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

DỰ TOÁN 2023

Tổng số

214.674

1

Học viện CT QG HCM

7.000

2

Văn phòng Trung ương Đảng

5.880

3

Văn phòng Quốc hội

4.074

4

n phòng Chủ tịch nước

250

5

Văn phòng Chính ph

3.000

6

Ủy ban qun lý vn nhà nước tại doanh nghiệp

900

7

Tòa án Nhân dân ti cao

23.000

8

Vin Kim sát nhân dân tối cao

25.000

9

Bộ Công an

10.000

10

Bộ Quốc phòng

12.000

- Chi đào to của Bộ Quốc phòng

11.000

- Chi đào tạo của Ban Cơ yếu Chính ph

1.000

11

Bộ Ngoại giao

4.500

12

Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn

5.500

13

Bộ Giao thông vận tải

2.800

14

Bộ Công thương

7.840

15

Bộ Xây dựng

4.000

16

Bộ Y tế

1.200

17

Bộ Giáo dục và Đào tạo

4.200

18

Bộ Khoa học và Công nghệ

2.940

19

Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch

3.500

20

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

3.200

21

Bộ Tài chính

21.500

22

Bộ Tư pháp

16.500

23

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

6.500

24

Thanh tra Chính phủ

1.000

25

Bộ Thông tin và Truyền thông

3.000

26

Bộ Tài nguyên và Môi trưng

8.040

27

Bộ Nội vụ

18 300

28

Ủy ban Dân tộc

1.200

29

Kim toán Nhà nước

3.500

30

Ban QL Lăng Chủ tịch HCM

200

31

y ban Trung ương Mt trận tổ quốc Việt Nam

500

32

TW Đoàn Thanh niên CS HCM

500

33

TW Hội liên hiệp phụ nữ VN

550

34

Hội Nông dân Việt Nam

500

35

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

1.500

36

Hội Cựu chiến binh Việt Nam

300

37

Ban Quản lý Làng văn hoá các dân tộc Việt Nam

300

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 546/BTC-HCSN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu546/BTC-HCSN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tuần trước
(18/01/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 546/BTC-HCSN

Lược đồ Công văn 546/BTC-HCSN 2023 kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 546/BTC-HCSN 2023 kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu546/BTC-HCSN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýVõ Thành Hưng
        Ngày ban hành16/01/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tuần trước
        (18/01/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 546/BTC-HCSN 2023 kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức

              Lịch sử hiệu lực Công văn 546/BTC-HCSN 2023 kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức

              • 16/01/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực